Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och innefattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen arbetar med flera uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja arbetet inom vård och omsorg med bästa tillgängliga kunskap.

Om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll.

Olika beteenden anses skada hedern

Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de till exempel inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.

Förlusten av heder kan ha stora konsekvenser för en familj, både socialt och ekonomiskt. Därför kan rädslan att förlora hedern eller uppfattningen att man har förlorat den, leda till drastiska våldshandlingar.

Det finns en rad olika beteenden som kan anses skada hedern. De tydligaste överträdelserna av hedersnormer är sex före äktenskapet eller att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. För att skydda familjen från förlust av hedern kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs genom till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med.

Hedersrelaterat våld har många uttryck

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcker sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord.

Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också hedersrelaterat våld kan delas in i bland annat psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. Uttryck som är utmärkande för hedersrelaterat våld är könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte att bli bortgift eller ”uppfostrad”. Läs mer om definitionen av våld och utsatthet i nära relationer.

Hedersrelaterat våld drabbar även pojkar och män

Även pojkar och män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld. Deras livsval kan vara begränsade, speciellt när det gäller val av en partner. De kan vidare tvingas att kontrollera sina syskon eller andra kvinnliga släktingar.

Hbtqi-personer och intellektuellt funktionshindrade är särskilt utsatta

Hbtqi-personer är speciellt utsatta i en hederskontext eftersom det anses skamligt att inte passa in i traditionella könsroller. Det kan både handla om vem man blir kär i och vem man själv vill vara.

Föräldrar eller släktingar kan se så kallat omvändelseförsök som en åtgärd för att återställa hedern eller skydda den när det upptäcks att en familjemedlem till exempel är homosexuell. Det innebär att personen ska omvändas till att bli heterosexuell, till exempel genom att genomgå en religiös ritual eller genom att tvinga personen att gifta sig med någon av motsatt kön. Detta kan ske i Sverige eller utomlands.

Också intellektuellt funktionshindrade personer utgör en speciellt utsatt grupp. Funktionshindret kan anses som en skam i familjen. Det kan till exempel leda till att familjen försöker dölja funktionshindret genom ett tvångsäktenskap.

Bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck – rapport

Den här rapporten är ett stöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att upptäcka och bedöma våldsutsatthet i en hederskontext. Den avser också att undersöka förutsättningar för att utveckla liknande stöd för socialtjänstens arbete med våldsutövande i och utanför en hederskontext.

Att möta barn som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck – folder

I denna folder finns information för dig som möter barn i ditt dagliga arbete inom hälso- och sjukvården. Syftet är att den ska hjälpa till att upptäcka utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck.

Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer – rapport

Den här rapporten innehåller metoder för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare i nära relationer. Den innehåller dessutom ett kapitel om behandling av våldsutövare i en hederskontext.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – utbildningsmaterial

Detta utbildningsmaterial riktar sig till personal inom socialtjänsten som kan komma i kontakt med personer som blivit utsatt för våld i sina nära relationer. Det riktar sig främst till dig som inte arbetar med våldsutsatta på en daglig basis, men det kan även vara värdefullt för dig som kommer i kontakt med våldsutsatta mer regelbundet.

Våld i nära relationer – handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Denna handbok syftar till att ge stöd vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer samt det övriga regelverk som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården i arbetet med våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Senast uppdaterad:
Publicerad: