Senaste version av SOSFS 2011:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: SOSFS 2013:25

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2013-10-15

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på sådana hälsoundersökningar 
som ska erbjudas barn och vuxna enligt lagen (2008:344) om hälso- och 
sjukvård åt asylsökande m.fl. samt lagen (2013:407) om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd.

Föreskrifterna i 3 och 4 §§ gäller inte för hälsoundersökningar som 
ska erbjudas dem som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. (SOSFS 2013:25)

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.

Erbjudande om hälsoundersökning

3 § Ett erbjudande om hälsoundersökning enligt 7 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska innehålla information om

 1. syftet enligt 5 § med hälsoundersökningen,
 2. att hälsoundersökningen är frivillig,
 3. att tolk kommer att anlitas vid behov och
 4. kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska göra hälsoundersökningen.

Allmänna råd

Erbjudandet bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår.

4 § Om ett erbjudande om hälsoundersökning enligt 3 § inte har vare 
sig antagits eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras. (SOSFS 2013:25)

Allmänna råd

Påminnelsen bör upprepas minst en gång.

Hälsoundersökningens syfte och innehåll

5 § Hälsoundersökningen ska utmynna i en medicinsk bedömning av 
behovet av

 1. vård som ska erbjudas enligt 5 och 6 §§ lagen (2008:344) om hälsooch 
  sjukvård åt asylsökande m.fl. eller enligt 6 och 7 §§ lagen 
  (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas 
  i Sverige utan nödvändiga tillstånd och
 2. råd, stöd eller andra åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). (SOSFS 2013:25)

6 § Hälsoundersökningen ska innefatta ett samtal om den undersöktes hälsa med avseende på tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. En del av samtalet ska avse hur hälsotillståndet kan vara påverkat av den undersöktes psykosociala situation eller av traumatiska upplevelser.

Samtalet ska även innehålla frågor om den undersöktes vaccinationsstatus, exponering för smittrisk samt de övriga uppgifter som kan behövas från smittskyddssynpunkt. Frågorna ska ställas med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige.

Som en del i hälsoundersökningen ska kroppsundersökning och provtagningar göras, baserade på de behov som har framkommit vid samtalet.

Hälsoundersökningar av barn

7 § Vid hälsoundersökningen av ett barn ska samtalet även innefatta hur barnet påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlemmars hälsa.

Ett samtal med ett barn ska anpassas till barnets ålder och mognad.

Information om hälso- och sjukvård och tandvård

8 § Vid hälsoundersökningen ska information ges dels om den undersöktes möjlighet att få del av hälso- och sjukvård och tandvård, dels om hur man gör för att komma i kontakt med vården. Vad gäller barn ska informationen innefatta en beskrivning av tillgången till förebyggande hälso- och sjukvård och tandvård.

Allmänna råd

Om ett barn inte har kallats till eller på annat sätt varit i kontakt med den förebyggande hälso- och sjukvården och tandvården, bör informationen även innehålla kontaktuppgifter till sådan vård.

Remittering

9 § Den undersökte ska remitteras till en annan vårdgivare, om vårdgivaren upptäcker men inte kan tillgodose behov av vård som den undersökte ska erbjudasföljande lydelse.

 1. enligt 5 och 6 §§ lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. eller
 2. enligt 6 och 7 §§ lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. (SOSFS 2013:25)

Allmänna råd

Vid undersökningstillfället bör den undersöktes kontaktuppgifter efterfrågas för att möjliggöra remittering och återföring av provsvar.

Undantagsbestämmelse

10 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: