Barn och unga i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård för barn och unga finns inom många olika verksamheter, som till exempel barnhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagning, primärvård och specialistsjukvård. Både region och kommun kan vara ansvarig.

En del verksamheter är främst inriktade mot hälsovård, som barnhälsovården och elevhälsan. De arbetar med att stödja barns och ungas hälsa, utveckling och att förebygga ohälsa. Exempel på sådant arbete kan vara att en sjuksköterska vid barnhälsovården eller elevhälsan samtalar kring levnadsvanor i samband med hälsobesöken. Barnhälsovård och elevhälsa arbetar även med att tidigt uppmärksamma behov kopplade till hälsa, utveckling och uppväxtmiljö och att erbjuda insatser utifrån det.

Sjukvård, som att utreda och behandla sjukdomar och skador, finns inom primärvården och specialistsjukvården. Det görs till exempel vid barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Barnets bästa i hälso- och sjukvården

I patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen står att barnets bästa särskilt ska tas hänsyn till när hälso- och sjukvård ges till barn. Sedan 1 januari 2020 gäller även Barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen syns till exempel i patientlagen, som innehåller bestämmelser om barnets bästa, rätten till information och betydelsen av ett barns inställning till vård och behandling.

Utöver reglerna i patientlagen har det tillkommit bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om barns inflytande över sin vård och behandling. Hälso- och sjukvårdspersonal ska så långt det är möjligt ta reda på vad barnet anser om den aktuella vården eller behandlingen. Barnets inställning ska sedan vägas in utifrån hens ålder och mognad. Hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer om det enskilda barnet är tillräckligt moget för att själv kunna ta ställning till den aktuella vårdfrågan.

Publikationer om barn i hälso- och sjukvården

Här finner du ett urval av våra publikationer inom området barn och unga i hälso- och sjukvården. För att hitta eller beställa våra övriga rapporter, kunskapsstöd eller annat material, sök bland våra publikationer eller använd webbplatsens sök.

Förstudie om ett nationellt hälsoprogram för barn och unga

Socialstyrelsen har gjort en förstudie för hur ett nationellt hälsoprogram för barn och unga skulle kunna utformas. Syftet är att skapa en mer jämlik och god hälsa hos barn och unga.

Barn som söker hälso- och sjukvård

Meddelandebladet Barn som söker hälso- och sjukvård tar upp frågor kring barnets rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården, som till exempel barns inflytande över vård och behandling, information och sekretess och processer och rutiner i ledningssystemet.

Barn som söker hälso- och sjukvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2020-12-7117|Publicerad: 2020-12-11

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: