Lägesbild och statistik – covid-19, influensa och RS

Få en aktuell bild av hur läget i hälso- och sjukvården påverkas av infektionssjukdomar som covid-19, influensa och RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus). Du kan också se statistik över hur många patienter som vården tagit hand om över tid.

Statistiken visar de infektionssjukdomar som riskerar att allvarligt påverka belastningen inom hälso- och sjukvården i Sverige. Just nu är det covid-19, influensa och RS-virus.

Statistik om RS-virus

Statistik om RS-virus publiceras 13 juni 2024.

Definitioner av begrepp i statistiken

Covid-19

Luftvägssjukdom som orsakas av coronavirus. I statistiken räknas både patienter som har fått diagnosen covid-19 och som fått ett positivt svar på ett covid-19-test men inte hunnit få en diagnos. Mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Influensa

Luftvägsinfektion som återkommer varje vintersäsong. Mer om influensa hos Folkhälsomyndigheten.

RS-virus

Korta namnet för respiratoriskt syncytialvirus, som är ett virus som orsakar luftvägsinfektion. Mer om RS-virus hos Folkhälsomyndigheten.

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Läget i sjukvården – covid-19

Här finns statistik om vård av patienter med covid-19 i slutenvård, alltså både på vanlig vårdavdelning och i intensivvård.

Statistiken baseras på en inrapportering av antal inneliggande patienter som regionerna gör måndagar till onsdagar varje vecka. Inrapporterat antal patienter är utifrån uppgifter som kommit in de senaste sju dagarna.

Vad är uppskattad total?

Det finns en osäkerhet i det totala antalet eftersom vissa regioner och vårdenheter har blivit sena med sin rapportering. För att kunna ge en mer aktuell bild av läget totalt sett har vi i de fallen använt oss av antalet inskrivna patienter utifrån det värde som är senast inrapporterat. Det visas som en uppskattad total genom den mörkblå delen i diagrammen.

Varför saknas det statistik för sommaren 2022?

Under perioden 11 maj till 27 juli 2022 upphörde insamlingen av statistiken. Insamlingen startade upp sen igen när uppdraget förnyades. Därför finns ett glapp i statistiken under den perioden.

Läget i regionerna – covid-19

Här kan du jämföra regioner mot snittet i landet. Det går inte att göra helt korrekta jämförelser mellan regioner, eftersom regionernas förutsättningar och metoder att sammanställa data om antal inneliggande covid-19-patienter skiljer sig åt.

Statistiken baseras på en inrapportering av antal inneliggande patienter som regionerna gör måndagar till onsdagar varje vecka. Inrapporterat antal patienter är utifrån uppgifter som kommit in de senaste sju dagarna.

Intensivvård – covid-19

Här ser du läget för Sveriges intensivvård senaste halvåret och sedan pandemin startade.

Statistiken för intensivvård baseras på den inrapportering som görs dagligen av enskilda vårdenheter via Svenska intensivvårdsregistret till Socialstyrelsen utifrån uppgifter från senaste dygnet.

Långsiktig statistik - covid-19 och influensa

Här kan du se diagram som visar mer långsiktig statistik för covid-19 och influensa, utifrån patientregistrets särskilda veckorapportering och Svenska intensivvårdsregistret, samt smittskyddsdatabasen SmiNet från Folkhälsomyndigheten. De är ett mer robust komplement till de diagram som visar det aktuella läget i hälso- och sjukvården.

Diagrammen för covid-19 och influensa visar hur många nya patienter i genomsnitt som skrivits in just den dagen. De skiljer sig åt från lägesdiagrammen som visar inneliggande patienter.

Om genomsnittet

Genomsnittet är ett centrerat 7-dagars rullande medelvärde.

Om genomsnittet

Genomsnittet är ett centrerat 7-dagars rullande medelvärde.

Fakta om statistiken

Socialstyrelsen följer och visar läget i hälso- och sjukvården sedan coronapandemin kopplat till de infektionssjukdomar som riskerar att allvarligt påverka belastningen inom hälso- och sjukvården i Sverige. Syftet är att kunna få en snabb och aktuell lägesbild. Det är extra viktigt i samband med en särskild händelse, till exempel vid en pandemi. För det krävs en frekvent datainhämtning under en längre tid.

Syftet med statistiken är också att bidra till en god och jämlik vård för alla. Det betyder rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå utifrån individens förutsättningar och vårdbehov. Tack vare statistiken får vi mer kunskap om det.

Statistiken är preliminär och baseras på de uppgifter som inkommit till Socialstyrelsen vid publiceringsdatum.

När statistiken uppdateras

Statistiken uppdateras i sin helhet andra torsdagen i månaden klockan 16:00. De tre första figurerna om läget i sjukvården uppdateras varje vardag.

I juli sker ett uppehåll i uppdaterandet av statistiken.

Datakällor

I statistiken för läget i sjukvården vad gäller covid-19  och läget i regionerna används uppgifter om antal inneliggande patienter som rapporteras in till Socialstyrelsen av regionerna måndag till onsdag varje vecka. Det går inte att göra helt korrekta jämförelser mellan regioner, eftersom regionernas förutsättningar och metoder att sammanställa data om antal inneliggande covid-19-patienter skiljer sig åt.

I statistiken för intensivvård vad gäller covid-19 används uppgifter som rapporterats in dagligen av enskilda intensivvårdsenheter till Svenska intensivvårdsregistret.

Under rubriken "Långsiktig statistik – covid-19 och influensa" visas uppgifter från Socialstyrelsens patientregister inklusive frivilligt veckorapporterade uppgifter från regionerna. För att göra statistiken mer aktuell samkörs uppgifter om inskrivna i sluten vård från patientregistret med uppgifter om bekräftade fall ur smittskyddsdatabasen SmiNet från Folkhälsomyndigheten. Uppgifter om intensivvård hämtas från Svenska Intensivvårdsregistret.

I statistiken som kommer från Socialstyrelsens patientregister är det endast personer med giltigt person- eller samordningsnummer som ingår.

Befolkningsmängd

I de fall där statistiken visar antal per 100 000 invånare är det SCB:s befolkningsdata som ligger till grund.

När ett värde visas i ett diagram är det invånarna för den månaden som används. Undantaget är statistik från i år eftersom det är beräknat på fjolårets befolkning. Anledningen är att befolkningsdata uppdateras i slutet av varje år.

ICD-koder

ICD-koder som gäller för infektionssjukdomarna:

Covid-19

  • U07.1 – Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 – Covid-19, virus ej påvisat

Influensa

  • J09 – Influensa orsakad av identifierat zoonotiskt eller pandemiskt influensavirus
  • J10 – Influensa orsakad av identifierat säsongsinfluensavirus
  • J11 – Influensa, virus ej identifierat

Varför saknas det värden i statistiken?

För att säkerställa att personuppgifter inte röjs visas inte uppgifter som kan peka ut ett lågt antal patienter eller vårdepisoder. I diagram står det som “Värde kan ej visas”.

Om det står “Värde saknas” beror det på att data inte har rapporterats in.

“Ej aktuellt” betyder att data inte finns för den kategorin.

Datafiler

Här finns datafiler i Excel-format med statistik kopplat till covid-19. I filerna finns också information om population, metod, källa och definitioner. Statistiken redovisas från början av 2020.

Senast uppdaterad:
Publicerad: