Vårt arbete med hbtqi-frågor

Socialstyrelsen ska bidra till att hbtqi-personer har samma förutsättningar som andra att uppnå en god hälsa och få en jämlik vård och omsorg. Den som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Socialstyrelsen ska bidra till att hbtqi-personer har samma förutsättningar som andra att uppnå en god hälsa och få en jämlik vård och omsorg.

I Socialstyrelsens strategiska arbete ingår nu även personer med intersexvariation. Vid hänvisning till redan publicerat kunskapsunderlag eller rapporter som inte inkluderar personer med intersexvariation används dock begreppet hbtq-personer.

Strategisk myndighet i nationell strategi och handlingsplan

Socialstyrelsen är en av elva strategiska myndigheter som ingår i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

I regeringens handlingsplan från 2021 utpekas Socialstyrelsen som särskilt ansvarig för målområdet Hälsa, vård och sociala tjänster (tillsammans med Folkhälsomyndigheten) och området Äldre hbtqi-personer.

Regeringens nationella handlingsplan för hbtqi-personer

Tillstånd som påverkar könsutvecklingen, DSD

Socialstyrelsen har under de senaste åren haft flera uppdrag kopplat till vården av personer med intersexvaritaion. Inom vården används samlingsnamnet ”Disorders of Sex Development” (DSD) eller ”Differences in Sex Development”. Dessa innefattar ett tjugotal medfödda tillstånd där könsutvecklingen inte är entydigt i förhållande till kön när det gäller kromosomer, könskörtlar eller könsorgan.

Tillstånd som påverkar könsutvecklingen

Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtqi-perspektiv

Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtqi-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen innehåller fakta, filmer och intervjuer samt gruppövningar och kan göras av hela arbetsgruppen gemensamt. Genom ökad kunskap, reflektion och diskussion kan du och din verksamhet förändra strukturer så att varje person får rätt stöd och ett mer inkluderande bemötande.

Webbutbildning Att synliggöra normer i socialtjänsten med ett hbtqi-perspektiv

Vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag som handlar om att stödja de professioner som möter personer med könsdysfori.

Publicerad: