Lämna uppgifter till cancerregistret

Cancerregistret innehåller uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd samt basalcellscancer. Den här sidan riktar sig till dig som ska rapportera uppgifter om basalcellscancer. De uppgifterna ska rapporteras direkt till Socialstyrelsen. Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd ska rapporteras till Regionala cancercentrum. Blankett och handledning finns på den här sidan.

Basalcellscancer

Uppgift om basalcellscancer (som inte tidigare biopserats eller är ett recidiv) ska lämnas från diagnostiserande patologiavdelning direkt till Socialstyrelsen via vår inrapporteringsportal. Den kliniskt ansvariga läkaren ska alltid, på remissen till patologiavdelningen, noga ange tumörens lokalisering samt om den tidigare biopserats eller är ett recidiv. Eftersom basalcellscancer endast ska anmälas från patologiavdelningen är det ett krav att den kliniskt ansvariga ger den information som patologiavdelningen behöver för att kunna uppfylla sin rapporteringsplikt.

Tidsplan för inlämning

Lämna uppgifterna för det föregående året senast den 31 mars. Exempel: uppgifter som gäller för 2023 ska du lämna senast den 31 mars 2024.

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Tumörer och tumörliknande tillstånd

Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd ska rapporteras till Regionala cancercentrum. Den läkare som är ansvarig för den kliniska diagnosen av nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd rekommenderas att rapportera in uppgifter genom att använda blanketten nedan. För att underlätta vid uppgiftsinlämning har Socialstyrelsen tagit fram handboken Kodning i cancerregistret.

Blankett för rapportering

Kodning i cancerregistret 2024

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa register som ger underlag för statistik om cancer. Där ingår uppgifter om basalcellscancer samt uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd, som vi får från Regionala cancercentrum. Uppgifterna i registret används också till fördjupade analyser, öppna jämförelser, utvärderingar och forskning.

Sekretessen för uppgifter i registret är omfattande

Uppgifterna i registret skyddas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudregeln i denna bestämmelse är att sekretessen är absolut vilket innebär att de uppgifter som omfattas inte får lämnas ut överhuvudtaget. Från denna huvudregel finns det undantag då istället stark sekretess gäller. I dessa fall får en uppgift bara lämnas ut om det ”står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”. Detta gäller bl.a. för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild (s.k. indirekta uppgifter).

För att uppgifter ska lämnas ut för forskning har Socialstyrelsen ett särskilt krav som innebär att forskningen ska ha godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det finns också andra situationer när uppgifter från registret får lämnas ut. Detta gäller t.ex. om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i lag eller förordning eller om den enskilde har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Den som är registrerad har också rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen hanterar om henne eller honom i form av ett s.k. registerutdrag.

I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är reglerad

Samtliga vårdgivare är skyldiga att lämna uppgifter till cancerregistret enligt

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: