Barn och unga

Barn och unga omfattas precis som vuxna av mänskliga rättigheter. Men det finns även särskilda rättigheter som gäller just barn, som till exempel rätten att skyddas från våld, övergrepp och försummelse.

Vuxna i barnets omgivning är viktiga för att se till att barnets rättigheter efterlevs. Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både direkt och indirekt, som genom kontakt med anhöriga. Vår uppgift är att se till att dessa yrkesgrupper har tillgång till rätt verktyg, information och vägledning, så att de har möjlighet att agera till stöd och skydd för barn.

Vårt arbete med barn och unga

Här finner du ett urval av vårt arbete inom området barn och unga. Använd webbplatsens sökfunktion eller sök bland våra publikationer för fler rapporter, kunskapsstöd och annat material.

Stödmaterial till hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete

Vi tar fram kunskapsstöd och vägledningar för dem som arbetar med barn och unga i hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Du kan söka fram allt vårt publicerade material om barn och unga på sidan för våra publikationer.

Barns psykiska hälsa

Vi ska öka kunskapen om barns psykiska hälsa och förbättra barns tillgång till information.

Ensamkommande barn och unga

Genom Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga stimulerar och förstärker vi kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Tidiga och samordnade insatser för barn

Vi stödjer en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att barn och unga genom tidiga och samordnade insatser, TSI ska kunna få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.

Utbildningar kring barn och unga

Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk. Du hittar utbildningarna på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Senast uppdaterad:
Publicerad: