Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Här hittar du statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform baserad på en enkät med svar på aggregerad nivå. Statistiken syftar till att belysa fördelningen av utförare för de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning får av kommunen.
Korta fakta
  • Den 1 oktober 2020 hade nästan 258 000 personer beviljad hemtjänst i ordinärt boende. Av dessa var drygt 21 000 personer med en funktionsnedsättning (0–64 år) och drygt 236 000 var äldre (65 år och äldre). För personer med funktionsnedsättning var 24 procent av hemtjänsten i ordinärt boende utfört i enskild regi jämfört med 17 procent för äldre. När det gäller hemtjänsttimmar var andelen ännu högre. En av fyra timmar för äldre och en av tre timmar för personer med funktionsnedsättning utfördes i enskild regi.
  • Knappt 5 500 äldre och drygt 600 personer med funktionsnedsättning befann sig på en korttidsplats den 1 oktober 2020. För personer med funktionsnedsättning var 27 procent av platserna i enskild regi jämför med 5 procent för äldre. Andelen äldre och personer med funktionsnedsättning som erhåller korttidsplats i enskild regi har minskat över tid.
  • Den vanligaste bostadstypen för äldre och för personer med funktionsnedsättning som bor på särskilt boende är en fullt utrustad lägenhet med 1-1 ½ rum. Fullt utrustad betyder att lägenheten har kök/kokvrå/kokskåp, wc och dusch/bad. Den 1 oktober 2020 bodde 68 procent av de äldre och 62 procent av personer med funktionsnedsättning i en sådan lägenhet.

Källa: Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2020

Statistikpublikationer

Beställa anpassad statistik

Möjligheterna att beställa anpassad statistik ur den aggregerade insamlingen än det som redan publicerats är få. Det som finns är vissa uppgifter för personer med funktionsnedsättning mellan 0–64 år som publiceras på länsnivå men mäts på kommunnivå.

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Öppna jämförelser av äldreomsorg

Källor till statistiken

Statistiken om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform grundar sig på en enkät med svar på aggregerad nivå. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter. Uppgifterna är ett komplement till den personnummerbaserade statistiken över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning och samlas in av Socialstyrelsen. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vid utformningen av undersökningen.

Statistiken har samlats in på samma sätt under många år och ligger bland annat till grund för att ta fram tidsserier över antal personer på särskilt boende och antal personer med hemtjänst.

Statistiken används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och regioner och som allmän information. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter då ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Enkäten finns i sin helhet i kvalitetsdeklarationen.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform är en officiell statistik som täcker kommunerna i hela landet och grundas på uppgifter som avser den 1 oktober och oktober månad 2020. Vissa uppgifter avser oktober 2007 till oktober 2020. Statistiken belyser de personer som den 1 oktober 2020 hade beslut om någon av följande insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen:

  • Hemtjänst*
  • Särskilt boende
  • Korttidsplats

*I gruppen med hemtjänst ingår också personer som beviljats hemtjänst enbart för insatserna matdistribution, trygghetslarm och/eller snöröjning.

Variabler som redovisas är regiform för personer med hemtjänst, regiform för hjälptimmar, regiform för personer i särskilt boende, bostadstyp för personer i särskilt boende, delad bostad för personer i särskilt boende, regiform för personer med korttidsplats och regiform för boendedygn på korttidsplats.

Med enskild regi avses vård och omsorg som kommunen har det yttersta ansvaret för, men som utförs av annan än kommunen. Det kan till exempel vara bolag (inklusive kommunala bolag), stiftelse eller kooperativ på uppdrag av och mot ersättning av kommunen eller som kommunen köper platser i särskilt boende av.

Med kommunal regi avses vård och omsorg som utförs i huvudsak av kommunalt anställd personal.

Med korttidsplats menas bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Platserna används vid bland annat rehabilitering, omvårdnad, växelvård och avlösning av närstående.

Bortfall och kvalitet

Det finns en viss osäkerhet om kvaliteten på de insamlade uppgifterna eftersom kommunernas redovisning oftast är en sammanställning av uppgifter från flera uppgiftslämnare. Det kan medföra att definitioner och anvisningar tolkas på olika sätt samt att samma individ kan råka förekomma vid flera tillfällen.

Eftersom det är frivilligt att lämna uppgifter finns det ett visst bortfall. Det totala bortfallet var 14 kommuner för insamlingens enkät år 2020.

För alla variabler saknas uppgifter från kommunerna Bjurholm, Burlöv, Dorotea, Eslöv, Falkenberg, Håbo, Härnösand, Höganäs, Klippan, Kramfors, Lycksele, Pajala, Vaggeryd och Övertorneå.

Av Sveriges 290 kommuner finns dessutom 9 kommuner som har bortfall på vissa frågor, så kallat partiellt bortfall. Partiellt bortfall finns i följande kommuner: Emmaboda, Karlskoga, Köping, Lomma, Olofström, Stockholm, Trelleborg, Uppvidinge och Vetlanda. Högst bortfall återfinns bland uppgifter om hemtjänsttimmar där 22 kommuner saknar uppgifter.

Publicerad: