Så här behandlar vi personuppgifter som gäller:

Ansökningar

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta behandlar vi personuppgifter om den sökanden. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att handlägga ansökningar och bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Läs mer om ansökan om legitimation

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar om och återrapportering av statsbidrag behandlas namn och kontaktuppgifter till den sökanden i syfte att kunna handlägga ansökan. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del av Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Läs mer om statsbidrag

Ansökan om arbete

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till myndigheten. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och anställningsförfarandet är ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Lediga jobb hos Socialstyrelsen 

Ansökan till SK-kurser

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar till SK-kurser behandlas personuppgifter för den sökanden i syfte att kunna handlägga ansökan. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del av Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Läs mer om SK-kurser

Ansökan om tillstånd inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen handlägger ett antal olika tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat tillstånd till förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd, genetisk screening vid allmän hälsoundersökning, import av frysta spermier, preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning (PGD-HLA), tillvaratagande av vävnad från aborterade foster, transplantation av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation, transplantation i de fall donatorn är underårig eller lider av en psykisk störning.

Inom ramen för handläggningen behandlas bland annat uppgifter om hälsa om den eller de personer som tillståndet gäller. Behandlingen görs som ett led i vår myndighetsutövning och behandlingen av känsliga personuppgifter görs med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Tillstånd inom hälso- och sjukvården som vi handlägger

Beställningar

Beställningar av data

När Socialstyrelsens handlägger forskar- och statistikbeställningar behandlar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera i ärendet. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del i vår myndighetsutövning.

Beställa data och statistik

Beställningar av publikationer och informationsmaterial

Socialstyrelsen behandlar kontaktuppgifter till personer i samband med beställningar av olika publikationer och informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

Forskning

Forskning inom socialtjänstens områden

Socialstyrelsen genomför i viss utsträckning forskning inom socialtjänstens område. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål sker antingen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse eller samtycke och behandlingen av känsliga personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse och i enlighet med etikprövningsansökan.

Forskningsstudie: tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet

Konferenser, seminarier, utbildningar, workshops

Seminarier och workshops

När Socialstyrelsen är arrangör till ett evenemang hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Utbildningar och konferenser

När Socialstyrelsen anordnar utbildningar hanterar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp utbildningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Till vår kalender

Korrespondens med enskilda som kontaktar Socialstyrelsen

När du kontaktar Socialstyrelsen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Socialstyrelsen enligt lag skyldig att registrera uppgiften. Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten utan att vi har efterfrågat dessa. Dessa uppgifter behandlas då endast genom att de registreras i ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Vår behandling av känsliga personuppgifter i detta sammanhang sker med stöd av ett viktigt allmänt intresse.

Målgruppsanpassad information

För att kunna informera om olika uppdrag inom Socialstyrelsens verksamhet behöver vi kommunicera med olika målgrupper på olika sätt. Det kan handla om insatser riktade mot olika verksamheter eller yrkesgrupper eller företrädare för patienter, brukare eller allmänhet. I samband med detta behandlar vi ibland olika kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadresser, telefonnummer och titel.

Uppgifterna kan ha lämnats av den enskilde, samlats eller köpts in. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Behandlingen av uppgifterna pågår tills uppdraget är slut.

Prenumerationer

Prenumerationer av nyhetsbrev, pressmeddelanden och föreskrifter

Socialstyrelsen behandlar namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av våra pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Behandlingen sker med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att vi ska fullgöra ett avtal med den registrerade. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

Register

Hälsodata- och socialtjänstregister

Socialstyrelsens ansvarar för hälsodata- och socialtjänstregister i sin roll som statistikansvarig myndighet.

Om personuppgiftsbehandling i hälsodata- och socialtjänstregister

Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område.

Läs mer om registret över hälso- och sjukvårdspersonal

Donation av organ och vävnader (donationsregistret)

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att ansvara för donationsregistret behandlas personuppgifter. Syftet är att allmänheten ska kunna meddela sin inställning till donation av organ och vävnader och att behörig personal ska kunna ta reda på en persons inställning vid en utredning till eventuell organ- och vävnadsdonation. De personuppgifter som behandlas är namn, bostadsort, personnummer, samt personens inställning till donation. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och regleras särskilt i förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. Det är frivilligt att registrera sig i registret och den registrerade kan när som helst återkalla sitt medgivande till donation. 

Läs mer om organ och vävnadsdonation

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet handlägger vissa ärenden, till exempel tillstånd för abort, sterilisering, insemination eller för att fastställa ändrad könstillhörighet. För att kunna handlägga dessa ärenden behandlas bland annat personnummer och uppgifter om hälsa om den person som ärendet avser. Behandlingen sker som ett led i vår myndighetsutövning och känsliga personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Rättsliga rådet yttrar sig även till domstol och andra myndigheter i allmänmedicinska och rättsmedicinska- samt allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska frågor. Inom ramen för dessa ärenden behandlas känsliga personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Läs mer om Rättsliga rådet

Samverkan

Som ett led i Socialstyrelsens uppdrag att styra med kunskap initierar och medverkar vi i flera olika samråds-, fokus-, insats, referens- och expertgrupper, samt råd och nätverk. Vi anlitar också experter, till exempel inom ramen för vårt arbete med nationella riktlinjer. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samverkan. Kontaktuppgifter kan delas inom gruppen och namn kan ingå i till exempel publikationer eller mötesanteckningar. Behandlingen av uppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse

Sociala medier

Socialstyrelsen kommunicerar i olika sociala medier, till exempel LinkedIn, Instagram och Facebook och behandlar då olika personuppgifter. Det kan vara namn och kontaktuppgifter för de personer som ingår i information, men även namnen på personer som följer oss och som gillar våra inlägg, samt övriga uppgifter som personerna ifråga delar med sig av. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 

Läs mer om Socialstyrelsen i sociala medier

Undersökningar

Enkätundersökningar riktade till verksamheter

Socialstyrelsen genomför ett flertal enkätundersökningar varje år som ett led i att till exempel utvärdera och följa upp åtgärder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäterna riktas till verksamheterna och besvaras av personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De uppgifter som behandlas är bland annat kontaktuppgifter till den person som besvarat enkäten. Behandlingen av personuppgift bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Upphandling

Anskaffningsärenden och avtal

Socialstyrelsen följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid all anskaffning av varor och tjänster. I ärenden som rör anskaffning behandlar Socialstyrelsen kontaktuppgifter till personer hos leverantören samt personuppgifter som leverantören lämnar till Socialstyrelsen i samband med anbud, avropssvar eller motsvarande i en anskaffning. Vi behandlar också kontaktuppgifter till den eller de personer hos leverantören som är ansvariga för avtal. Behandlingen av personuppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Läs mer om våra upphandlingar

Utredningar

Dödsfallsutredningar

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att utreda dödsfall för att identifiera eventuella systemfel i samhällets insatser för barn och vuxna kan bland annat känsliga personuppgifter och personuppgifter om brott förekomma. Behandlingen är nödvändig och för att vi ska fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse som är fastställd i lag (2007:606) och förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Övrig ärendehantering

Begäran om allmän handling

När någon begär ut allmänna handlingar behöver vi ibland behandla de personuppgifter som lämnas för att kunna handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i myndighetsutövning.

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

När någon begär en rättighet enligt dataskyddsförordningen behandlar Socialstyrelsen de personuppgifter som sökanden lämnar i ärendet i syfte att handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i myndighetsutövning. Handlingarna sparas som regel i ett år.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Som ett led i myndighetens beredning av ärenden till Hälso- och sjuk-vårdens ansvarsnämnd handlägger och administrerar Socialstyrelsen personuppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att pröva deras behörighet. För handläggning av ärendet behandlas namn, personnummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen, till exempel uppgifter som rör hälsa, uppgifter om eventuella brott och uppgift som rör den enskildes yrkesutövning. För denna behandling av personuppgifter är Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gemensamt personuppgiftsansvariga.

Behandlingen bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning och behandling av känsliga personuppgifter på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Socialstyrelsen inhämtar uppgifter i ärendet från IVO och den enskilda. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut i ärendena. När beslutet är fattat skickas information om behörighetsinskränkningar till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp-registret, samt till IMI, Informationssystemet för den inre marknaden, utifrån grunden att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Läs mer om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Senast uppdaterad:
Publicerad: