Anmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska det i regel anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Kontakta den kommun det gäller för att gå vidare. 

Länkar till alla kommuner hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner

Det finns inga formella krav på anmälan, men om du är anmälningsskyldig bör du göra anmälan skriftligt. I anmälan beskriver du vilket barn det handlar om, dina iakttagelser och din oro för barnet. Konkret och detaljerat information som beskriver orsaken till oron underlättar för socialtjänsten.

Observera att en anmälan om oro för barn inte ska skickas till Socialstyrelsen utan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Allmänheten bör anmäla misstankar om att barn far illa

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Anmälningsskyldiga ska anmäla genast

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Folder för anmälningsskyldig personal

Handbok för personal i anmälningsskyldiga verksamheter

Film - Till dig som är anmälningsskyldig

Anmälningsskyldigheten gäller redan vid misstanke

Anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Viktigt att tänka på i vilken roll du anmäler

Du som är anmälningsskyldig i ditt yrke måste skilja på sådant du får kännedom om i din yrkesroll respektive som privatperson.

Du är inte enligt lag skyldig att anmäla sådant du får veta om till exempel grannars eller bekantas barn. För den typen av uppgifter är du att betrakta som allmänhet, vilket betyder att du rekommenderas att anmäla till socialnämnden. Då är du inte heller skyldig att lämna fler uppgifter till socialtjänstens utredning.

Så går det till att anmäla

Vem ska jag anmäla till?

Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till. Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet vistas i guida dig rätt.

Hur ska en anmälan utformas?

Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas. Du som är anmälningsskyldig bör anmäla skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan muntligt och att sedan bekräfta den skriftligt.

Du kan konsultera socialtjänsten

Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Återkoppling när anmälan är gjord

Du kan normalt få information om att din anmälan har tagits emot och av vem.

Vad händer med anmälan?

Socialnämnden får informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information till anmälaren är att socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt.

Anmälningsmöte

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som har gjort en anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa.

Skyldighet att lämna uppgifter

Du som är anmälningsskyldig enligt ovan är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

Vägledning för hälso- och sjukvården

Rapporter

Senast uppdaterad:
Publicerad: