Barn, unga och ANDTS

Användningen av ANDTS innebär risker för barn och unga på flera olika sätt. Sambanden med psykisk ohälsa och sociala problem är starka. Därför är vårt arbete med ANDTS-frågor för barn och unga tätt kopplat till dessa områden.

Barn och unga riskerar att skadas av ANDTS på flera sätt:

  • av närståendes eller andras skadliga bruk eller beroende
  • av eget skadligt bruk eller beroende.

Skydda barn och unga mot skadliga effekter av andras bruk 

Barn som växer upp i en familj där det finns ett skadligt bruk eller beroende har ofta en svår situation i vardagen. Det kan ge konsekvenser för barnets hälsa, utveckling och skolgång. Det innebär också en ökad risk för psykisk ohälsa senare i livet och att själv utveckla skadligt bruk eller beroende.

För att skydda barn och unga mot skadliga effekter av andras bruk, lyfter den nationella ANDTS-strategin bland annat fram insatser till blivande föräldrar och stöd till barn som anhöriga. 

Barn som anhöriga – Kunskapsguiden

Förebygga skadliga effekter av eget bruk 

Barn och unga som själva använder alkohol eller narkotika har en ökad risk att inte klara av skolan, att hamna i antisociala sammanhang och kriminalitet, att få psykiska besvär och att utsättas för våld och övergrepp.

Ett av ANDTS-strategins långsiktiga mål är att antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska minska.

Samhällsproblem som droganvändning, ohälsa, våld, kriminalitet och utanförskap har till stor del samma bakomliggande orsaker. Tidigt främjande och förebyggande arbete kan därför få effekt på många områden samtidigt. Det kan handla om insatser riktade till föräldrar, förskola och skola, fritids- och föreningsverksamhet.

Vi stödjer en förbättrad samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att barn och unga genom tidiga och samordnade insatser ska kunna få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

Tidiga och samordnade insatser,TSI – Kunskapsguiden

Många olika verksamheter behöver vara delaktiga 

Att tidigt uppmärksamma och åtgärda ANDTS-relaterad ohälsa hos barn och deras föräldrar är ett ansvar för många verksamheter – bland annat hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskolan, skolan och dess elevhälsa, universitet och högskolor inklusive studenthälsan samt tandvården. 

Vi arbetar med psykisk hälsa hos barn och unga, till exempel i ett utvecklingsprojekt för integrerad vård på SiS ungdomshem.

Psykisk hälsa hos barn och unga

Integrerad vård på SiS ungdomshem

Vi har kunskapsstöd och handböcker om barn och unga som begår brott och om socialtjänstens arbete med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Barn och unga som begår brott

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Vårdinsatser för unga som lagförts för narkotikabrott

I en forskningsstudie har vi undersökt socialtjänstens insatser för barn och unga som lagförts för narkotikabrott. Studien visar bland annat att de flesta inte gripits tidigare för narkotikabrott, men däremot varit kända av socialtjänsten. Många har olika typer av psykisk ohälsa. 

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: