Provtagning

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna behandla den enskilde för sjukdomar, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.

Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns hos Folkhälsomyndigheten via länk längst ner på sidan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till smittskyddsinsatser. Det innefattar bland annat vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet och mot covid-19.

Information om smittskyddsinsatser på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Provtagning för vuxna

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg)
 • Hepatit C (anti-HCV)
 • Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder.
 • Multiresistenta bakterier (prover). Asymtomatiska personer provtas ej i samband med hälsoundersökning. Provtagning rekommenderas dock vid förekomsten av riskfaktorer som exempelvis sår eller abscesser. Screening sker i samband med slutenvård eller vid besök vid MVC.
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Bör screenas med IGRA. Personer äldre än 35 år behöver bara screenas för aktiv tuberkulos med lungröntgen om ingen särskild riskfaktor som gör att behandling av latent tuberkulos kan vara aktuell, framkommer i anamnesen.

Erbjudande om vaccin till vuxna

 • MPR
 • Difteri-Tetanus (DT)
 • Polio (IPV)

Provtagning för barn upp till 18 år

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg och antiHBs)
 • Hepatit C (antiHCV)
 • Hb
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion, minst två prover rekommenderas (barn upp till 6 år). Prov avseende tarmparasiter rekommenderas framförallt för de barn som kommit från flyktingläger, svåra hygieniska förhållande och barn som är undernärda eller har kronisk diarré. 
 • PKU (barn upp till 8 år)
 • Multiresistenta bakterier (prover). Asymtomatiska barn provtas ej i samband med hälsoundersökning. Provtagning rekommenderas dock vid förekomsten av riskfaktorer som till exempel sår eller abscesser. Screening sker i samband med slutenvård eller vid besök vid MVC.
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Barn ≥2 år bör screenas med IGRA, barn under 2 år med TST.  

Erbjudande om vaccin till barn upp till 18 år

Barn som sökt asyl eller som har beviljats tillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till hälso- och sjukvård, inklusive kompletterande vaccinationer, på samma villkor som barn som bor i Sverige. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn omfattar elva sjukdomar. Beroende på barnets ålder och tidigare vaccinationer kan det vara aktuellt att erbjuda en eller flera kompletterande vaccinationer.

Ur smittskyddssynpunkt är det särskilt viktigt att tillgodose skydd mot följande sjukdomar:

 • Mässling (MPR-vaccin)
 • Difteri (DTaP-innehållande vaccin)
 • Polio (minst en dos inaktiverat poliovaccin, IPV, bör ha getts)

För barn från länder med hög incidens, eller som löper ökad risk att smittas av anhöriga, är det också aktuellt med vaccination mot följande sjukdomar:

 • Hepatit B. Vaccination rekommenderas barn med ursprung från medel- eller högendemiska länder (> 2 % av befolkningen HbsAg-positiva), samt barn med familjemedlemmar som har hepatit B.
 • Tuberkulos. BCG-vaccination rekommenderas barn med familjeursprung i länder med ökad risk för tuberkulos (incidens ≥40 fall/100 000 invånare och år), upp till 6 års ålder (så länge det är inskrivet på BVC). Vaccination rekommenderas också till äldre barn, bland annat vid aktiv tuberkulos hos nära anhörig eller hushållskontakt.

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuellt efter individuell bedömning av läkare utifrån de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet. Exempel på ytterligare provtagningar:

 • Blodstatus
 • Blodsocker
 • Urin
 • F-odling
 • F-mikro
 • PKU
 • S-ALAT
 • Hepatit A
 • Cystor och maskägg (barn upp till 18 år)
 • Syfilis (vuxna), Mer om Syfilis hos Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
 • Tuberkulos – både barn och vuxna screenas på indikation, det vill säga ifall det finns misstänkt exponering för tuberkulos under flyktvägen till Sverige, eller vid misstänkta omständigheter i Sverige som trångboddhet, familjer utan fast bostad, gömda barn, eller utifrån anamnes.
Senast uppdaterad:
Publicerad: