Äldres hälsa

Ju äldre vi blir, desto större är risken för sjukdom och funktionsnedsättningar. Gruppen med omfattande funktionsnedsättningar, de mest sjuka äldre, blir allt större.

Vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Äldre personer som har stora behov av sjukvård och/eller omsorg får ofta inte den vård de behöver. Socialstyrelsen arbetar brett för att förbättra situationen: vi reglerar, ger vägledning och följer upp vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja. Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov. Med modellen Individens behov i centrum kan äldre personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.

Lägesrapport
Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2022Artikelnummer: 2022-3-7791|Publicerad: 2022-03-30

Demenssjukdomar

Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom.

Äldres psykiska hälsa

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om ”Om våld mot äldre”.

Webbutbildning: Om Våld mot äldre

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om vad våld är, vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld, hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras, hur man kan tala om våld.

Mer informaton

Senast uppdaterad:
Publicerad: