Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering - Underlagsrapport

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer – Målnivåer

Indikatorer

Indikatorerna kan användas för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen.

Nationella riktlinjer – Indikatorer

Webbutbildning

Webbutbildning: nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fokus är områden som är relevanta för den nära vården. Utbildningen tar bland annat upp kunskapsstyrning, vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Kontakt

Stefan Brené, rekommendationer
Telefon: 075-247 35 90

Kontakt

Lena Jönsson, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 32 53

Kontakt

Anders Nordlund, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: