Statistik om tillgänglighet i hälso- och sjukvård

Här hittar du ett urval av statistik om tillgängligheten i primärvård och specialiserad hälso- och sjukvård i Sverige. Du kan följa väntetider i vården och vårdköer, samt hur vårdgarantin uppfylls.

Socialstyrelsen följer och visar tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra med kunskap om läget när det gäller tillgängligheten till vård och i förlängningen en jämlik vård. Det betyder rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå utifrån individens förutsättningar och vårdbehov. Tack vare statistiken får vi mer kunskap om det.

Statistiken är uppdaterad 2023-11-02

Läget i landet

Här ser du hur många som har fått vård inom vårdgarantin i primärvård och specialiserad vård i Sverige. Förändringen för aktuell månad jämförs med samma månad föregående år. I nyckeltalen exkluderas patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan.

September 2023

Medicinsk bedömning inom 3 dagar

87 %

+5 %

September 2023

Första besök i specialiserad vård

63 %

+2 %

September 2023

Operation/åtgärd i specialiserad vård

53 %

0 %

Om vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att regionen ska erbjuda den som är folkbokförd där vård inom en viss tid. Om vårdgarantins tidsgränser inte kan hållas ska patienten erbjudas vård hos en annan vårdgivare.

De tidsgränser som gäller är:

  • Kontakt med primärvården samma dag
  • Medicinsk bedömning inom tre dagar av en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården
  • Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar efter att en remiss eller vårdbegäran har skickats
  • Behandling eller operation inom 90 dagar efter ordination av specialistläkare

Väntat längre än vårdgarantin

Här ser du statistik om de patienter som väntat längre än vårdgarantins tidsgränser.

Notering för diagram

Sedan januari 2021 registreras data enligt en ny uppföljningsmodell för specialiserad vård. Data möjliggör därför inte jämförelser med tidigare år.

Totalt antal väntande

Här hittar du statistik om det totala antalet väntande i den specialiserade vården till första besök och operation/åtgärd. Det jämförs med antal genomförda första besök och operation/åtgärder.

Notering för diagram

Sedan januari 2021 registreras data enligt en ny uppföljningsmodell för specialiserad vård. Data möjliggör därför inte jämförelser med tidigare år.

Covid-19-pandemins start i mars 2020 i Sverige har påverkat vården på olika sätt.

Inom vårdgarantin

Här ser du statistik om vård där patienter får vård inom vårdgarantins tidsgränser.

Notering för diagram

Sedan januari 2021 registreras data enligt en ny uppföljningsmodell för specialiserad vård. Data möjliggör därför inte jämförelser med tidigare år.

Fakta om statistiken

Syftet med statistiken är att följa utvecklingen av tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Statistiken visas med ett par månaders eftersläpning av data. 

Statistiken uppdateras första torsdagen varje månad klockan 16:00, förutom i juli och augusti då det är sommaruppehåll. I januari sker uppdateringen andra torsdagen den månaden.

Statistiken är baserad på siffror från väntetidsdatabasen från Sveriges Kommuner och Regioner. Vissa figurer inkluderar avvikelserna patientvald väntan (PvV) och medicinskt orsakad väntan (MOV). Statistiken kan därför skilja sig från siffrorna på Sveriges Kommuner och Regioners statistik för väntetider i vården.

Uppföljningsmodell

Sedan januari 2021 registreras data enligt ny uppföljningsmodell för specialiserad vård. Modellen är mer detaljerad än tidigare. Data möjliggör därför inte jämförelser med tidigare år. Det går att se äldre data från tidigare än januari 2021 på Sveriges Kommuner och Regioner statistikwebb Vården i siffror. Äldre data baseras på den historiska uppföljningen och skiljer sig därför från statistiken som visas på denna sida och Sveriges Kommuner och Regioners statistik för väntetider i vården.

Pandemins påverkan på vården

Regeringen beslutade den 1 februari 2020 att klassa covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Den 10 mars 2020 bedömde Folkhälsomyndigheten att det fanns en samhällsspridning av covid-19 i Sverige och gick ut med rekommendationer om restriktioner för att minska smittspridningen.

Långa väntetider har varit en utmaning i svensk hälso- och sjukvård redan före covid-19-pandemin. Pandemins effekter har dock lett till ännu längre väntetider och köer i den specialiserade vården. Fler patienter än tidigare väntar i köerna och fler har väntat mer än vårdgarantins 90 dagar på besök och behandling.

Datakälla

  • Väntetidsdatabasen, Sveriges Kommuner och Regioner

Värden som saknas

För att säkerställa att personuppgifter inte röjs visas inte uppgifter som kan peka ut ett lågt antal patienter eller vårdepisoder. I diagram står det “Värde kan ej visas”.

Om det står “Värde saknas” i ett diagram beror det på att data inte har rapporterats in.

Om det står “Ej aktuellt” i ett diagram betyder det till exempel att den typen av vård inte finns.<

Definitioner

Specialiserad vård

Specialiserad vård inkluderar personer som behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är att betrakta som primärvård. Till exempel ingår besök på sjukhusbunden akutmottagning.

Patientvald väntan (PVV)

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid på sin vård.

Medicinskt orsakad väntan (MOV)

Patienter vars väntetid påverkats av medicinska orsaker.

Senast uppdaterad:
Publicerad: