Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Som registrerad har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att du kostnadsfritt kan:

Begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, samt kompletterande information om personuppgiftsbehandlingen.

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter om dig som Socialstyrelsen behandlar. Du ska också få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och till vem personuppgifterna eventuellt lämnas ut.

Läs om vår personuppgiftsbehandling

För att begära ett registerutdrag kan du använda någon av Socialstyrelsens blanketter för begäran om registerutdrag. Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära registerutdrag för sitt minderåriga barn.

Göra gällande andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Som registrerad har du andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Om du har begärt ett registerutdrag och då fått veta att Socialstyrelsen behandlar uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn, kan du som registrerad även göra gällande dessa rättigheter kostnadsfritt.

För att göra gällande någon av dessa rättigheter kan du använda någon av Socialstyrelsens blanketter för begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättelse m.m). Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära rättigheterna för sitt minderåriga barn.

Så här skickar du in din blankett

Blanketten kan skickas med post eller så kan du skanna in blanketten och skicka den i ett e-postmeddelande till oss.

Skicka din begäran med post till:
Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Alternativt skanna in den och mejla den till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter skickas säkrast med vanlig post.

Socialstyrelsen kommer att hantera din begäran i ett särskilt ärende. Det tar ungefär en månad för Socialstyrelsen att handlägga en begäran om registerutdrag. Om du begär ett fullständigt registerutdrag kan det ta längre tid än en månad.

Begära att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet

Om Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Begära rättelse

Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. I vissa fall måste Socialstyrelsen även behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

Invända mot behandlingen

När Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Begära begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Begära radering av uppgifter

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Personuppgifter som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller som finns i en allmän handling får inte raderas.

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har klagomål på Socialstyrelsens hantering av dina
personuppgifter kan du framföra ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud som du kan mejla på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Kontakt

Socialstyrelsen
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: