Kroppsundersökning

Kroppsundersökning är en del i hälsoundersökningen. Kroppsundersökning ska göras om det finns skäl till det med anledning av det individuella hälsosamtalet, eventuell provtagning eller vid misstanke om sjukdom.

Liksom vid all annan vård är det den vårdansvarige läkaren som avgör omfattningen av kroppsundersökningen.

Särskild varsamhet och god inlevelseförmåga krävs

Särskilt betydelsefullt vid undersökning av migranter som har flytt från sina hemländer är insikten om att personerna kan ha upplevt trauman, missförhållanden och skändning av den egna personen, vilket kräver särskild varsamhet och god inlevelseförmåga av sjukvårdspersonalen. Likaså asylsökande barn med familjer eller ensamkommande barn kan ha utsatts för svåra traumatiska upplevelser.

Om vårdgivaren inte själv kan tillgodose behovet av sådana vårdinsatser som omfattas av lagstiftningen, till exempel mödrahälsovård och vård vid abort, ska personen remitteras till en annan vårdgivare. Det är i det sammanhanget viktigt att fråga efter kontaktuppgifter för återföring av bland annat remiss- och provsvar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: