Våld mot barn

Barns våldsutsatthet är ett stort samhällsproblem. Förutom att själva våldsutsattheten leder till lidande i sig, leder våldsutsattheten också till fysisk och psykisk ohälsa bland barn. Därför är det viktigt att barn som är utsatta för våld får det skydd och stöd som de behöver.

Resultaten i en nationell kartläggning, genomförd 2022 i årskurs 9, visar att vuxnas våld mot barn i Sverige inte har minskat jämfört med den senaste kartläggningen 2016. Vissa former av våld, såsom försummelse och psykiskt våld av en förälder, har till och med ökat. Dessutom visar resultaten brister gällande bemötande och tillgång till stöd för de barn som berättar om våld.

En specifik form av våld mot barn är hedersrelaterat våld och förtryck.

Arenor där barn blir våldsutsatta

Barn kan bli utsatta för våld på många olika arenor och av olika förövare. Att bli utsatt av en vuxen i familjen är vanligast. De barn som far mest illa är multiutsatta barn, det vill säga barn som utsätts för flera former av våld till exempel av förälder, i skolan och digitalt. Våld förekommer även mellan unga i deras nära relationer.

Med våld mot barn avses alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande samt sexuella övergrepp mot barn. Det enligt FN:s barnrättskommittés definition. Kommittén understryker att både vuxna och barn kan vara våldsutövare.

Barn som vittnen till våld i nära relationer

En typ av våldsutsatthet hos barn är att barn blir vittnen till våld i nära relationer. Barn som har upplevt våld i familjen måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver.

Våldsutsattheten upptäcks för sällan

Flera studier har visat att många barn som är våldsutsatta aldrig berättar det för en vuxen. Därför får de inte den hjälp och det stöd som de behöver. Detta beror både på att våldsutsatta barn kan ha svårt att berätta och att de sällan får frågan eller gehör. Ett våldsutsatt barn kan till exempel själv bedöma det för farligt att berätta för någon utomstående eller vara rädd att vuxna inte kommer tro på vad hen säger.

Studier har också visat att vuxna för sällan ställer frågor om våld mot barnet. Det förekommer även om det finns misstankar, eller till och med kunskap, om våld i hemmet.

Viktigt att fråga om våldsutsatthet

För att våldsutsatta barn ska få den hjälp och det skydd som de behöver är det viktigt att fråga om barnets erfarenheter av våld, lyssna lugnt på svaren som barnet ger och visa att man tror på det som barnet berättar. Om det finns misstanke om att ett barn far illa, till exempel genom att vara våldsutsatt, har flera yrkesgrupper inom bland annat socialtjänst och hälso- och sjukvård en skyldighet att genast göra en anmälan om oro.

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Kunskapsstöd – Att samtala med barn

Kunskapsstödet riktar sig till alla som möter och har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Stödet är generellt och grundläggande för att kunna vara relevant för i stort sett alla typer av samtal. Till kunskapsstödet hör bilagan Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel.

Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Föreskrifterna syftar till att förbättra kvaliteten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården på området våld i nära relationer. De syftar också till att förbättra skyddet och stödet till barn samt barn som bevittnat våld i nära relation. Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.

Föreskrifter och allmänna råd
Handbok: Våld i nära relationer
Meddelandeblad

Nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relationer och om barnfridsbrott

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I meddelandebladet beskrivs vad de nya bestämmelserna innebär.

Om våld mot barn – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om hur våld mot barn kan upptäckas och förebyggas. Där finns också olika material som kan användas i arbetet med att stödja våldsutsatta barn. 

Våld mot barn – Kunskapsguiden

Senast uppdaterad:
Publicerad: