Våra avdelningar

Socialstyrelsen har cirka 800 anställda med tio avdelningar. Sju avdelningar för sakfrågor och tre stödavdelningar.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

 • samordnar och övervakar planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
 • planerar, förbereder och genomför beredskapsåtgärder och övningar inom myndighetens verksamhetsområde
 • ansvarar för planering och samordning av sektorsansvaret i enlighet med förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
 • ansvarar för förberedelserna för försörjningsberedskap vid fredstida kris och inför höjd beredskap och i krig
 • ansvarar för att leda och samordna insatserna vid svenska katastrofmedicinska insatser utomlands
 • ansvarar för förberedelse och genomförande av myndighetens organisation vid fredstida kriser (krisledningsorganisation) och vid höjd beredskap och i krig (krigsorganisation)

Avdelningschef (tillförordnad): Taha Alexandersson

Avdelningen för behörighet och statsbidrag

 • utreder och handlägger ansökningar om legitimation och särskilt förordnande för 23 olika yrken där det krävs en yrkeslegitimation
 • hanterar statsbidrag som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag
 • förmedlar pengar från statsbudgeten som verksamheter inte behöver ansöka om, utan som delas ut efter regeringsbeslut

Avdelningschef: Zara Warglo

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

 • tar fram och förvaltar nationella kunskapsstöd, riktlinjer och annan vägledning utifrån bästa tillgängliga kunskap för hälso- och sjukvård, tandvård och försäkringsmedicin
 • tar fram och förvaltar rekommendationer om nationella screeningprogram och stödjer utvecklingen inom både nyföddhetsscreening och annan screening
 • samordnar arbetet med EU:s cancerplan och bidrar till utveckling inom prevention, upptäckt och behandling av cancer
 • ansvarar för arbetet med nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå samt arbetet med sällsynta hälsotillstånd inom Sverige, Norden och EU
 • tillhandahåller specialistkompetenskurser (SK) för läkare under specialiseringstjänstgöring samt utbildningsstöd i form av kursämnen
 • ansvarar för donationsregistret, samt samordnar och bidrar till kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården inom donation respektive transplantation av organ, vävnader, celler och bloddonation respektive -transfusion. Ansvarar också för att ge kontinuerlig information till allmänheten
 • samordnar myndighetens arbete med de vetenskapliga råden

Avdelningschef: Thomas Lindén

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 • tar fram och reviderar kunskapsstöd och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för socialtjänsten
 • utvecklar den nationella informationsstrukturen och det internationella begreppssystemet Snomed CT
 • ansvarar för utredningar utifrån lagen om utredningar avseende vissa dödsfall
 • nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är placerat här

Avdelningschef: Sabina Orstam

Avdelningen för register och statistik

 • utvecklar och förvaltar hälsodata- och socialtjänstregister och samlar in registerdata och annan data
 • ansvarar för den officiella statistiken och annan statistik om socialtjänst och hälso- och sjukvården och att göra den tillgänglig genom till exempel visualisering och öppna data
 • stöttar forskare och nationella kvalitetsregister
 • sammanställer och lämnar ut statistik på uppdrag
 • lämnar ut registeruppgifter för forskningsändamål
 • utvecklar och förvaltar nationella indikatorer om vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat

Avdelningschef: Mona Heurgren

Rättsavdelningen

 • ansvarar för alla rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling
 • tar fram föreskrifter (HSLF-FS, bindande regler), allmänna råd om myndighetens regelverk (starka rekommendationer), meddelandeblad och handböcker.
 • Upplysningstjänsten för juridiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och frågor om hur man ansöker om behörighet, samt Rättsliga rådet, är placerade här

Avdelningschef: Pär Ödman

Avdelningen för analys

 • följer upp, analyserar, utvärderar och prognostiserar utvecklingen inom verksamheter som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst
 • ansvarar för myndighetens samhällsekonomiska analyser och epidemiologiska studier
 • ansvarar för myndighetens enkätinsamlingar
 • ansvarar för att samordna myndighetens arbete inom tandvårdsområde
 • ansvarar för frågor om innovation på myndigheten
 • gör prognoser av läkemedelskostnader
 • utvecklar indikatorer och andra uppföljningsmått för hälso- och sjukvård och socialtjänsten
 • har hand om särskild samordning för frågor kring ANDTS (alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelberoende), barn och unga, funktionshinder, hbtqi, jämställdhet, läkemedel, nationella minoriteter och äldre

Avdelningschef: Natalia Borg

Generaldirektörens stab

Generaldirektörens stab stödjer generaldirektören och styrelsen i strategisk och operativ ledning av myndigheten, det innebär bland annat:

 • att bistå general direktör i frågor som handlar om styrning av myndigheten
 • att samordna dialogen med Regeringskansliet
 • att samordna och ge stöd till gd i internationella frågor
 • kanslifunktion för Rådet för styrning med kunskap inkl. huvudmannagruppen
 • att koordinera styrelsens arbete
 • att delta i planeringen och genomförandet av generaldirektörens möten inklusive ledningsgrupp och gd-föredragningar

Avdelningschef: Urban Lindberg

Kommunikationsavdelningen

 • ansvarar för, planerar, genomför och följer upp myndighetens interna och externa kommunikation och ger stöd till ledningen och avdelningarna i kommunikationsfrågor
 • ansvarar för Socialstyrelsens webbplatser, intranät, kriskommunikation och presstjänst
 • ansvarar för Socialstyrelsens värdegrund och för användningen av myndighetens namn (varumärke), grafiska profil och logotyp samt utvecklar den gemensamma språkvården
 • ansvarar för utgivning av publikationer och förlagsfrågor

Avdelningschef: Linda Corsvall

Avdelningen för verksamhetsutveckling, stöd och service

 • ansvarar för utveckling och förvaltning av myndighetens interna arbete inom bland annat ekonomistyrning, årsredovisning, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
 • stödjer vid inköp och upphandling, driver och utvecklar ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor inom HR
 • ansvarar för it-verksamheten, it-stöd samt registratur och arkiv
 • ansvarar för säkerhetsfrågor, internservice och lokalfrågor
 • leder och samordnar myndighetens arbete med verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering

Avdelningschef: Tomas Hedlund

Utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå

 • ansvarar för att ge stöd och driva på utvecklingen inom områden som har betydelse för hälso- och sjukvårdssystemet som helhet
 • samordnar arbetet med patientsäkerhet där det ingår frågor om vårdhygien och antibiotikaresistens samt kommunal tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet
 • samordnar arbetet med omställning till god och nära vård inom myndighetens verksamhetsområde
 • utvecklar, förvaltar och beskriver användningen av enhetliga begrepp, termer, nationell informationsstruktur, beskrivningssystem, klassifikationer och terminologi inom myndighetens verksamhetsområde, ger stöd och rekommendationer om sådan användning samt stödjer implementeringen
 • samordnar myndighetens e-hälsoarbete
 • stödjer myndigheten, utifrån sitt verksamhetsuppdrag, i krisberedskapsfrågor respektive i katastrofmedicinska frågor
 • är den organisatoriska hemvisten för Socialstyrelsens nationella råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur, Nationella vårdkompetensrådet samt Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)

Avdelningschef: Mattias Fredricson

Senast uppdaterad:
Publicerad: