Tandvård

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, nationella riktlinjer för tandvård och följer upp tandvården genom olika typer av utvärderingar.

Alla i Sverige bör få en god tandvård. Socialstyrelsens mål är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Karies hos barn och ungdomar

Socialstyrelsen följer kariesutvecklingen hos barn och ungdomar sedan 1985 genom sammanställningar av uppgifter från tandvårdshuvudmännen i regionerna. Förekomsten av karies hos barn och ungdomar ger en bra bild av tandhälsan i hela populationen. Kunskap om förekomst och utveckling av karies ger därför ett viktigt underlag för att planera och jämföra tandhälsans utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

Tandvårdsstöd

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa. Bidraget ska användas till förebyggande tandvård. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till STB anges i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:16) om särskilt tandvårdsbidrag (pdf) ska användas vid bedömningen av om en patient har rätt till bidraget.

I vårt meddelandeblad Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) (pdf) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna.

Blankett – Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder (pdf)

Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd anges i tandvårdsförordningen (1998:1338). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS:2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ska användas vid bedömningen av om en patient har rätt till stödet.

I vårt meddelandeblad Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna.

Blankett – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf)

Webbutbildning: Grundläggande utbildning om munhälsa och munvård

Webbutbildningen är en grundläggande utbildning om munhälsa och munvård och vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård. Utbildningen omfattar sju moduler och tar ca en timme att genomföra.

Anmälan om användning av amalgam efter beviljad dispens från Kemikalieinspektionen

Användning av amalgam är förbjudet i Sverige sedan 2009. För att använda amalgam krävs därför en dispens från Kemikalieinspektionen. Om du som är vårdgivare har beviljats dispens för att använda dentalt amalgam ska du anmäla användningen till Socialstyrelsen före den första behandlingen på en patient.

Blankett för anmälan av användning av dentalt amalgam (pdf)

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Dentala material är medicintekniska produkter. Användningen regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (2008:1) om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att negativa händelser och tillbud ska anmälas.

Medicintekniska produkter som har modifierats eller kombinerats på ett nytt sätt som den ursprungliga tillverkaren inte har avsett definieras som en egentillverkad medicinteknisk produkt. Negativa händelser och tillbud med egentillverkade medicintekniska produkter ska ockaå anmälas.

Blankett för anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (pdf)

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: