Äldre och läkemedel

Läkemedelsanvändningen bland äldre personer är ett viktigt område – känsligheten för läkemedel ökar till följd av både åldrande och sjukdom, och det är vanligt att äldre använder många läkemedel. Detta medför bland annat en ökad risk för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt.

Lista på olämpliga läkemedel 

En del läkemedel bör undvikas till äldre personer på grund av alltför hög risk för biverkningar i denna åldersgrupp. Vi har sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel.

Läkemedel ligger bakom många inläggningar av äldre personer

Varje år läggs cirka 35 000 äldre personer in på sjukhus på grund av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverkningar. Cirka 60 procent av dessa sjukhusinläggningar är möjliga att förebygga enligt rapporten Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre - kartläggning och förslag till åtgärder.

Kartläggning och åtgärdsförslag

Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre. Syftet med checklistan är att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises.

Checklista

Öppna jämförelser

I jämförelseverktyget nedan kan du jämföra läkemedelsbehandlingar över hela landet. Du kan se jämförelser mellan landsting och se utvecklingen över tid för riket. I verktyget kryssar du för läkemedel som område alternativt Öppna jämförelser - läkemedel utifrån indikatorsamling under fliken hälso- och sjukvård.

Det finns också öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Ladda ner eller beställ

Mer information

Webbutbildningar

Webbutbildning: Läkemedelsbehandling av äldre - för AT-läkare

Utbildningen Läkemedelsbehandling för äldre innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.

Webbutbildning: Läkemedelsgenomgångar för äldre

Utbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre är tänkt som en stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: