Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet ska användas för att

  • systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

  • planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet – verktyget för att uppnå kvalitet

Med hjälp av dokumenterade processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Du kan läsa mer om ledningssystem inom hälso- och sjukvården och tandvården i vårt material om Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Detta menar vi med kvalitet

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet menar vi att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Lagar och föreskrifter ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett patientsäkert omhändertagande.

Film: Syfte med att ha ett ledningssystem

Senast uppdaterad:
Publicerad: