Senaste version av HSLF-FS 2016:7 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2023:36

Senaste lydelse: Gäller från och med 1 januari 2024

Tillämpningsområde

1 § Föreskrifterna ska tillämpas i samband med att vårdgivare fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen.

Ledningssystem

2 §  Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. (HSLF-FS 2023:36)

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

3 § Samtliga vårdgivare ska ansvara för att det till Socialstyrelsens cancerregister lämnas uppgifter om de tumörer och tumörliknande tillstånd som diagnostiseras i verksamheten genom

 1. klinisk diagnostik, inklusive radiologisk och annan bilddiagnostisk undersökning,
 2. morfologisk diagnostik eller annan laboratorieundersökning, och
 3. klinisk obduktion.

Uppgifter om tumörer som är metastaser ska endast lämnas om primärtumören är okänd. (HSLF-FS 2023:36)

Diagnoser och sjukdomstillstånd som omfattas av uppgiftsskyldigheten

4 § Följande diagnoser och sjukdomstillstånd ska omfattas av uppgiftsskyldigheten:

 1. maligna, solida tumörer
 2. maligna och premaligna sjukdomar i blodbildande organ
 3. premaligna förändringar av typen atypi eller dysplasi som är höggradiga (grava)
 4. epiteliala och melanocytära in situ-förändringar
 5. förändringar som inger stark misstanke om malignitet
 6. tumörer med endokrin aktivitet med undantag för tyreoideaadenom
 7. basalcellscancer (basaliom) med undantag för utvidgad excision och lokalrecidiv. (HSLF-FS 2023:36)

4 a § Vad gäller dysplastiska nevi med höggradig (grav) dysplasi ska uppgifter endast lämnas av den verksamhet som utfört diagnostisering enligt 3 § första stycket 2. (HSLF-FS 2023:36)

4 b § Vad gäller epiteliala och melanocytära in situ-förändringar ska uppgifter endast lämnas av den verksamhet som utfört diagnostisering enligt 3 § första stycket 2. Uppgifter om sådana förändringar i lunga och urinvägar ska dock lämnas av samtliga verksamheter enligt 3 § första stycket 1–3. (HSLF-FS 2023:36)

5 § Vad gäller tumörer och tumörliknande tillstånd som är godartade eller har en oklar malignitetspotential ska följande lägen och diagnoser eller sjukdomstillstånd omfattas av uppgiftsskyldigheten.

Läge Diagnos eller sjukdomstillstånd
Bräss tymom
Endokrina körtlar samtliga diagnoser och sjukdomstillstånd, med undantag av tyreoideaadenom och binjurebarksadenom utan påvisad endokrin aktivitet
Moderkaka kompletta och partiella druvbörder
(mola hydatidosa)
trofoblastiska tumörer som utgår
från moderkaksbädden
Näshåla Sinonasalt papillom
Schneiderpapillom av inverterad
och onkocytär typ
Skallhåla och ryggmärgskanal samtliga diagnoser och sjukdomstillstånd
Testiklar teratom, med undantag av mogna
teratom hos prepubertala individer
Sertolicellstumörer
Leydigcellstumörer
Sertoli-Leydigcellstumörer
Urinblåsa och urinvägar uroteliala papillom, med undantag
av inverterade papillom och papillom utan atypi
Äggstockar umörer av borderlinetyp
tekacellstumörer
granulosa-tekacellstumörer
luteom
Sertolicellstumörer
Leydigcellstumörer
Sertoli-Leydigcellstumörer
Ögonhåla optikusmeningiom
Övre svalgrummet
(nasofarynx)
juvenila angiofibrom

(HSLF-FS 2023:36)

Ändring av tidigare lämnade uppgifter

6 § Uppgifter ska lämnas i de fall ytterligare undersökningar av tidigare rapporterade diagnoser och sjukdomstillstånd

 1. bekräftar eller förtydligar en diagnos eller ett sjukdomstillstånd,
 2. leder till att en diagnos eller bedömningen av ett sjukdomstillstånd ändras, eller
 3. visar att det inte finns någon tumör eller inte föreligger något tumörliknande tillstånd.

Om andra inrapporterade uppgifter behöver kompletteras eller rättas, ska detta göras.

Uppgifter om utbredning

7 § Uppgifter ska lämnas om tumörers och tumörliknande tillstånds utbredning.
För uppgifter som ska lämnas vid tumörläget bröst gäller följande.

Om flera tumörer av samma typ och i samma bröst har diagnostiserats vid ett och samma tillfälle, ska endast utbredningen för den största tumören anges.

8 § Utbredning ska dock inte anges för

 1. tumörer och tumörliknande tillstånd i hjärnan eller i hjärnnerverna,
 2. lymfom och leukemier, och
 3. metastaser, om primärtumören är okänd.

9 § Tumörutbredningen ska klassificeras

 1. när det finns underlag för att ta ställning till behandling, eller
 2. när kirurgisk behandling har genomförts.

10 § Tumörer och tumörliknande tillstånd ska klassificeras enligt den senaste versionen av TNM Classification of Malignant Tumours från UICC. Utbredningen ska anges så detaljerat som möjligt.

Uppgifter ska lämnas om vilken typ av undersökning som har legat till grund för klassificeringen.

11 § Tumörer med gynekologiska lägen ska klassificeras enligt den senaste versionen av International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). Utbredningen ska anges så detaljerat som möjligt.

Hur och när uppgifter ska lämnas

Uppgifter om tumörer och tumörliknande tillstånd

12 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med bilaga 1.
De ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 augusti varje år och
ska avse föregående kalenderår. Kompletterande uppgifter till registret
och ändringar av tidigare lämnade uppgifter ska lämnas vid samma
tillfälle. (HSLF-FS 2023:36)

Allmänna råd

Vårdgivarna bör överlämna uppgifterna till ett regionalt cancercentrum för kodning och vidarebefordran till Socialstyrelsen. Uppgifterna bör lämnas till ett regionalt cancercentrum i det upptagningsområde där berörd patient var bosatt vid diagnostiseringstillfället.

Uppgifter om basalscellscancer (basaliom)

13 § Det är den patologavdelning som har ställt diagnosen basaliom som ska lämna uppgifterna och det ska göras i enlighet med bilaga 2.

Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 31 mars varje år och ska avse föregående kalenderår. Kompletterande uppgifter till registret och ändringar av tidigare lämnade uppgifter ska lämnas vid samma tillfälle.

Undantagsbestämmelse

14 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner

Publicerad: