EU-direktiv

Sverige har som medlem i EU skyldighet att anpassa sig till bindande EU-rätt genom förordningar, direktiv och beslut. Socialstyrelsen genomför EU-direktiv i den svenska lagstiftningen på myndighetens verksamhetsområde genom myndighetsföreskrifter

Här är de viktigaste områdena inom hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen som idag styrs av EU-rätten.

Fri rörlighet för medborgare inom EU

Det så kallade rörlighetsdirektivet har förts in i svensk rätt genom ändringar i utlänningslagen (2005:716), och utlänningsförordningen (2006:97).

Fri rörlighet för patienter

Det så kallade patientrörlighetsdirektivet fastställer reglerna för patienters rättigheter vid vård i annat EU-land vilket innebär:

  • EU-medborgare har möjlighet att söka och få hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land
  • Få kostnaderna för denna vård ersatt av hemlandet
  • Patienten behöver inte i förväg söka tillstånd för vården
  • Socialstyrelsen är nationell kontaktpunkt för utländska medborgare som vill söka vård i Sverige
  • Försäkringskassan är kontaktpunkt för personer bosatta i Sverige som vill söka vård i övriga EU.

Fri rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal

En annan fråga som styrs av EU-direktiv är den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal och det ömsesidiga erkännande av yrkeskvalifikationer för reglerade vårdyrken i EU-länderna.

Socialstyrelsen:

  • Prövar och utfärdar bevis om behörigheter för hälso- och sjukvårdspersonal med såväl svensk som utländsk utbildning
  • Har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:64).

Behörighetsfrågorna regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i patientsäkerhetsförordning (2010:1369).

Blodfrågor

Lagen (2006:496) om blodsäkerhet bygger på flera EU-direktiv om blodsäkerhet. Socialstyrelsen har genomfört EU-direktiven och har utfärdat följande föreskrifter:

Mänskliga vävnader och celler

EU har utfärdat dessa tre direktiv som avser hanteringen av vävnader och celler inom hälso- och sjukvården:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler, det så kallade moderdirektivet
  • Kommissionens direktiv 2006/17/EG (tekniska krav för donation)
  • Kommissionens direktiv 2006/86/EG (om tillämpningen av det förstnämnda direktivet).

Dessa har genomförts i svensk lagstiftning genom lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Socialstyrelsen har utfärdat följande föreskrifter på området:

Organ för transplantation

År 2010 beslutades Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation.

Hälsoskyddsområdet

Några EU-direktiv (direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, ändrat genom direktiv 94/31/EG och direktiv 2000/54/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet) på hälsoskyddsområdet har införts genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad:
Publicerad: