Barn och unga

Barn och unga omfattas precis som vuxna av mänskliga rättigheter. Men det finns även särskilda rättigheter som gäller just barn, som till exempel rätten att skyddas från våld, övergrepp och försummelse.

Vuxna i barnets omgivning är viktiga för att se till att barnets rättigheter efterlevs. Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både direkt och indirekt, som genom kontakt med anhöriga. Vår uppgift är att se till att dessa yrkesgrupper har tillgång till rätt verktyg, information och vägledning, så att de har möjlighet att agera till stöd och skydd för barn.

Vårt arbete med barn och unga

Här finner du ett urval av vårt arbete inom området barn och unga. Använd vår webbplats sökfunktion för att hitta ytterligare rapporter, kunskapstöd, vägledningar med mera.

Vi arbetar bland annat med:

Stödmaterial till socialtjänstens arbete

Vi tar fram kunskapsstöd och vägledningar för dem som arbetar med barn och unga i socialtjänsten.

Barns psykiska hälsa

Öka kunskapen om barns psykiska hälsa och förbättra deras tillgång till information.

Ensamkommande barn och unga

Genom Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Tidiga och samordnade insatser för barn

Förbättra samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att genom tidiga och samordnade insatser (TSI) kunna ge alla barn och unga stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.

Att samtala med barn

Samtal med barn behövs för att säkerställa barnets möjlighet till delaktighet, för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Senast uppdaterad: