Så här behandlar vi personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om våra olika behandlingar av personuppgifter. Detta gäller exempelvis ansökningar, forskning eller prenumerationer.

Ansökningar

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta behandlar vi personuppgifter om den sökanden. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att handlägga ansökningar och sker som ett led i vår myndighetsutövning.

Läs mer om ansökan om legitimation

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar om och återrapportering av statsbidrag behandlas namn och kontaktuppgifter till den sökanden för att kunna handlägga ansökan. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning.

Läs mer om statsbidrag

Ansökan om arbete

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till myndigheten. Behandlingen utförs med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och anställningsförfarandet är ett led i vår myndighetsutövning.

Lediga jobb hos Socialstyrelsen 

Ansökan till SK-kurser

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar till SK-kurser behandlas personuppgifter för den sökanden för att kunna handlägga ansökan. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning.

Läs mer om SK-kurser

Ansökan om tillstånd inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen handlägger ett antal olika tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat tillstånd till förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd, genetisk screening vid allmän hälsoundersökning, import av frysta spermier, preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning (PGD-HLA), tillvaratagande av vävnad från aborterade foster, transplantation av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation och transplantation i de fall donatorn är underårig eller lider av en psykisk störning.

Inom ramen för handläggningen behandlas bland annat uppgifter om hälsa om den eller de personer som tillståndet gäller. Behandlingen görs som ett led i vår myndighetsutövning och är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Tillstånd inom hälso- och sjukvården som vi handlägger

Beställningar

Beställningar av data

När Socialstyrelsens handlägger forskar- och statistikbeställningar behandlar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera i ärendet. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i vår myndighetsutövning.

Beställa data och statistik

Beställningar av publikationer och informationsmaterial

Socialstyrelsen behandlar kontaktuppgifter till personer i samband med beställningar av olika publikationer och informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

Konferenser, seminarier, utbildningar, workshops

Seminarier och workshops

När Socialstyrelsen är arrangör till ett evenemang hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp evenemanget. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Utbildningar och konferenser

När Socialstyrelsen anordnar utbildningar hanterar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera anmälan. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Personuppgifterna behandlas också för att följa upp utbildningen, som en del i vårt utförande av en uppgift av allmänt intresse.

Till vår kalender

Korrespondens med enskilda som kontaktar oss

När du kontaktar Socialstyrelsen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Socialstyrelsen enligt lag skyldig att registrera uppgiften. Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten utan att vi har efterfrågat dessa. Dessa uppgifter behandlas då genom att de registreras i ärendet. Vår behandling av känsliga personuppgifter i detta sammanhang är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Målgruppsanpassad information

För att kunna informera om uppdrag inom Socialstyrelsens verksamhet behöver vi kommunicera med olika målgrupper på olika sätt. Det kan handla om insatser riktade mot verksamheter eller yrkesgrupper eller företrädare för patienter, brukare eller allmänhet. I samband med detta behandlar vi ibland kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadresser, telefonnummer och titel.

Uppgifterna kan ha lämnats av den enskilde, samlats eller köpts in. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Behandlingen av uppgifterna pågår tills uppdraget är slutfört.

Prenumerationer

Prenumerationer av nyhetsbrev, pressmeddelanden och föreskrifter

Socialstyrelsen behandlar namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av våra pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen, med stöd av ett samtycke från den registrerade och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Register

Hälsodata- och socialtjänstregister

Socialstyrelsens ansvarar för hälsodata- och socialtjänstregister i sin roll som statistikansvarig myndighet.

Om personuppgiftsbehandling i hälsodata- och socialtjänstregister

Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område.

Läs mer om registret över hälso- och sjukvårdspersonal

Donation av organ och vävnader (donationsregistret)

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att ansvara för donationsregistret behandlas personuppgifter. Syftet med registret är att allmänheten ska kunna meddela sin inställning till donation av organ och vävnader och att behörig personal ska kunna ta reda på en persons inställning vid en utredning till eventuell organ- och vävnadsdonation. De personuppgifter som behandlas är namn, bostadsort, personnummer och personens inställning till donation. Behandlingen är nödvändig för att fullfölja den rättsliga förpliktelse som följer av förordningen (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. Det är frivilligt att registrera sig i registret och den registrerade kan när som helst återkalla sitt medgivande till donation. 

Läs mer om organ och vävnadsdonation

Rättsliga rådet handlägger vissa ärenden, till exempel tillstånd för abort, sterilisering, insemination eller för att fastställa ändrad könstillhörighet. För att kunna handlägga dessa ärenden behandlas bland annat personnummer och uppgifter om hälsa om den person som ärendet avser. Behandlingen sker som ett led i vår myndighetsutövning och är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet yttrar sig även till domstol och andra myndigheter i allmänmedicinska och rättsmedicinska- samt allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska frågor. Även inom ramen för dessa ärenden är behandling av känsliga personuppgifter nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Läs mer om Rättsliga rådet

Samverkan

Som ett led i Socialstyrelsens uppdrag att styra med kunskap initierar och medverkar vi i flera samråds-, fokus-, insats, referens- och expertgrupper samt råd och nätverk. Vi anlitar också experter, till exempel inom ramen för vårt arbete med nationella riktlinjer. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter och övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samverkan. Kontaktuppgifter kan delas inom gruppen och namn kan ingå i till exempel publikationer eller mötesanteckningar. Behandlingen av uppgifterna sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Sociala medier

Socialstyrelsen kommunicerar i sociala medier, till exempel LinkedIn, Instagram och Facebook och behandlar då olika personuppgifter. Det kan vara namn och kontaktuppgifter för de personer som ingår i information, men även namnen på personer som följer oss och som gillar våra inlägg samt övriga uppgifter som personerna ifråga delar med sig av. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 

Läs mer om Socialstyrelsen i sociala medier

Undersökningar

Enkätundersökningar riktade till verksamheter

Socialstyrelsen genomför ett flertal enkätundersökningar varje år som ett led i att till exempel utvärdera och följa upp åtgärder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäterna riktas till verksamheterna och besvaras av personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De uppgifter som behandlas är bland annat kontaktuppgifter till den person som besvarat enkäten. Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Upphandling

Anskaffningsärenden och avtal

Socialstyrelsen följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid all anskaffning av varor och tjänster. I ärenden som rör anskaffning behandlar Socialstyrelsen kontaktuppgifter till personer hos leverantören och personuppgifter som leverantören lämnar till Socialstyrelsen i samband med anbud, avropssvar eller motsvarande i en anskaffning. Vi behandlar också kontaktuppgifter till den eller de personer hos leverantören som är ansvariga för avtal. Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om våra upphandlingar

Utredningar

Dödsfallsutredningar

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att utreda dödsfall för att identifiera eventuella systemfel i samhällets insatser för barn och vuxna kan bland annat känsliga personuppgifter och personuppgifter om brott förekomma. Behandlingen av personuppgifter är fastställd i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall och förordningen (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall och är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Övrig ärendehantering

Begäran om allmän handling

Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar behöver vi behandla de personuppgifter som lämnas för att kunna handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i vår myndighetsutövning.

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

När någon utövar en rättighet enligt dataskyddsförordningen behandlar Socialstyrelsen de personuppgifter som sökanden lämnar i ärendet för att handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i vår myndighetsutövning.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Som ett led i myndighetens beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) handlägger och administrerar Socialstyrelsen personuppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för att pröva deras behörighet. Vid handläggning av ärendet behandlas namn, personnummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen, till exempel uppgifter som rör hälsa, uppgifter om eventuella brott och uppgifter som rör den enskildes yrkesutövning.

Behandlingen sker som ett led i myndighetsutövning och behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Socialstyrelsen och HSAN är gemensamt personuppgiftsansvariga. Socialstyrelsen inhämtar uppgifter i ärendet från IVO och den enskilda, medan HSAN fattar beslut i ärendet. När beslutet är fattat skickas information om behörighetsinskränkningar till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp-registret, samt till IMI, Informationssystemet för den inre marknaden, för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Senast uppdaterad:
Publicerad: