Förebygga undernäring bland äldre personer

Undernäring kan många gånger vara ett dolt problem. Därför spelar personalen i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och på särskilda boenden en viktig roll när det gäller att upptäcka tidiga tecken på undernäring bland äldre personer.

Undernäring kan ofta smyga sig på nästan obemärkt. Det är därför viktigt att personal har kompetens att se förändringar eller att i samtal ta del av svårigheter och problem som kan bidra till att tecken uppmärksammas tidigt.

Det behöver finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring eller risk för undernäring och att de vet vem de ska kontakta.

Många problem kopplade till undernäring kan förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar, utifrån sina olika synsätt och kompetenser.

Föreskrifter och allmänna råd om undernäring

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur det går att förebygga och behandla undernäring. Det är bindande regler som ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och i vissa boendeformer.

Kunskapsstöd 

Som ett komplement till föreskrifterna har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd. Här kan man läsa om nutritionsvårdsprocessen som beskriver vilka aktiviteter och rutiner som behövs för att förebygga och behandla undernäring. Här finns också stöd till hur vården och omsorgen kan samverka för att förebygga undernäring.

Positiv måltidsupplevelse viktigt

En måltid är inte bara ett intag av näring utan även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. Det är viktigt att äldre personer får denna positiva upplevelse. För att nå dit behöver maten och måltidssituationerna i större utsträckning anpassas efter varje individs hälsa, smak och förutsättningar.

Måltidsmiljö - förslag till indikatorer
Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheterArtikelnummer: 2014-8-8|Publicerad: 2014-01-01

Kompetenser behöver samverka

Samverkan är grunden för att nutritionsbehandlingen ska fungera i en persons hemmiljö, särskilt då en person har behov av insatser och uppföljning från både vård och omsorg. Om socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar om mat och måltider för äldre, utifrån sina olika synsätt och kompetenser, kan många problem kopplade till undernäring förebyggas.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: