Relaterad statistik till covid-19

Här hittar du statistik som inte direkt handlar om covid-19, men som kan vara relevant för att göra jämförelser. Exempelvis om säsongsinfluensor eller hur många som har dött senaste åren.

Uppdatering har upphört

Statistiken på denna sida uppdateras inte längre.

Säsongsinfluensa

Här kan du se antal nya influensafall per vecka i specialistvården. Du kan också se antal patienter som vårdas inskrivna på sjukhus och hur stor andel av dessa som avlidit.

Statistiken omfattar vårdtillfällen i slutenvård och läkarbesök i den specialiserade öppenvården med influensa som huvud- eller bidiagnos under säsongerna 2015−2016 till 2021−2022. En influensasäsong pågår från vecka 40 på hösten till vecka 20 på våren året efter.

Under influensasäsongen 2020−2021 var det ovanligt få som fick influensa. Troligen beror det på de restriktioner som infördes under coronapandemin, vilket ledde till minskat resande och minskad smittspridning både globalt och nationellt.

Dödsfall i Sverige

Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. I diagrammet kan du se hur många som dött från 2015 och framåt i relation till befolkningsmängd.

Statistiken för antalet döda per län och ålderskategori uppdateras en gång per år. Nästa uppdatering görs i samband med statistik för dödsorsaker.

Diagrammet visar att det dog något fler i Sverige under pandemiåret 2020 än under ett vanligt år, till exempel jämfört med 2015‑2018. Vi kan också se att det dog ovanligt få under 2019 och 2021.

Sedan den 17 mars 2021 har siffrorna för antalet döda per 100 000 justerats med befolkningsmängd för 2020. Tidigare har befolkningen per den 31 december 2019 använts för både 2020 och 2021, men nu används befolkningen per den 31 december 2020 på motsvarande sätt enbart för 2021.

Dödlighet bland äldre

I faktabladet "Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst, 2016‑2020" finns redovisat antalet döda bland personer över 70 år i särskilt boende och med hemtjänst.

Du kan hitta mer om dödlighet bland äldre på särskilt boende och med hemtjänst i faktabladet och tillhörande Excel‑filer längst ned på sidan.

Fakta om statistiken

Socialstyrelsen har tagit fram statistik som anknyter till sjukdomen covid‑19. Statistiken är baserad på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register, till exempel dödsorsaksregistret, och i andra källor. I dödsorsaksregistret kan du bland annat följa antalet dödsfall och vad som har orsakat att en människa dött.

Samtliga dödsfall redovisas efter ålder, utan hänsyn tagen till orsak. Bortfallet, i form av otillräcklig uppgift av dödsdatum, har hanterats genom slumpmässig fördelning.

För mer detaljerad information se Excel‑filer. I dem redovisas regional statistik över antal avlidna totalt, efter ålder och per vecka för de senaste fem åren, oavsett dödsorsak. Dessutom redovisas statistik över antal avlidna efter ålder, 70 år och äldre.

Du kan också hitta statistik om dödligheten för personer som är 70 år eller äldre med särskilt boende eller hemtjänst. Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016‑2020 är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om dödligheten, oavsett dödsorsak, under 2020 i relation till 2016‑2019, uppdelat på om personen haft särskilt boende eller hemtjänst.

Faktablad och datafiler

Faktablad om influensa

Har du frågor om statistiken för antal döda per län och ålder kan du mejla Socialstyrelsen på dorcant@socialstyrelsen.se

Definitioner

Dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet kallas för underliggande dödsorsak. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: