Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, kompletterar socialtjänstlagen, SoL, när frivilliga insatser inte är möjliga.

Förutsättningar för att tillämpa LVU

LVU ska trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och unga behövlig vård och behandling. Ytterst ligger ansvaret att agera på kommunens socialnämnd. Om socialnämnden inte kan genomföra behövlig vård i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, när denne fyllt 15 år, kan ett omhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Barnet placeras då i ett boende utanför hemmet. Med behövlig vård menas att hela den planerade vården ska kunna genomföras på kort och lång sikt.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så kallade beteendefallen).
  • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
  • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga hos Riksdagen

LVU – handbok för socialtjänsten

Socialstyrelsens handbok för LVU ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga inte kan få behövlig vård på frivillig väg. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden.

Handbok
LVU – handbok för socialtjänstenArtikelnummer: 2020-3-6642|Publicerad: 2020-04-02
Beställ
Tillhörande dokument och bilagor

Stöd för tillämpning av vissa bestämmelser

Lex lilla hjärtat

Frågor och svar om lex lilla hjärtat

Flyttningsförbud

Film – Flyttningsförbud

Syntolkad version av filmen om flyttningsförbud

Reflektionsmaterial om flyttningsförbud
Flyttningsförbud – Reflektions- och diskussionsmaterialArtikelnummer: 2023-6-8583|Publicerad: 2023-05-31
Tillhörande dokument och bilagor

Uppföljning av barnets situation utan samtycke

Film – Uppföljning

Syntolkad version av filmen om uppföljning

Reflektionsmaterial om uppföljning

Utreseförbud

Flödesschema om utreseförbud
Så fattas beslut om utreseförbud – FlödesschemaArtikelnummer: 2023-5-8588|Publicerad: 2023-05-31

Förebyggande insatser enligt 22 § LVU

22 § LVU tar upp öppna insatser utan samtycke som ges medan den unge bor hemma, även kallat mellantvång. Vi har tagit fram en vägledning om förutsättningar och handläggning för att fatta beslut enligt 22 § LVU. Som bilaga till vägledningen finns en presentation till stöd för dig som ska presentera materialet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: