Stöd för att motverka hemlöshet

Hemlöshet påverkas av både strukturella och individuella faktorer och berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. På den här sidan presenterar vi delar av vårt arbete med att motverka hemlöshet.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett mångfacetterat problem. Orsakerna är både strukturella och individuella. Därför behöver också åtgärderna för att förebygga och motverka hemlösheten vara mångfacetterade.

Socialtjänsten är en av de aktörer som motverkar hemlösheten i landet genom att förebygga, söka upp och stödja människor som befinner sig i eller som riskerar hemlöshet.

Kartläggning av hemlöshet

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993.

Den senaste nationella kartläggningen genomfördes 2023, då på ett delvis nytt sätt. Nytt är bland annat att uppgifterna till kartläggningen har hämtats från två olika enkätundersökningar. I fokus är nu personer som är i en akut eller tillfällig hemlöshetssituation och har behov av stöd från socialtjänsten.

Kartläggningen av hemlöshet 2023 är ett av uppdragen som ingår i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026.

 • I rapporten presenteras resultat från den nationella hemlöshetskartläggningen.
 • Bilaga 1 visar antalet personer i hemlöshet på riks-, läns- och kommunnivå 2023 och per 10 000 invånare år 2023 och år 2017.
 • Bilaga 2 visar antalet personer i hemlöshet fördelat på kommungrupper utifrån invånarantal.
 • Bilaga 3 visar de fyra hemlöshetssituationer som ingår i kartläggningen.

Om resultaten

Resultaten i 2023 års kartläggning visar bland annat:

 • Fler än 27 000 personer var i någon av de fyra hemlöshetssituationerna som ingår i kartläggningen.
 • De flesta personerna, cirka 17 000, hade långsiktiga boendelösningar med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
 • Fler än 4 400 personer var i akut hemlöshet under mätveckan i april 2023.
 • Minst 9 400 barn är berörda av hemlöshet.
 • Hemlösheten är mer påtaglig i landets större kommuner.

Modellen Bostad först – stärkt arbete mot hemlöshet

Socialstyrelsen stödjer kommunerna i arbetet med modellen Bostad först. För att fler kommuner ska kunna implementera och använda modellen har vi tagit fram ett kunskapsstödjande material som bland annat består av filmer, presentationer, intervjuer och diskussionsfrågor. Du hittar kunskapsstödet på webbplatsen Kunskapsguiden.

Socialstyrelsens stöttar även ekonomiskt med statsbidrag till kommuner som vill stärka sitt arbete med Bostad först.

Kunskapsstödjande material om modellen Bostad först – Kunskapsguiden

Modellen Bostad först – Kunskapsguiden

Statsbidrag till kommuner 2023 för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först

Metoden Bostad först – Metodguiden

Strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026

Socialstyrelsen ansvarar för att samordna alla uppdrag och insatser i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. I strategin tydliggörs regeringens insatser som ska minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. Strategin är framförallt inriktad på socialtjänstens arbete.

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet:

 1. Hemlöshet ska förebyggas
 2. Ingen ska bo eller leva på gatan
 3. Metoden Bostad först bör införas nationellt
 4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026 – Regeringskansliet

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

En person som har blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har därför en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka kring att förebygga avhysningar.

Vägledning
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Målet med öppna jämförelser inom socialtjänsten är att bidra till verksamhetsförbättring som kommer den enskilde till gagn. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla socialtjänstens verksamheter. 

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Framgångsfaktorer för att förebygga och motverka hemlöshet

I Socialstyrelsens rapport om att förebygga och motverka hemlöshet presenteras förslag för fortsatt arbete – både på lokal och på nationell nivå. Arbetssätt och framgångsfaktorer finns samlat och kan fungera som en verktygslåda för kommunerna och socialtjänsten. Förslagen berör främst avhysningsförebyggande arbete, motverka hemlöshet bland äldre, stadigvarande boende för våldsutsatta, Bostad först, lokal hemlöshetskartläggning och samverkan med samhällsplanering.

Om hemlöshet på Kunskapsguiden

På webbplatsen Kunskapsguiden kan du läsa mer om hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Läs till exempel om olika hemlöshetssituationer, kommunens och socialtjänstens ansvar för boende, insatser för att motverka hemlöshet och om att förebygga avhysningar.

Kunskapsguiden samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Hemlöshet – Kunskapsguiden

Senast uppdaterad:
Publicerad: