Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

Här finns stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten och som kan komma i kontakt med personer som är, har varit eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism. Fokus ligger på socialtjänstens möjligheter att ge stöd och förebygga att människor dras in i destruktiva miljöer.

Om våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

  • den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön
  • den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön
  • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. 

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns det ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.

Våldsbejakande extremism hos Kunskapsguiden

Förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism

För att kunna arbeta med barn och unga vuxna som är eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande extremism, är det viktigt att känna till vilka strömningar som finns i närområdet. Det är viktigt att veta vilka grupper som är aktiva, var grupperna håller till och vilka mötesplatser som finns där barn och unga vuxna kan tänkas rekryteras. Kunskap om hur andra aktörer arbetar med frågor om våldsbejakande extremism och att samverka med dessa är också centralt.

Utreda och ge insatser mot våldsbejakande extremism

Har barnet behov av skydd eller stöd och hur kan det i så fall tillgodoses? Det är grundfrågan när man utreder ett barn som misstänks vara eller riskerar att bli indragen i våldsbejakande extremism.

Socialtjänsten kan ge insatser i öppna former, exempelvis samtalsstöd, och i form av placering utanför hemmet, både enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om vård av unga, LVU. Socialtjänsten kan också erbjuda råd och stöd som service. Läs mer på sidan Barn och unga i socialtjänsten.

Stödmaterial om våldsbejakande extremism

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial för socialtjänstens arbete med återvändare från våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet och andra personer involverade i extremistiska miljöer i Sverige, samt deras närstående. Materialet tydliggör regelverket på området, samt ansvarsfördelning och samverkansformer mellan socialtjänsten och andra relevanta aktörer.

Utgångspunkten för materialet är att de strukturer, samverkansformer och arbetssätt som redan finns inom socialtjänsten kan användas även när det gäller området våldsbejakande extremism. Materialet berör i första hand stöd till vuxna personer.

Utbildningspaket om våldsbejakande extremism

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Här kan du ladda ner syftet med utbildningen och innehållet i utbildningsmaterialet samt en kort presentation som ger en kortfattad översikt. Du kan också ladda ner en introduktion till vad våldsbejakande extremism är samt tre presentationer som följer tre faktaavsnitt i utbildningsmaterialet. Även de reflektionsfrågor som finns till varje avsnitt finns för nerladdning.

Podd om våldsbejakande extremism

Senast uppdaterad:
Publicerad: