Uppföljning och dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet

Socialstyrelsen har i uppdrag att strategiskt och långsiktigt följa upp hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Det innebär att vi kontinuerligt följer upp och för dialog med regionerna med fokus på väntetider och vårdköer.

Syftet med uppdraget är att

  • utveckla en utökad statlig uppföljning på tillgänglighetsområdet och därigenom stärka förutsättningarna för att alla patienter ska få vård i rimlig tid
  • genom en utökad statlig uppföljning stimulera lärande och drivkrafter till förändring i regionerna
  • bistå regeringen med underlag i genomförandet av de hälso- och sjukvårdspolitiska målen avseende tillgänglighet.

Uppföljning och nästa steg inom tillgänglighetsuppdraget

I de dialoger vi genomfört med regioner, experter och myndighetens utredare, har några tydliga förbättringsområden identifierats och vissa tydliga önskemål har lyfts fram. Dialogerna för hösten 2024 kommer därför att koncentreras till färre antal diskussionsområden. Under våren kompletterar vi med gemensamma frivilliga temaseminarier.

Rapport från vårens temaseminarier

Seminarieserien är en del i Socialstyrelsens uppdrag att stödja regionernas tillgänglighetsarbete. Syftet är att skapa ett forum för att sprida goda exempel och dela aktuell kunskap från myndigheten i relevanta frågor som berör arbetet med tillgänglighet regionerna.

Intresset var stort och vi tackar alla som deltog och tack till alla presentatörer som delade med sig av sina erfarenheter vid vårens temaseminarier. Här hittar du samtliga presentationer och om du har frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss på: tillganglighetsuppdraget@socialstyrelsen.se.

Lärdomar och resultat från dialogerna

Socialstyrelsen har haft dialoger med samtliga 21 regioner om det strategiska tillgänglighetsarbetet. Det har gett oss ett antal systemövergripande lärdomar och förbättringsområden som myndigheten kommer ta med sig i sitt fortsatta arbete.

Följande nyckelområden är ett urval av dessa lärdomar och förbättringsområden.

Inrätta en vårdgarantienhet

För att hålla väntetiderna så korta som möjligt har flera regioner inrättat eller planerar att inrätta en vårdgarantienhet eller motsvarande för att erbjuda vård inom garantins gränser och hålla väntelistorna aktuella.

Lärdom från region Västmanland

Region Västmanlands vårdgarantienhet arbetar systematiskt med att till möjligaste mån fånga patienter i kön och hålla väntelistorna uppdaterade. Regionen har bland annat funnit att omkring 20 procent av de som väntat längst inte längre behöver vård när de kontaktas av vårdgarantienheten.

Arbeta med digitala lösningar

Regionerna har ofta arbetat med digitala lösningar för att öka tillgängligheten till vården.

Lärdom från region Gävleborg

Arbetet med Min vård Gävleborg kan genom en inbyggd digital triageringsmotor vid ändrad symptombild ge kroniker snabbare tillgång till specialistvård. Ambitionen med systemet är att i längden minska antalet mellanhänder i vårdkedjan och möjliggöra för patienten att redan svara på frågor innan själva vårdbesöket.

Likaså möjliggör asynkrona chattar som är gemensam för specialist- och primärvården en bättre kontinuitet för patienter.

Produktions- och kapacitetsstyrning

Produktions- och kapacitetsstyrning har varit ett genomgående diskussionsämne vid dialogerna och regionerna har kommit olika långt i arbetet. En del arbetar med verktyget i vissa verksamheter på försök, medan andra infört arbetssätt bredare.

Lärdom från region Norrbotten

I region Norrbotten finns en intern utbildning i produktions- och kapacitetsstyrning för medarbetare. Där arbetar man bland annat med riktiga ”case” från verksamheterna genom journalgranskning.

Kartlägga sina patientflöden

Att kartlägga sina patientflöden och att kunna använda olika kompetenser vid olika skeden i vårdkedja har varit ett återkommande ämne vid dialogerna. Att till exempel identifiera sköra äldre har visat sig viktigt i syfte att fånga upp de patienter som är mest vårdtunga.

Lärdom från region Uppsala

Region Uppsala har sedan 2020 infört äldremottagningar och en dedikerad äldrekoordinator som proaktivt identifierar de mest sköra patienterna och kallar dessa till hälsosamtal.

Äldremottagningarna samarbetar också med kommunerna för att skapa en bättre kontinuitet, större individanpassning och en förbättrad livskvalitet.

Samverkan mellan regionen och kommunerna

Samverkan är ett tema som återkommer under dialogerna. Kommunerna är avgörande partners för regionerna, bland annat när det gäller omhändertagande av utskrivningsklara patienter.

Lärdom från region Kalmar

Region Kalmar län samarbetar med kommunerna kring utskrivningar genom en länsgemensam ledningsfunktion. Koordineringen med kommunen startar redan vid inskrivningen i syfte att ge kommunen tidigast möjliga planeringsförutsättning. Gemensamt lärande med stöd i de utskrivningssamarbeten som har gått särskilt bra har stegvis förbättrat samarbetet och gradvis byggt en god samarbetsvilja.

Kompetensförsörjning

Utmaningar i kompetensförsörjningen påverkar tillgängligheten och är direkt relaterad till den ansträngda vårdplatssituationen i många regioner.

Lärdom från region Halland

Region Halland har satsat på ett helhetsgrepp i regionens samlade arbete mot att bli oberoende av hyrpersonal och arbetet har förankrats med samtliga förvaltningschefer i regionen. Bland annat har personal från primärvården vid behov tjänstgjort inom specialistvården.

Publicerad: