Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner

Du kan ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i din kommun. Kommunen erbjuder även hjälp med budget- och skuldrådgivning.

På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd. Om du vill ha mer detaljerad information utifrån din egen situation får du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du enklast på din kommuns webbplats.      

Om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och består av riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen.

Riksnormen gäller för hela landet och är en miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel variera beroende på var och hur man bor.

Beräkning av försörjningsstöd

Det är som huvudregel hushållet som är den ekonomiska enheten för ekonomiskt bistånd och de vuxna har ett gemensamt ansvar för hushållets försörjning.

För att beräkna behovet av försörjningsstöd lägger man ihop hela hushållets riksnorm och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Detta belopp minskas med hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i försörjningsstöd.

Gör en provberäkning

Du kan göra en förenklad beräkning i vårt provberäkningsverktyg om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet. Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du alltid kontakta din kommun.

Gör en provberäkning

Bistånd till livsföringen i övrigt

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

Allmänna regler för att få ekonomiskt bistånd

Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och deltar i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna styrka nedsatt arbetsförmåga. Det kan även bli aktuellt om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter.

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Ansök om ekonomiskt bistånd hos din kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd eller ha mer information om ekonomiskt bistånd utifrån din situation ska du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du kan även kontakta kommunen för information om budget- och skuldrådgivning. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du på din kommuns webbplats.

Socialtjänstens utredning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du gör vad du kan för att bidra till din egen försörjning.

Du behöver lämna uppgifter om till exempel boende och hushållsförhållanden och om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter. Du kan behöva styrka uppgifterna du lämnar genom att till exempel visa hyreskontrakt eller kontoutdrag. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda och får som huvudregel inte lämnas ut.

Du kan bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du fått felaktigt. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan det betraktas som ett misstänkt bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Rätt att ansöka

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut. Ansökan ska handläggas skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta.

Rätt att överklaga

Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan ska du få ett skriftligt beslut med en motivering till varför du inte beviljas biståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Klagomål på socialtjänsten

Om du är missnöjd med hanteringen av ditt ärende kan du
kontakta ansvarig verksamhetschef. Om du har allvarliga synpunkter
eller klagomål på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för mer information.

Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiska problem kan bero på att man inte kan försörja sig på grund av arbetslöshet, sjukdom eller andra hinder. Ibland kan ekonomiska problem bero på att man har skulder som gör det svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Då kan man vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare. Det kostar inget att få träffa en budget- och skuldrådgivare och du kan få råd, stöd och idéer för att få ordning på din ekonomi.

Hos Kronofogden kan du få mer information om skulder, skuldsanering och förbehållsbelopp.

Senast uppdaterad:
Publicerad: