Det här är Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det här gör vi

Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar.

Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser.

Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Styrelsen

Styrelsen, som är Socialstyrelsens högsta beslutande organ, har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. leder vår verksamhet.

Styrelsen 

Ledningsgrupp

Generaldirektör Olivia Wigzell är myndighetens chef och är ansvarig för den löpande verksamheten inför styrelsen.

Ledningsgruppen består av generaldirektören och alla avdelningscheferna. 

Ledningsgrupp

Avdelningar

Verksamheten är uppdelad i tio avdelningar, sju avdelningar för sakfrågor och tre stödavdelningar.

Våra avdelningar

Råd och nämnder

Socialstyrelsen leder även ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder, till exempel rättsliga rådet och etiska rådet och rådet för styrning med kunskap – ett samarbete mellan nio myndigheter som ska driva på utvecklingen inom vården och omsorgen. Vid behov anlitar vi olika experter, till exempel de vetenskapliga råden.

Våra råd och nämnder

Våra vetenskapliga råd

Krisberedskap

Vi har också beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnar vi delar av hälso- och sjukvårdens insatser.

Mer om vår krisberedskap

Socialstyrelsens organisation

Våra uppdrag

Riksdagen och regeringen bestämmer vilken inriktning vårt arbete ska ha. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Vi får också cirka 200 olika regeringsuppdrag varje år och svarar på många remisser.

Vår strategiska inriktning 

Socialstyrelsen har en myndighetsövergripande strategi som visar vägen i vår utvecklingsresa mot 2025. Strategin är vägledande i vår vardag och ett levande arbete som utvecklas i samklang med omvärlden och behov som uppstår.

Strategin slår fast att det är vi tillsammans som skapar vår utveckling i ett helhetsperspektiv till nytta för våra målgrupper. Genom att arbeta tillsammans med andra kan vi göra större skillnad än om var och en arbetar på var sitt håll. Därför bygger strategin på att vi gemensamt ska skapa kraft för att möta välfärdssamhällets utmaningar.

Vår värdegrund 

Vi arbetar för medborgarnas bästa, och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. I vårt arbete vill vi uppfattas som sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga.

Vi är sakliga 

  • Vårt arbete är rättssäkert och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

  • Vi förmedlar enhetliga budskap och redovisar öppet grunderna för våra ställningstaganden och beslut. 

  • Vi står fria från särintressen och personliga åsikter när vi utför våra uppdrag. 

Vi är handlingskraftiga 

  • Vi tar ansvar och driver viktiga frågor för att utveckla en god hälsa, vård och omsorg. 

  • Vi prioriterar och slutför vårt arbete med rätt kvalitet. 

  • Vi samarbetar och använder oss både av varandras och andras kunskaper för bästa resultat. 

Vi är trovärdiga 

  • Vi är lyhörda för våra målgruppers behov och vi bemöter vår omvärld och varandra med respekt. 

  • Vi är lätta att nå och förstå. 

  • Vi använder våra resurser effektivt.

Vi är certifierade

Vi har ett certifierat ledningssystem inom områdena informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö och arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet och våra produkter utifrån målgruppernas och intressenternas behov.

Vårt arbete med klimatanpassning

Sveriges klimat förändras och det leder till effekter på olika nivåer, bland annat på människors hälsa och vården och omsorgen.

Socialstyrelsen ska enligt förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428), inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina uppdrag, initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning.

Årsredovisning 

Socialstyrelsens årsredovisning
Årsredovisning 2023Artikelnummer: 2024-2-8919|Publicerad: 2024-02-22

Kort om Socialstyrelsen

Kort om SocialstyrelsenArtikelnummer: 2015-6-56|Publicerad: 2015-06-30
Beställ
Senast uppdaterad:
Publicerad: