Registret över basalcellscancer

Kopplat till cancerregistret finns sedan 2004 ett register över basalcellscancer, som är den vanligaste formen av hudcancer. Cirka 50 000 personer i Sverige får varje år diagnosen basalcellscancer.

Basalcellscancer är inte en dödlig form av cancer och har därför inte tidigare ingått i Socialstyrelsens cancerstatistik. Cancerformen utgör dock ett betydande folkhälsoproblem eftersom den är den absolut vanligaste formen av cancer. Med hjälp av registret får hälso- och sjukvårdspersonal, beslutstagare samt allmänhet tillgång till statistik och ett verktyg för uppföljning av folkhälsoarbetet.

Innehåll

Cirka 50 000 personer i Sverige får varje år diagnosen basalcellscancer. Registret innehåller bland annat uppgifter som personnummer, kön, klinisk och morfologisk diagnos samt diagnosdatum.

För ytterligare information om registrets innehåll, se variabelförteckningen.

Sekretess

Basalcellscancerregistret har ett omfattande sekretesskydd. 

Uppgiftsinlämning

Uppgift om basalcellscancer (som inte tidigare biopserats eller är ett recidiv) ska lämnas från diagnostiserande patologiavdelning direkt till Socialstyrelsen. Den kliniskt ansvariga läkaren ska alltid, på remissen till patologiavdelningen, noga ange tumörens lokalisation samt om den tidigare biopserats eller är ett recidiv.

Eftersom basalcellscancer endast ska anmälas från patologiavdelningen är det ett krav att den kliniskt ansvariga ger den information som patologiavdelningen behöver för att kunna uppfylla sin rapporteringsplikt.

Uppgifterna ska rapporteras den 31 mars varje år och ska avse föregående år. Uppgifter om utseende och koder som ska användas hittar du i senaste version av HSLF-FS 2016:7 Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister.

Vid uppgiftsinlämning ska elektronisk inrapportering användas, mer information på sidan om elektronisk inrapportering.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik.

Ladda ner

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: