Naloxon kan häva överdoser av opioider

Varje år dör flera hundra personer i överdoser av heroin, metadon och andra så kallade opioider. Naloxon är ett läkemedel som kan häva sådana överdoser. Här finns information och informationsmaterial om naloxon och opioider: för dem som riskerar överdoser, för deras närstående och för dig som möter personerna i ditt arbete. Materialet kan beställas eller laddas ner.

I den nationella ANDTS-strategin, som Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja, är ett av målen att färre personer ska dö av narkotika. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att föreslå insatser som gör att fler får naloxon. Det handlar om att öka både förskrivningen av och kunskapen om läkemedlet inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om att öka kunskapen inom till exempel socialtjänsten, kriminalvården samt anhörig- och patientorganisationer.

Socialstyrelsens regeringsuppdrag pågår till den 31 mars 2024. En delredovisning publicerades den 31 mars 2023:

Om opioider och naloxon

Nästan alla som dör i läkemedelsförgiftning i Sverige har använt opioider. Exempel på opioider är heroin, metadon, fentanyl, buprenorfin och smärtstillande mediciner som tramadol och oxikodon. År 2021 dog 774 personer i sådana förgiftningar, som också kallas överdoser.
 
Opioider försämrar andningen. Att blanda opioiderna med till exempel lugnande mediciner, sömnmedel eller alkohol kan försämra andningen ännu mer. Man kan också helt sluta att andas.
 
Den dödliga effekten kan hävas med läkemedlet naloxon. Därför behöver naloxon finnas lätt tillgängligt för dem som riskerar förgiftning av opioider – i praktiken hos användarna själva. De som finns i omgivningen behöver känna till hur de ska göra för att ge läkemedlet, eftersom den som har tagit en överdos inte kan göra något själv. 
 
Naloxon finns som nässprej, vilket gör det enkelt att använda. Information finns nedan i avsnittet Att informera om naloxon, i broschyr och fickfolder.

OBS: Effekten av naloxon varar bara i cirka 30 minuter, därför är det livsviktigt att ringa 112 när någon har överdoserat opioider.

Användningen av naloxon behöver öka

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende rekommenderar att hälso- och sjukvården bör erbjuda naloxon till personer som riskerar överdoser av opioider, och att förskrivningen ska kombineras med en utbildningsinsats.

I de flesta regioner finns så kallade naloxonprogram, som just kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning. 
 
Naloxon används alltså redan idag, men användningen behöver öka. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att aktivt stödja arbetet att göra naloxon mer tillgängligt. 

Även sjuksköterskor får skriva ut naloxon

Både läkare och sjuksköterskor kan förskriva naloxon till användare av opioider. Sjuksköterskor får förskriva läkemedlet under förutsättning att de har den kompetens som krävs. Sjuksköterskans verksamhetschef ansvarar för bedömningen av kompetensen.

Regler om att förskriva och ge naloxon 

Överdoser av opioider sker ofta i hemmiljö eller andra miljöer där det varken finns läkare eller sjuksköterskor. Därför behöver även andra få möjlighet att hjälpa till att rädda liv med naloxon. Det gäller till exempel personal inom räddningstjänsten och Kriminalvården, men också närstående och andra privatpersoner.

Socialstyrelsen har i samarbete med Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket undersökt möjligheterna att göra naloxon tillgängligt utanför hälso- och sjukvården, bland annat genom att göra det receptfritt. I utredningens delredovisning den 31 mars 2023 konstaterar Socialstyrelsen att receptfrihet inte är rättslig möjlig utifrån nuvarande lagstiftning. 
 
Det behövs en lagändring för att kunna göra naloxon tillgängligt för verksamheter och personer utanför hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kommer därför att överlämna det fortsatta arbetet med att se över möjligheten till ett nytt lagförslag till Narkotikautredningen. De kommer att redovisa sina förslag i slutet av oktober 2023. Se vidare utredningens direktiv på regeringens webbplats
 
En sammanfattning av vilka regelverk som nu gäller för att förskriva och ge naloxon finns i bilaga 2 i Socialstyrelsens delredovisning för 2023, Uppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon. Delredovisning om genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för uppdraget. Mars 2023.

Att informera om naloxon 

När naloxon förskrivs och delas ut ska det kombineras med en utbildningsinsats som förklarar hur läkemedlet fungerar och hur det ska användas.
 
Andra än förskrivare kan också behöva informera om naloxon, till exempel handläggare i socialtjänsten som träffar personer som använder opioider, eller närstående till personerna. 

Här finns material att använda för dig som informerar om naloxon, både till stöd för dig själv och till dem som ska få informationen. 

Samtalsstöd vid förskrivning och utbildning

Samtalsstödet om naloxon innehåller förslag till färdiga formuleringar och förklaringar som riktar sig direkt till den du pratar med. 
 
Du som förskriver naloxon bör gå igenom hela samtalsstödet vid samtalet. Du som enbart informerar om överdosrisker eller läkemedlet kan välja vilka delar du vill ta upp. 
 

Broschyr till användare och närstående

Efter samtalet med användare eller närstående kan du ge dem broschyren Lär dig rädda liv med naloxon, som minnesstöd. Broschyren har samma innehåll som samtalsstödet, förklarar hur naloxon fungerar och ska användas, och är i A5-format. 

Fickfolder till användare

Fickfoldern Rädda liv med naloxon innehåller de allra viktigaste livräddande stegen i text och bild. Den är tryckt på ett särskilt tåligt papper och liten nog att få plats i en ficka tillsammans med naloxonförpackningen. Avsikten är dels att ge användaren en kort, lättläst sammanfattning, dels att informationen ska finnas hos användaren, för att den som ska hjälpa till att ge naloxon och rädda liv ska kunna göra det så snabbt som möjligt.

Folder om överdosrisker till användare

Foldern ger kunskap om och möjlighet att hantera och undvika riskfyllda situationer. Den är också tänkt att underlätta för personal att ta upp frågor som rör användning av opioider, risker och överdoser. Foldern vänder sig till användare, närstående, personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Kriminalvården samt intresse- och brukarorganisationer. 

Affisch: Känn igen en opioidöverdos

Affischen Känn igen en opioidöverdos visar fyra typiska symtom på opioidöverdos i både text och bild. Affischen är i formatet A4, men du kan välja att skriva ut den som A3.

Affisch: Rädda liv med naloxon

Affischen Rädda liv med naloxon visar i sex korta steg med text och bild hur man hanterar en opioidöverdos med hjälp av naloxon. Affischen är i formatet A4, men du kan välja att skriva ut den som A3. 

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: