Personuppgiftsbehandling i undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har sedan 2013 haft regeringens uppdrag att årligen undersöka vad de äldre tycker om sin äldreomsorg. Syftet är att ge enskilda äldre en röst och att få kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Undersökningen är en del av Socialstyrelsens öppna jämförelser som syftar till att skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst, initiera lokala, regionala och nationella utvecklingsarbeten samt att ge underlag för styrning och ledning.

Enkäterna som utgör underlaget till undersökningen skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har biståndsbedömd äldreomsorg i form av hemtjänst i ordinärt boende eller särskilt boende. Cirka 220 000 personer får årligen möjlighet att svara på enkäterna. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

För att kunna göra kompletterande och mer djupgående analyser av det insamlade enkätmaterialet och för att bättre besvara de frågeställningar som är ändamålet med undersökningen, kompletteras enkätsvaren med uppgifter från Socialstyrelsens hälso- och socialtjänstregister.

Så används resultaten av undersökningen

De sammanställda resultaten används främst av kommunerna och äldreomsorgsverksamheterna för att jämföra, utvärdera och utveckla äldreomsorgen samt av Socialstyrelsen för att följa utvecklingen av den.

Uppgifterna kan även komma att användas i andra uppdrag på Socialstyrelsen, om uppdragen handlar om äldre personer eller deras anhöriga och om det är förenligt med det ursprungliga ändamål som uppgifterna hämtats in för.

Alla resultat som publiceras är på gruppnivå. Det innebär att ingen enskild individ som har ingått i undersökningen kan identifieras.

Vilka personuppgifter behandlas?

För att få tillgång till de uppgifter som behövs för att genomföra undersökningen hämtar Socialstyrelsen från kommunerna in personnummer och uppgift om vilken verksamhet respektive person får äldreomsorg från. Enkäterna skickas sedan ut till dessa individer.

I enkäterna samlas det in personuppgifter i form av upplevt allmänt hälsotillstånd, upplevd ensamhet, trygghet, ängslan, oro eller ångest samt uppgifter om upplevd kränkthet och bemötande av personal.

Kompletterande personuppgifter hämtas därefter från Socialstyrelsens patientregister, läkemedelsregister, registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt SoL samt från registret över kommunala hälso- och sjukvårdsin satser enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i våra hälsodata- och socialtjänstregister.

Vilka bestämmelser gäller för behandlingen av personuppgifter?

Socialstyrelsen behandlar personuppgifterna som en del i myndighetens utförande av en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen bedömer att behandlingen av personuppgifterna i undersökningen är förenlig med dataskyddsförordningen, regeringsformen, Europakonventionen samt rättighetsstadgan.

Sekretess och säkerhetsskydd

Personuppgifterna om individer 65 år och äldre med biståndsbeslutad insats om hemtjänst eller särskilt boende omfattas av sekretess, huvudsakligen enligt 24 kap. 8 § OSL samt 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Uppgifterna hanteras bara av ett begränsat antal anställda och skyddas av hög teknisk säkerhet. En konsekvensbedömning avseende dataskydd har genomförts för att säkerställa skyddet för personuppgifterna.

Kontakt

Mer information om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Publicerad: