FIA – förutsättningar inför arbete

FIA – förutsättningar inför arbete är en standardiserad bedömningsmetod som har utvecklats av Socialstyrelsen och som är avsedd att användas i förändringsarbete med biståndsmottagare av ekonomiskt bistånd. Tillsammans utgör manualen och intervjun bedömningsmetoden FIA.

Målgrupp: Arbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i cirka fem månader eller mer

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Arbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i cirka fem månader eller mer.

Syfte

Syftet med FIA är att ge en samlad bild av en persons förutsättningar och behov av stöd inför arbete. Ett annat syfte är att ge möjlighet till individuell anpassning av krav och insatser samt att involvera klienten i förändringsarbetet.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

FIA-intervjun är ett underlag i pappersform och intervjun sker i ett personligt samtal mellan handläggaren och klienten.

FIA-intervjun består av en introduktionssida, tre avsnitt med olika inriktning (Social livssituation, Mål och arbete, Arbetsmarknadsinsatser och krav). Därutöver finns stöd för sammanställning och bedömning av det som framkommit i intervjun. En mall för genomförandeplan finns för de verksamheter som inte redan har en sådan.

Avsnittet om den sociala livssituationen syftar till att synliggöra stödbehov hos olika grupper av biståndsmottagare. Avsnittet är omfattande eftersom målgruppen är heterogen med varierande förutsättningar. De inkluderade livsområdena finns med för att inte riskera att vissa gruppers behov av stöd inom något av dessa områden förbises.

Den sociala livssituationen omfattar 13 livsområden:

 • boende
 • situationen hemma
 • socialt nätverk
 • kroppslig hälsa
 • psykisk hälsa
 • funktionsnedsättning
 • levnadsvanor och beteenden
 • skulder
 • våld i nära relation
 • utsatthet för brott
 • rättslig situation
 • närståendes situation
 • barnens situation (till föräldrar).

Avsnittet om mål och arbete innehåller bland annat frågor om mål, tidigare arbetserfarenheter och upplevd förmåga när det gäller arbetssökande. Det finns också frågor om egenskaper som klienten tror sig ha nytta av i arbetslivet.

Det sista avsnittet behandlar de två olika element – arbetsmarknadsinsatser och krav – som i regel används när socialtjänsten avser att hjälpa klienter in på arbetsmarknaden. Avsnittet syftar till att lyfta frågan om krav och insatser för att planeringen i ett ärende ska bli så meningsfull och ändamålsenlig som möjligt.

I FIA-bedömningen, som genomförs efter intervjun, gör handläggaren en samlad bedömning av klientens förutsättningar inför arbete och krav. 

I FIA-sammanställningen förs de livsområden in som klienten själv uppfattar som problem eller hinder i måttlig, stor eller mycket stor utsträckning. Sammanställningarna har syftet att ge överskådlighet och underlätta återkopplingen av resultatet från FIA-intervjun till klienten. Med utgångspunkt från resultatet bedömer handläggare och biståndsmottagare tillsammans inom vilket område klienten behöver stöd. Klienten kan rangordna vilka livsområden i den sociala livssituationen, inom vilket det finns behov av stöd, som är mest angeläget.

Planering och genomförandeplan avslutar FIA-intervjun och görs tillsammans med klienten. Genomförandeplanen syftar till att ge stöd för att formulera mål och delmål, inklusive tidpunkter för avstämning, och eventuella insatser utifrån de behov som framkommit i intervjun. I planen finns det möjlighet att specificera såväl klientens som socialtjänstens åtaganden.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Varje livsområde inleds med en grundfråga om klientens situation på det aktuella livsområdet. Om klientens svar indikerar att det inte föreligger något problem går man vidare till nästa livsområde. Om svaret däremot inte utesluter att problemet kan innebära stödbehov, går man vidare till följdfrågorna. Genom följdfrågorna får klienten ange hur han/hon upplever omfattningen av det aktuella problemet på en skala med fem skalsteg, där skalan sträcker från ”inget problem” till ”mycket stort problem”. Vidare får klienten ange om situationen utgör ett hinder för att få eller behålla ett arbete på en likadan skala, från ”inget hinder” till ”mycket stort hinder”.

Återkoppling sker genom att FIA-sammanställningarna används som kan användas som underlag för att summera och klarlägga klientens stödbehov inför planering av insatser och mål.

Tidsåtgång

Tidsåtgången för en FIA-intervju varierar stort, från 30 minuter upp till fyra timmar eller mer, beroende på hur mycket klienten har att ta upp och på hur kommunikationen med klienten fungerar. Ibland delas intervjun upp på flera tillfällen.

Utbildning och licens

Tillgänglighet 

FIA-intervjun från Socialstyrelsen i anslutning till manualen. Det är valfritt för verksamheter att använda FIA.

Tillhörande dokument och bilagor

Krav på förkunskaper

Som vid all utredningsverksamhet inom socialt arbete är det viktigt att den professionelle är insatt i och kunnig om både klientens situation och omgivande faktorer. FIA vänder sig till socialtjänstverksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Krav på utbildning

Det krävs ingen utbildning för att arbeta med FIA. Manualen innehåller råd för användning och råd för implementering.

Kunskapsunderlag

FIA är ännu inte granskad av externa granskare.

Referenser

 • FIA – förutsättningar inför arbete. Manual till bedömningsmetoden. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017
Publicerad: