Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar visar på brister i samhällets skyddsnät. Om samhällsaktörerna hade agerat annorlunda hade det kunnat minska risken för att brotten skulle ha begåtts.

60 utredningar sammanfattade

Socialstyrelsen genomför löpande så kallade skade-och dödsfallsutredningar. Vartannat år sammanfattas utredningarna i en rapport.

grafik-sammanfattning.svg

Senaste rapporten bygger på analyser av 60 fall där 69 brottsoffer drabbats av dödligt våld eller försök till dödligt våld av 63 gärningspersoner.

Av brottsoffren var 26 barn, varav 12 avled. 43 var vuxna, varav 35 avled.

Detta är skade- och dödsfallsutredningarna

Socialstyrelsen genomför skade- och dödsfallsutredningar i syfte att identifiera brister i samhällets skyddsnät och ge regeringen underlag för beslut om åtgärder som förebygger att barn far illa och vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

Utredningarna görs i vissa fall, till exempel:

  • när ett barn har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld
  • när ett barn har blivit grovt misshandlat av en närstående
  • när en vuxen har dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en närstående.

Utredningarna genomförs enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Vilka kriterier gäller för utredning och hur går utredningarna till?

Samhällsaktörerna hade kunnat minska risken för våldsbrotten

Utredningarna visar på brister inom bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och skola. Bristerna är inga nyheter, utan flera brister har identifierats i tidigare utredningar och rapporter.

  • Året före brottet har brottsoffer och gärningspersoner haft kontakt med samhällsaktörer, i många fall omfattande och med flera parallellt.
  • Samhällsaktörerna har ofta haft kännedom om olika problem hos brottsoffer eller gärningspersoner. Flera av både barnen och de vuxna var utsatta för våld före brottet.

Ett annat agerande från samhällsaktörer hade kunnat minska risken för brotten.

Viktiga slutsatser när barn är brottsoffer

Verksamheterna måste ges förutsättningar att utföra arbete av god kvalitet

Mycket av det arbete som behövas göras är tidskrävande och förutsätter stödjande strukturer och en organisation som främjar samverkan.

Det behövs även resurser och rätt kompetens för att kunna ge intensiva och specialiserade insatser till både barn och unga.

Professionella måste ha rätt kompetens

Professionella som möter både brottsoffer och gärningspersoner behöver kompetens för att bedöma barns behov, göra riskbedömningar och erbjuda rätt insatser.

Barnperspektivet måste stärkas

Verksamheter som möter barn, men också de som möter vuxna som är föräldrar, måste ha ett tydligt barnperspektiv.

Barn måste få komma till tals, utifrån sina förutsättningar och behov, och över tid.

Det är alla samhällsaktörers ansvar att stärka barnets röst.

Fler slutsatser och mer om brister när barn är brottsoffer

Viktiga slutsatser när vuxna är brottsoffer

Hela kedjan av insatser behöver fungera

Våld mot närstående är ett komplext problem som ofta kräver insatser från flera samhällsaktörer.

Det är avgörande att hela kedjan av åtgärder till skydd och stöd till våldsutsatta fungerar, och att arbetet med våldsutövare vidareutvecklas.

Det handlar både om att varje enskild aktör behöver fullgöra sin uppgift och om att de olika aktörerna behöver samverka.

Följa upp resultatet av implementering

Det pågår arbeten inom flera myndigheter som rör spridning och implementering av olika typer av kunskapsstöd som rör våld i nära relationer.

Det är viktigt att följa upp att detta leder till att kunskapen används i yrkesverksammas praktiska arbete.

Stärka personalens förutsättningar

I många verksamheter arbetar personalen ofta under stark tidspress och tvingas till hårda prioriteringar. Många upplever att de har svårt att leva upp till verksamhetens krav.

Det är angeläget att socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen och kriminalvården får de långsiktiga förutsättningar som är nödvändiga för att de anställda ska kunna utföra ett arbete med god kvalitet.

Fler slutsatser och mer om brister när vuxna är brottsoffer

Se i efterhand: Presentation av utredningarnas resultat

Socialstyrelsens utredare presenterade skade- och dödsfallsutredningarnas slutsatser och resultat den 16 februari.

Film: Vad visar utredningarna med barn som brottsoffer?

Tid: 32 minuter

Brister och slutsatser från Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar när det gäller utredningar med barn som brottsoffer. Utredare Moa Mannheimer och Marie Nyman berättar.

Film: Vad visar utredningarna med vuxna brottsoffer?

Tid: 33 minuter

Brister och slutsatser från Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar när det gäller utredningar med vuxna brottsoffer. Utredare Carina Hällberg berättar.

Syntolkad version av skade- och dödsfallsutredningar med vuxna brottsoffer

Om skade- och dödsfallsutredningarna

Tid: 12 minuter

Socialstyrelsens jurist Shriti Radia berättar om syftet med Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar, att de görs på uppdrag av regeringen och hur de görs.

 

Film: Webbinarium i sin helhet

Tid: 1 timme och 51 minuter, även syntolkat

Socialstyrelsens utredare Moa Mannheimer, Carina Hällberg, Marie Nyman och jurist Shriti Radia tar dig igenom Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar. Vad de visar och vad det är.

Syntolkat: Webbinarium om Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Ladda ner eller beställ

Rapporter från 2010 till 2021

Pressmeddelande

Mer hos andra

Publicerad: