Vårdhygien

Vårdhygien är en del i patientsäkerhetsarbetet och handlar om att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vården, tandvården och omsorgen. Det är också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

På den här sidan hittar du som är vård- och omsorgsgivare, till exempel verksamhetschef eller MAS /MAR stöd i arbetet för en god hygienisk standard i din verksamhet.

Punktprevalensmätning, PPM

Punktprevalensmätning (PPM-mätning) är en metod för att kontrollera hur väl personal inom hälso- och sjukvård och omsorgen följer basala hygienkrav och rutiner.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial med beskrivningar samt ett formulär för observationer. Syftet är att det ska finnas ett stöd för vården och omsorgen så att alla genomför mätningen på samma sätt. I nuläget finns ingen databas som gör det möjligt att jämföra egenkontrollerna nationellt vilket innebär att insamling och bearbetning samt analys av resultatet genomförs i den egna verksamheten.

Dokumentet Egenkontroll av följsamhet till basala hygienkrav och rutiner, ett stöd för punktprevalensmätning, följer myndighetens föreskrifter SOSFS 2015:10.

Samverkan mellan olika aktörer

Det är viktigt att hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg arbetar systematiskt med smittförebyggande åtgärder samverkar kring vårdhygien eftersom vård- och omsorgstagare rör sig mellan olika vårdinrättningarvårdinrättningar, huvudmän och vårdgivare.

God hygienisk standard

En god hygienisk standard berör alla som arbetar och vistas inom vård, tandvård och omsorgsverksamhet. Det gäller både vård- och omsorgstagare, personal, närstående och besökare.
Lokaler, utrustning och hela verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning minimeras.
Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ställer krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Det omfattar bland annat:

 • Vårdens organisation och planering
 • Vårdhygienisk kompetens
 • Vårdlokaler
 • Utrustning i vården

Organisera och planera arbetet med hygien

Som stöd när du planerar arbetet med god hygien har du Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för både hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.

Här framgår till exempel att du som vårdgivare och du som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer verksamheten behöver för att säkra kvaliteten i verksamheten. Du behöver utarbeta och fastställa rutiner för det arbetet och ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårdhygienisk kompetens

Du som vårdgivare ska

 • Se till att all vård- och omsorgspersonal har grundkunskap om vårdhygien
 • Ha tillgång till vårdhygienisk expertis både i det förebyggande arbetet och vid akuta problem.

Personal ska ges regelbunden kompetensutveckling inom vårdhygien. Avsikten är att samma rutiner ska gälla, oavsett vilken verksamhet som utför ett vård- eller omsorgsmoment såsom en vårdcentral eller ett särskilt boende för äldre. Det innebär att arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner är lika angeläget inom omsorgen som inom hälso- och sjukvården. Vårdgivare behöver stöd från experter inom vårdhygien med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

Socialstyrelsens kunskapsstöd om tillgång till vårdhygienisk kompetens

Hygien i vårdlokaler

Lokaler som används för vård, tandvård och omsorg ska vara anpassade till de hygienkrav som ställs på verksamheten som bedrivs där enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vid ny- eller ombyggnad av vårdlokaler är det viktigt att redan från start ta med vårdhygienisk expertis i planeringen. Det gäller även vid ändring av verksamheten i befintliga lokaler, eftersom olika verksamheter ställer olika krav på till exempel ventilation, ytor och fast utrustning med mera.

Hygienisk utrustning

All utrustning i en vårdlokal ska uppfylla kraven på god hygienisk standard – både medicinteknisk och annan utrustning. All utrustning måste uppfylla relevanta krav så att den inte riskerar att sprida smittämnen till patienter, personal och besökare.

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård

Du som vårdgivare ansvarar för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används på patienter. För att möjliggöra en säker användning och hantering av produkterna ska det finnas rutiner för hur varje verksamhet organiseras.

För att säkerställa en säker användning är det viktigt att användningen inklusive rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering sker enligt tillverkarens anvisningar. Anvisningarna ska finnas tillgängliga på svenska.

Läkemedelsverket utövar tillsyn av CE-märkta produkter och dess tillverkare. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens användning av medicintekniska produkter samt egentillverkning av medicintekniska produkter.

Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som är CE-märkta ska anmälas till både tillverkaren och till Läkemedelsverket. Dessa händelser kan även rapporteras till IVO, som information. Händelser med egentillverkade medicintekniska produkter ska anmälas till IVO. Anmälan om negativa händelser och tillbud ska göras snarast efter det att en händelse har inträffat.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO samverkar inom det medicintekniska området och inom frågor där myndigheternas ansvar gränsar till varandra.
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården ligger till grund för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården och tandvården.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Personalens medicintekniska kompetens

All personal inom vård, tandvård och omsorg måste ha relevant kunskap om och få regelbunden kompetensutveckling för den medicintekniska utrustning de använder. För personal som har sterilisering som huvudsaklig arbetsuppgift är kompetenskraven högre och bör motsvara den utbildning till instrument- och steriltekniker som finns inom yrkeshögskolan.

Upphandling av utrustning

Aspekter som rör smittskydd och vårdhygien ska finnas med i alla upphandlingsärenden inom vård, tandvård och omsorg. Experter inom vårdhygien bör medverka i utformningen av rutiner för upphandling och bör vid behov fungera som sakkunniga i enskilda ärenden.

Så kan du som är chef i socialtjänsten förebygga smitta – gå vår webbutbildning

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Det är du som bedriver verksamheten som ansvarar för att se till att rutiner finns på plats och följs i arbetet. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna.
Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL):

 • hemtjänst i ordinärt boenden
 • särskilda boenden för äldre
 • bostad med särskild service för vuxna.

Den riktar sig även till följande verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

 • bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar ca 45 minuter att gå igenom. 

Till utbildningen: Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg

Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt meddelandeblad: 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS

Meddelandeblad - Nya regler om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Skydda antibiotikan

Genom att arbeta förebyggande med vårdhygien bidrar du även till att motverka antibiotikaresistens.

 1. Goda hygienrutiner minskar antalet vårdrelaterade infektioner.
 2. Färre infektioner betyder mindre användning av antibiotika.
 3. Minskad användning av antibiotika motverkar antibiotikaresistens.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är en självklar del av patientsäkerhetsarbetet.
På samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens webbplats finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.

skyddaantibiotikan.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: