Barn och unga med könsdysfori

I Nationellt kunskapsstöd för barn och ungdomar med könsdysfori får du rekommendationer och vägledning om utredning och behandling. Vi riktar oss både till dig som möter patienter och till dig som beslutar om vårdutbud och resurser.

Könsdysfori är när det vid födseln registrerade könet inte stämmer överens med könsidentiteten och det leder till ett lidande eller en försämrad möjlighet att fungera i vardagen. 

Uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsens kunskapsstöd Vård av barn och ungdomar med könsdysfori har från och med 16 december 2022 ersatt det tidigare stödet God vård av barn och ungdomar med könsdysfori.

Summary in English

Informationsmaterial till vårdsökande och personal

Socialstyrelsen har tagit fram två broschyrer med informationsmaterial, till vårdsökande och till personal som möter de vårdsökande. Båda broschyrerna kommer att uppdateras under 2023 för att spegla det reviderade kunskapsstödet.

Till dig med könsdysfori

Broschyren Till dig med könsdysfori syftar till att vägleda personen både genom vården av könsdysfori och genom de juridiska frågorna som finns i anslutning till denna vård.
 
Information till vårdsökande
Till dig med könsdysforiArtikelnummer: 2020-1-6579|Publicerad: 2020-02-04

Till dig som möter personer med könsdysfori

Broschyren Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete ska bidra till en bättre förståelse för tillståndet könsdysfori och därmed bättre bemötande av den vårdsökande. Den vänder sig till primärvården, den psykiatriska öppenvården, ungdomsmottagningar, socialtjänsten, elevhälsan och angränsande vårdområden.
 
Information till personal
Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbeteArtikelnummer: 2020-1-6580|Publicerad: 2020-02-04
Senast uppdaterad:
Publicerad: