Stöd för att motverka hemlöshet

Hemlöshet påverkas av både strukturella och individuella faktorer och berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. På den här sidan presenterar vi delar av vårt arbete med att motverka hemlöshet.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett mångfacetterat problem. Orsakerna är både strukturella och individuella. Därför behöver också åtgärderna för att förebygga och motverka hemlösheten vara mångfacetterade.

Socialtjänsten är en av de aktörer som motverkar hemlösheten i landet genom att förebygga, söka upp och stödja människor som befinner sig i eller som riskerar hemlöshet.

Strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026

Socialstyrelsen ansvarar för att samordna alla uppdrag och insatser i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. I strategin tydliggörs regeringens insatser som ska minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. Strategin är framförallt inriktad på socialtjänstens arbete.

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet:

  1. Hemlöshet ska förebyggas
  2. Ingen ska bo eller leva på gatan
  3. Metoden Bostad först bör införas nationellt
  4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026 – Regeringskansliet

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

En person som har blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har därför en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka kring att förebygga avhysningar.

Vägledning
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Stärkt arbete mot hemlöshet enligt metoden Bostad först

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta eller utöka sitt arbete enligt metoden Bostad först. I uppdraget ingår även att ta fram nationellt metodstöd, utbildning och uppföljning vid implementering och vidareutveckling av Bostad först.

Statsbidrag till kommuner 2023 för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först

Metoden Bostad först – Metodguiden

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Målet med öppna jämförelser inom socialtjänsten är att bidra till verksamhetsförbättring som kommer den enskilde till gagn. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla socialtjänstens verksamheter.

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Framgångsfaktorer för att förebygga och motverka hemlöshet

I Socialstyrelsens rapport om att förebygga och motverka hemlöshet presenteras förslag för fortsatt arbete – både på lokal och på nationell nivå. Arbetssätt och framgångsfaktorer finns samlat och kan fungera som en verktygslåda för kommunerna och socialtjänsten. Förslagen berör främst avhysningsförebyggande arbete, motverka hemlöshet bland äldre, stadigvarande boende för våldsutsatta, Bostad först, lokal hemlöshetskartläggning och samverkan med samhällsplanering.

Kartläggningar av hemlöshet

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993. Den senaste nationella kartläggningen genomfördes 2017 och nästa kartläggning genomförs under 2023.

I år kartlägger vi hemlösheten genom två olika enkätundersökningar. I januari har vi med ett antal frågor i Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME, som vänder sig till kommunerna. I april genomför vi en egen enkätundersökning riktad till socialtjänsten, andra verksamheter som möter personer i hemlöshet samt personer i hemlöshet.

Kartläggning av hemlöshet 2023

Kartläggning år 2017
Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktärArtikelnummer: 2017-11-15|Publicerad: 2017-11-30
Kartläggning år 2011

Om hemlöshet på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns mer att läsa om hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Där kan du bland annat läsa om kommunens och socialtjänstens ansvar för boende, insatser för att motverka hemlöshet och om att förebygga avhysningar.

Hemlöshet – Kunskapsguiden

Podd om hemlöshet

Antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Hur kan man vända utvecklingen? Och hur jobbar man i kommunerna med att motverka hemlöshet? Lyssna på vår podd om hemlöshet och bostadens betydelse.

Senast uppdaterad:
Publicerad: