Våra avdelningar

Socialstyrelsen har sex sakavdelningar: behörighet och statsbidrag, kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, kunskapsstyrning för socialtjänsten, rättsavdelningen, register och statistik samt analys. Vi har också tre stödavdelningar: generaldirektörens stab, kommunikationsavdelningen och avdelningen för verksamhetsutveckling, stöd och service .

Avdelningen för behörighet och statsbidrag

 • Utreder och handlägger ansökningar om legitimation och särskilt förordnande för 21 olika yrken där det krävs en yrkeslegitimation
 • Hanterar statsbidrag som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag
 • Förmedlar pengar från statsbudgeten som verksamheter inte behöver ansöka om, utan som delas ut efter regeringsbeslut 

Avdelningschef: Zara Warglo

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

 • Tar fram och reviderar kunskapsstöd, vägledningar, nationella riktlinjer och rekommendationer  
 • Samordnar myndighetens arbete med patientsäkerhet och arbetet med de vetenskapliga råden
 • Ansvarar för arbetet med rikssjukvård, ovanliga diagnoser och anordnar kurser under specialiseringstjänstgöring för läkare 

Avdelningschef: Thomas Lindén

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 • Tar fram och reviderar kunskapsstöd och rekommendationer för socialtjänsten
 • Utvecklar den nationella informationsstrukturen och det internationella begreppssystemet Snomed CT
 • Ansvarar för arbetet med lagen om utredningar avseende vissa dödsfall

Avdelningschef: Sabina Orstam

Avdelningen för register och statistik

 • Redovisar vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet
 • Utvecklar och förvaltar hälsodata- och socialtjänstregister
 • Ansvarar för den officiella statistiken om socialtjänst och hälso- och sjukvården
 • Utvecklar och underhåller enhetliga begrepp, termer och klassifikationer
 • Stöttar forskare och nationella kvalitetsregister
 • Sammanställer statistik på uppdrag
 • Lämnar ut registeruppgifter för forskningsändamål
 • Utvecklar och förvaltar nationella indikatorer om vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat
 • Utvärderar hur väl verksamheterna följer nationella riktlinjer och rekommendationer i annat vägledande material

Avdelningschef: Mona Heurgren

Rättsavdelningen

 • Ansvarar för alla rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling
 • Tar fram föreskrifter (HSLF-FS, bindande regler), allmänna råd om myndighetens regelverk (starka rekommendationer) och meddelandeblad
 • Arbetar med metod- och kvalitetsutveckling

Avdelningschef: Pär Ödman

Analys

 • Följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom verksamheter som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst
 • Analyserar och utvärderar stöd och service inom vissa funktionshindersområden
 • Analyserar och utvärderar frågor om alkohol och missbruksmedel
 • Genomför epidemiologiska undersökningar och hälsoekonomiska analyser
 • Följer upp och utvärderar resultat och effekter av förändringar i svenska författningar och andra statliga initiativ
 • Ansvarar för att samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för barn och unga

Avdelningschef: Natalia Borg

Generaldirektörens stab

 • Biträder myndighetsledningen med att samordna arbetet med budgetunderlag, strategisk verksamhetsplanering samt bereder beslut och underlag
 • Utvecklar myndighetens process för att verksamhetsplanera och följa upp verksamheten
 • Ansvarar för omvärldsanalyser och underlag till långsiktig strategisk styrning
 • Bistår gd i WHO-arbetet samt att samordnar det internationella arbetet vid Socialstyrelsen
 • Ansvarar för Socialstyrelsens krisberedskap

Avdelningschef: Urban Lindberg

Kommunikationsavdelningen

 • Ansvarar för, planerar, genomför och följer upp myndighetens interna och externa kommunikation samt ger stöd till ledningen och avdelningarna i kommunikationsfrågor
 • Ansvarar för Socialstyrelsens webbplatser, intranät, kriskommunikation och presstjänst
 • Ansvarar för Socialstyrelsens värdegrund och för användningen av myndighetens namn (varumärke), grafiska profil och logotyp samt utvecklar den gemensamma språkvården
 • Ansvarar för utgivning av publikationer och förlagsfrågor

Avdelningschef: Linda Corsvall

Verksamhetsutveckling, stöd och service

 • Ansvarar för myndighetens strategiska och operativa verksamhetsplanering och uppföljning. Där ingår att driva arbetet med årsredovisning, ekonomi- och budgetfrågor och omvärldsanalys.
 • Stödjer vid inköp och upphandling, driver och utvecklar ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor inom HR
 • Ansvarar för it-verksamheten, it-stöd samt registratur och arkiv.
 • Ansvarar för säkerhetsfrågor, internservice och lokalfrågor.
 • Leder och samordnar myndighetens arbete med verksamhetsutveckling, innovation och digitalisering.

Avdelningschef: Tomas Hedlund

Senast uppdaterad:
Publicerad: