Tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Sverige behöver stärka tillgång till vården. Som patient ska man kunna känna sig trygg med att få vård i tid. På den här sidan finns information och stöd för hur regioner på olika sätt kan öka patienternas tillgänglighet till vården.

Socialstyrelsen arbetar mot målet att bidra till balans mellan patientens behov och vårdens kapacitet. Det gör vi för att patienten ska få en god och jämlik vård i rätt tid, inom ramen för vårdgarantin.

I arbetet involverar vi regionerna där vi kombinerar vår kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet med regionernas praktiska erfarenhet. Det handlar om allt från att hitta nya sätt för kompetensförsörjning och smarta planeringsverktyg, till att vara tydliga med hur många vårdplatser som behövs i varje region.

Vårt utvecklingsarbete

Systemperspektiv på tillgänglighetsområdet

Socialstyrelsen har flera parallella regeringsuppdrag om tillgänglighet som handlar om att utveckla, stödja och stimulera i frågor om väntetidsdata, vårdplatser och vårdplatsdata, vårdförmedling, produktions- och kapacitetsplanering och kapacitetsstyrning samt dialog och uppföljning. Vidare har Socialstyrelsen uppdrag inom kompetensförsörjningsområdet, såsom exempelvis det nationella planeringsstödet (NPS).

Socialstyrelsen samordnar arbetet mellan myndighetens parallella uppdrag och även med andra närliggande arbeten på myndigheten, som exempelvis God och nära vård. Samordningen inom myndigheten och med centrala aktörer inom tillgänglighetsområdet syftar såväl till att åstadkomma ett systemperspektiv på tillgänglighetsområdet som till effektivare arbetssätt och minskad administrativ börda för målgrupperna, såsom regionerna.

Socialstyrelsen arbetar mot ett gemensamt övergripande mål för tillgänglighet, vilket innebär att bidra till balans mellan behov och kapacitet så att patienterna får en god och jämlik vård i rimlig tid, inom ramen för vårdgarantin.

Strategiska dialoger

Socialstyrelsen för dialoger med regionerna för att stödja utvecklingsarbetet. Fokus är framtida utveckling, gemensamma utmaningar och dela lärande exempel.

På sidan Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet finns ett urval av lärande exempel från de dialoger vi genomfört.

Riktvärden för antal vårdplatser

I rapporten lämnar Socialstyrelsen förslag på riktvärden för genomsnittlig beläggningsgrad och för antalet vårdplatser på kort respektive medellång sikt. Det rör specialiserad vård på nationell och regional nivå. Regionerna behöver sedan planera vårdplatser mer detaljerat.

Rapport
Riktvärden för beläggningsgrad och vårdplatser, samt fortsatt arbeteArtikelnummer: 2023-5-8573|Publicerad: 2023-05-31

Produktions- och kapacitetsstyrning

Produktions- och kapacitetsstyrning är ett arbetssätt för att matcha behov av vård med verksamhetens kapacitet. Det handlar om att utforma en produktionsplan som gör det möjligt för hälso- och sjukvården att möta patienternas vårdbehov. Produktions- och kapacitetsstyrning är ett sätt att förbättra tillgänglighet till vården.

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram metodstöd för att regionerna ska kunna åstadkomma en systematisk produktions- och kapacitetsstyrning i sina verksamheter.

Du kan läsa mer på sidan Metodstöd för produktions- och kapacitetsstyrning.

Plan för att minska behovet av vårdplatser

Den här rapporten ger bland annat exempel på hur olika regioner arbetar med åtgärder för att öka antal vårdplatserna men också för att minska behovet. Slutrapporten publiceras den 31 maj 2024 där insatser på regional, kommunal och statlig nivå föreslås.

Delrapport
På väg mot en nationell plan för att minska bristen på vårdplatserArtikelnummer: 2023-10-8814|Publicerad: 2023-10-31

Nationell plan för vårdförmedling

Tillsammans med E-hälsomyndigheten tar vi fram förslag till en plan för en nationell vårdförmedling. Syftet är att effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas möjlighet att vid behov kunna erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med tillgänglig kapacitet.

Statistik om tillgänglighet

Socialstyrelsen följer och visar tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra med kunskap om läget, till exempel med hjälp av statistik som används i dialoger med regioner. Det här diagrammet är ett exempel. Det visar hur många som väntar på att få komma till specialiserad vård.

På sidan Statistik om tillgänglighet i hälso- och sjukvård finns fler diagram.

Notering för diagram

Sedan januari 2021 registreras data enligt en ny uppföljningsmodell för specialiserad vård. Därför går det inte att göra jämförelser med tidigare år.

Covid-19-pandemins start i mars 2020 i Sverige har påverkat vården på olika sätt.

Publicerad: