Våra avdelningar

Socialstyrelsen har sex sakavdelningar: behörighet och statsbidrag, kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, kunskapsstyrning för socialtjänsten, rättsavdelningen, register och statistik samt analys. Vi har också tre stödavdelningar: generaldirektörens stab, kommunikationsavdelningen och avdelningen för verksamhetsutveckling, stöd och service .

Avdelningen för behörighet och statsbidrag

 • Utreder och handlägger ansökningar om legitimation och särskilt förordnande för 23 olika yrken där det krävs en yrkeslegitimation
 • Hanterar statsbidrag som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag
 • Förmedlar pengar från statsbudgeten som verksamheter inte behöver ansöka om, utan som delas ut efter regeringsbeslut 

Avdelningschef: Zara Warglo

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

 • Tar fram och reviderar kunskapsstöd, rekommendationer, nationella riktlinjer och annan vägledning utifrån bästa tillgängliga kunskap för hälso- och sjukvård, tandvård och försäkringsmedicin 
 • Samordnar myndighetens arbete med patientsäkerhet och arbetet med de vetenskapliga råden
 • Ansvarar för arbetet med högspecialiserad vård och sällsynta hälsotillstånd, och anordnar kurser under specialiseringstjänstgöring för läkare 

Avdelningschef: Thomas Lindén

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 • Tar fram och reviderar kunskapsstöd och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för socialtjänsten
 • Utvecklar den nationella informationsstrukturen och det internationella begreppssystemet Snomed CT
 • Ansvarar för utredningar utifrån lagen om utredningar avseende vissa dödsfall
 • Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är placerat här

Avdelningschef: Sabina Orstam

Avdelningen för register och statistik

 • Redovisar vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet
 • Utvecklar och förvaltar hälsodata- och socialtjänstregister och samlar in registerdata
 • Ansvarar för den officiella statistiken om socialtjänst och hälso- och sjukvården och att göra den tillgänglig genom till exempel visualisering och öppna data
 • Utvecklar och underhåller enhetliga begrepp, termer och klassifikationer
 • Stöttar forskare och nationella kvalitetsregister
 • Sammanställer statistik på uppdrag
 • Lämnar ut registeruppgifter för forskningsändamål
 • Utvecklar och förvaltar nationella indikatorer om vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat

Avdelningschef: Mona Heurgren

Rättsavdelningen

 • Ansvarar för alla rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling
 • Tar fram föreskrifter (HSLF-FS, bindande regler), allmänna råd om myndighetens regelverk (starka rekommendationer), meddelandeblad och handböcker
 • Upplysningstjänsten för juridiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och frågor om hur man ansöker om behörighet, samt Rättsliga rådet, är placerade här

Avdelningschef: Pär Ödman

Analys

 • Följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom verk-samheter som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst
 • Har hand om särskild samordning för frågor kring ANDTS (alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelberoende), barn och unga, funktionshinder, äldre och nationella minoriteter
 • Genomför epidemiologiska undersökningar och hälso- och samhällsekonomiska analyser
 • Ansvarar för uppföljning och utvärdering av kompetensförsörjning och tillgänglighet inom hälso- och sjukvård och tandvård och är hemvist för Nationella vårdkompetensrådet
 • Ansvarar för att samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för barn och unga

Avdelningschef: Natalia Borg

Generaldirektörens stab

 • Biträder myndighetsledningen med att samordna arbetet med budgetunderlag, strategisk verksamhetsplanering samt bereder beslut och underlag
 • Ansvarar för omvärldsanalyser och underlag till långsiktig strategisk styrning
 • Samordnar och ger stöd till gd i myndighetens internationella arbete, som till exempel i kontakter med WHO, OECD och EU 
 • Ansvarar för myndighetens krisberedskap

Avdelningschef: Urban Lindberg

Kommunikationsavdelningen

 • Ansvarar för, planerar, genomför och följer upp myndighetens interna och externa kommunikation och ger stöd till ledningen och avdelningarna i kommunikationsfrågor
 • Ansvarar för Socialstyrelsens webbplatser, intranät, kriskommunikation och presstjänst
 • Ansvarar för Socialstyrelsens värdegrund och för användningen av myndighetens namn (varumärke), grafiska profil och logotyp samt utvecklar den gemensamma språkvården
 • Ansvarar för utgivning av publikationer och förlagsfrågor

Avdelningschef: Linda Corsvall

Verksamhetsutveckling, stöd och service

 • Ansvarar för utveckling och förvaltning av myndighetens interna arbete inom bland annat ekonomistyrning, årsredovisning, verksamhetsplanering och -uppföljning
 • Stödjer vid inköp och upphandling, driver och utvecklar ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor inom HR
 • Ansvarar för it-verksamheten, it-stöd samt registratur och arkiv.
 • Ansvarar för säkerhetsfrågor, internservice och lokalfrågor.
 • Leder och samordnar myndighetens arbete med verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering.

Avdelningschef: Tomas Hedlund

Senast uppdaterad:
Publicerad: