Barnets rättigheter och barnkonventionen

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN 1989. Sverige anslöt sig 1990 och har sedan dess varit bundet av konventionen och bestämmelserna i den.

Barnkonventionen som svensk lag

Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken. Prövningar i domstol och annan rättstillämpning efter införandet kan förtydliga hur barnkonventionen som nationell lag kan komplettera annan lagstiftning, och vilken betydelse det kan få för verksamheter inom vård och omsorg.

Regeringen tillsatte även Barnkonventionsutredningen som fick i uppdrag att undersöka hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. Resultatet presenterades i november 2020. En utgångspunkt är att lagar inom Socialstyrelsens område – som socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL – redan idag ska överensstämma med barnkonventionen.

Mer om utredningens bedömning i Barnkonventionen och svensk rätt – Regeringen

FN:s barnrättskommitté har gett Sverige rekommendationer vad gäller arbetet med att säkra barnets rättigheter. Bland annat åtgärder för att motverka diskriminering, våld mot barn, ojämlik tillgång till vård och omsorg samt stärka delaktighet från barn och unga. 

Mer om rekommendationerna till Sverige – FN:s barnrättskommitté

Barn som rättighetsbärare

De rättigheter som barn har enligt barnkonventionen är en del av de mänskliga rättigheterna som fastställts genom olika internationella överenskommelser. Syftet med konventionen är att stärka barnets rättsliga status genom att tydliggöra att barn är rättighetsbärare.

Under senare år har lagstiftningen stärkts för att lyfta fram barnrättsperspektivet. Barnets bästa ska vara en självklar del i allt arbete som rör barn. Barn ska också ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem.

Stöd för arbetet med barnets rättigheter

Bland vårt material för dem som arbetar inom vård och omsorg, finns flera stöd som kopplar till barnets rättigheter och barnkonventionen. Här är ett urval:

Kunskapsstöd

Handböcker för socialtjänsten

Övriga stödmaterial

Lärande exempel

Socialstyrelsens arbete med barnkonventionen

Socialstyrelsen har ingått i regeringens satsning för att stärka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i myndigheters verksamhet. Vårt arbete har bedrivits utifrån tre prioriterade områden:

Interna arbetsprocesser och styrdokument

Vi har arbetat med att stärka och synliggöra barnets rättigheter i myndighetens interna arbetsprocesser och styrdokument – för att barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del i vår verksamhet

Kunskaps- och utbildningsbehov

För att ytterligare stärka kunskaperna om barnets rättigheter har medarbetarna erbjudits seminarier om vad barnkonventionen innebär för vårt arbete.

Verktyg och arbetsformer

Vi har utvecklat verktyg och arbetsformer som ett konkret stöd för medarbetarna i att tillämpa ett barnrättsperspektiv i arbetet. Till exempel har vi tagit fram ett stödmaterial för att genomföra barnkonsekvensanalyser i samband med vårt arbete med föreskrifter och allmänna råd. Ett annat material som tagits fram är ett stöd för de tillfällen barns medverkan ingår som en del i vårt arbete.

Mer om vårt utvecklingsarbete finns i Kunskapslyft för barnets rättigheter –
Redovisning av Socialstyrelsens utvecklingsarbete

Myndigheten arbetar nu vidare med barnrättsperspektivet och för att stärka delaktighet och inflytande från barn och unga i det interna arbete.

Publicerad: