Nationella riktlinjer: demenssjukdom

Alla med misstänkt demenssjukdom bör få en medicinsk utredning, och flera yrkesgrupper behöver samarbeta för att ge vård och stöd. Läkemedel kan mildra symtomen. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om demenssjukdom. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Huvudrapport med rekommendationer

Vi utvärderar vården och omsorgen med hjälp av indikatorer och målnivåer

Vi utvärderar vården och omsorgen återkommande. För detta tar vi fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering

Vi utvärderade vården och omsorgen vid demenssjukdom 2018. Utvärderingen visade att hälso- och sjukvården har blivit bättre på att utreda demenssjukdom, men att det finns stora brister inom andra områden.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner och kommuner tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Webbutbildning

Webbutbildning: nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fokus är områden som är relevanta för den nära vården. Utbildningen tar bland annat upp kunskapsstyrning, vård- och omsorg vid demenssjukdom, stroke, diabetes samt vård i livets slutskede.

Kontakt

Anita Hansson, rekommendationer

Kontakt

Anders Nordlund, indikatorer, målnivåer och utvärdering

Kontakt

Annika Eriksson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: