Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

Uppföljning av kunskapsstödet

För att följa upp hur de nationella kunskapsstöden används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram en utvärdering. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård som behöver förbättras.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso-och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer - Målnivåer

Ladda ner eller beställ

Adherence to the National Guidelines
Rapport
Palliativ vård förtydligande och konkretisering av begreppArtikelnummer: 2018-8-6|Publicerad: 2018-01-01
Beställ

Webbutbildning

Webbutbildning: nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fokus är områden som är relevanta för den nära vården. Utbildningen tar bland annat upp kunskapsstyrning, vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Kontakt

Birgitta Pleijel, rekommendationer

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: