Våld mot barn

Barns våldsutsatthet är ett stort samhällsproblem. Förutom att själva våldsutsattheten leder till lidande i sig, leder våldsutsattheten också till fysisk och psykisk ohälsa bland barn. Därför är det viktigt att barn som är utsatta för våld får det skydd och stöd som de behöver.

Med våld mot barn avses en rad saker:

  • alla former av fysiskt eller psykiskt våld
  • skada eller övergrepp
  • vanvård eller försummelse
  • misshandel eller utnyttjande
  • sexuella övergrepp mot barn.

Detta enligt FN:s barnrättskommittés definition. Kommittén understryker att både vuxna och barn kan vara våldsutövare.

Var blir barn våldsutsatta?

Barn kan bli utsatta för våld på olika arenor och av olika förövare. Vanligast är att bli utsatt av en vuxen i familjen.

De som far mest illa är barn som utsätts för flera former av våld. till exempel av förälder, i skolan och digitalt. Våld förekommer även mellan unga i deras nära relationer.

En specifik form av våld mot barn är hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn som vittnen till våld i nära relationer

En typ av våldsutsatthet hos barn är att barn blir vittnen till våld i nära relationer. Barn som har upplevt våld i familjen måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver.

Våldsutsattheten upptäcks för sällan

Flera studier har visat att många våldsutsatta barn aldrig berättar om våldet för en vuxen. Därför får de inte den hjälp och det stöd som de behöver.

Detta kan bero på att våldsutsatta barn kan ha svårt att berätta. De kan till exempel vara rädda för att vuxna inte kommer tro på vad hen säger eller bedöma det för farligt att berätta för någon utomstående. Det finns även ett problem i att våldsutsatta barn inte får gehör när de väljer att berätta. 

Studier har också visat att vuxna för sällan ställer frågor om våld. Ibland ställs inte frågor trots misstanke eller kunskap om att våld förekommer i hemmet.

Viktigt att fråga om våldsutsatthet

För att våldsutsatta barn ska få den hjälp och det skydd som de behöver är det viktigt att fråga om barnets erfarenheter av våld, lyssna lugnt på svaren och visa att man tror på det som barnet berättar.

Om det finns misstanke om att ett barn far illa, till exempel genom att vara våldsutsatt, har flera yrkesgrupper inom bland annat socialtjänst och hälso- och sjukvård en skyldighet att genast göra en anmälan om oro.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Kunskapsstöd – Att samtala med barn

Kunskapsstödet riktar sig till alla som möter och har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Stödet är generellt och grundläggande för att kunna vara relevant för i stort sett alla typer av samtal. Till kunskapsstödet hör bilagan Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel.

Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas.

Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. De syftar också till att förbättra skyddet och stödet till barn samt barn som bevittnat våld i nära relation.

Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

Föreskrifter och allmänna råd
Handbok: Våld i nära relationer
Meddelandeblad

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I meddelandebladet beskrivs vad de nya bestämmelserna innebär.

Om våld mot barn – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om hur våld mot barn kan upptäckas och förebyggas. Där finns också olika material som kan användas i arbetet med att stödja våldsutsatta barn. 

Våld mot barn – Kunskapsguiden

Senast uppdaterad:
Publicerad: