Analys och uppföljning

Vikten av att regelbundet göra bedömningar av vår förmåga att hantera en kris och att identifiera risker och sårbarheter.

En viktig del av arbetet med att stärka beredskapen inom vården och omsorgen är att följa upp och analysera hur den befintliga beredskapen ser ut inom olika områden. 

Civilt försvar är den verksamhet som olika aktörer vidtar för att förbereda Sverige för krig. Krisberedskap och civilt försvar förstärker varandra ömsesidigt. Resultatet av analyser av krisberedskap och civilt försvar kan därför användas både för att stärka beredskapen i fred och i krig.

Överenskommelse mellan staten och SKR

Socialstyrelsen har uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera överenskommelsen mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Risk- och sårbarhetsanalys

Socialstyrelsen genomför löpande risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att systematiskt identifiera och analysera sårbarheter, risker och hot för att förbättra krisberedskapen. Dels inom myndigheten och dels inom ansvarsområdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. Analysen ska bidra till en ökad medvetenheten och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Den kan också vara ett underlag för inriktningen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete och för hur myndigheten bäst ger stöd och arbetar med samordning. Analysen är även ett bidrag till den nationella risk- och förmågebedömningen.

Som beredskapsmyndighet ska Socialstyrelsen vartannat år lämna en sammanfattande risk- och sårbarhetsbedömning till regeringen och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Socialstyrelsen vidtagit och planerar för att minska sårbarheten kopplat till de hot och risker som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. Den ska också innehålla en övergripande bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas och hur de ska prioriteras.

Årlig uppföljning

2020 tog riksdagen beslut om målen för det civila försvaret. Ett av målen är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna där hälsa, vård och omsorg är en del. Kopplat till de nya målen ska utvecklingen av förmågan i det civila försvaret följas upp årligen.

Beredskapsansvariga myndigheter fick därför i uppdrag av regeringen att redovisa vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt planerade åtgärder. Socialstyrelsen redovisar därför årligen en bedömning av utvecklingen och förmågan inom myndighetens område. MSB gör därefter en samlad bedömning utifrån alla beredskapsansvariga myndigheters rapporter.

Publicerad: