Vårt arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 är namnet på de globala utvecklingsmål som FN beslutade 2015. I Sverige deltar Socialstyrelsen, tillsammans med många andra myndigheter, i arbetet med att genomföra målen.

Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att öka arbetet med att utrota fattigdom och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla i världen.

I juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige åren 2018–2020. Med handlingsplanen vill regeringen stärka genomförandet av agendan och göra det lättare för olika samhällsaktörer att bidra till en fortsatt omställning. Handlingsplanen bygger bland annat på förslag från regeringens utredning, Agenda 2030-delegationen.

Ett 60-tal myndigheter samarbetar för närvarande med att genomföra målen i Agenda 2030. De tre aspekterna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig – ska integreras i myndigheternas verksamheter inom ramen för ett så kallat gd-forum. I mars 2017 undertecknade Socialstyrelsen den myndighetsgemensamma avsiktsförklaringen som gd-forum tagit fram. Socialstyrelsens generaldirektör deltar också aktivt i planeringen av gd-forums aktiviteter.

Socialstyrelsens koppling till målen i Agenda 2030

Socialstyrelsen har vid två tillfällen kartlagt hur myndighetens verksamhet bidrar till att genomföra målen på nationell och internationell nivå.  
 
Den första kartläggningen, som lämnades till regeringen i augusti 2016, visar att Socialstyrelsens verksamhet främst har koppling till mål 1 om minskad fattigdom och ökat socialt skydd, mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 5 om jämställdhet. Socialstyrelsens verksamhet har också koppling till mål 2 om att utrota hunger, mål 10 om att minska ojämlikheter, mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen samt mål 17 om det globala partnerskapet.

I mars 2017 lämnade Socialstyrelsen in en uppdaterad kartläggning till regeringen om hur arbetet med Agenda 2030 utvecklas på myndigheten.

Exempel på verksamheter inom Socialstyrelsen som kopplar till målen i Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Ladda ner

Socialstyrelsens arbete med genomförandet av Agenda 2030
Genomförandet av Agenda 2030
Genomförandet av Agenda 2030 – Underlag från SocialstyrelsenArtikelnummer: 2017-4-7|Publicerad: 2017-01-01
Senast uppdaterad:
Publicerad: