Händelser med många skadade eller sjuka

Vi behöver stärka den nationella förmågan att möta de behov som uppstår vid masskadehändelser eller vid andra händelser med många skadade eller sjuka. Arbetet ingår som en del i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Krig och fredstida katastrofer kan innebära en omfattande obalans mellan de tillgängliga sjukvårdsresurserna och det akuta vårdbehovet. Det kan leda till att man ställs inför valet att upprätthålla normal vårdkvalitet för de högst prioriterade patienterna, eller sänka vårdkvalitet till en minsta acceptabel nivå för att kunna behandla fler svårt skadade eller drabbade patienter.

Här hittar du kunskapsstöd och verktyg för planering i det arbetet.

Nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvården

Den samlade förmågan att bedriva hälso- och sjukvård i hela landet under höjd beredskap och krig behöver stärkas. Den här rapporten är framtagen som ett stöd till regionerna i arbetet med att planera och dimensionera för förändrade behov under höjd beredskap och krig. Rapporten redogör för dimensionerande målbilder avseende antal skadade och typ av skador vid en väpnad konflikt. I beräkningarna ingår både militär personal och civilbefolkning.

Plötsligt ökat inflöde av patienter – Kapacitetsökningsförmåga

Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för regionerna i arbetet med att öka sin förmåga att hantera ett plötsligt ökat inflöde av patienter. I kunskapsstödet ingår bland annat en modell för kapacitetsökningsförmågan som består av fyra komponenter – personal, lokaler, utrustning och styrning (PLUS), och en modell för att pröva förmågan.

Förstärkt förmåga vid masskadehändelser

I rapporten redovisas förslag för att stärka den nationella och regionala förmågan att hantera händelser med många skadade. Bland annat föreslås införande av ett nationellt masskadelarm och ett nationellt system för masskadetriage. Vidare lyfts fem områden som bedöms vara särskilt viktiga i regionernas beredskapsplanering inför masskadehändelser.

Prioriteringsprinciper

Kunskapsstödet har till syfte att hjälpa hälso- och sjukvården att prioritera vård vid krig och fredstida katastrofer, det vill säga när behovet av vård vida överstiger resurserna.  

Hälso- och sjukvårdens planering för civilt försvar

Planeringsstöd
Hälso- och sjukvården och planering för civilt försvarArtikelnummer: 2021-8-7513|Publicerad: 2021-09-13
Senast uppdaterad:
Publicerad: