Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Som registrerad har du flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning. Här beskriver vi i korthet dina rättigheter och hur du kan utöva dessa.

Begära tillgång till dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter om dig som Socialstyrelsen behandlar. Du ska också få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och till vem personuppgifterna eventuellt lämnas ut.

För att begära ett registerutdrag bör du i första hand använda någon av Socialstyrelsens blanketter för begäran om registerutdrag. I blanketterna anges vilka uppgifter myndigheten behöver för att kunna tillgodose din begäran. Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära registerutdrag för sitt minderåriga barn.

Mer om vår personuppgiftsbehandling

Utöva andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Som registrerad har du också andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Om du har begärt ett registerutdrag och då fått veta att Socialstyrelsen behandlar uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn, kan du göra gällande även dessa rättigheter kostnadsfritt.

För att göra gällande någon av rättigheterna kan du använda en av Socialstyrelsens blanketter för begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättelse m.m.). Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära rättigheterna för sitt minderåriga barn.

Mer om vår personuppgiftsbehandling

Begära rättelse

Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. I vissa fall måste Socialstyrelsen behålla den tidigare uppgiften eftersom vi som huvudregel inte får ändra i allmänna handlingar.

Begära radering av uppgifter

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Personuppgifter som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller som finns i en allmän handling kan som huvudregel inte raderas.

Invända mot behandlingen

När Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Begära begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Begära att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet

Om Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal, eller enbart med stöd av ditt samtycke, har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Skicka blanketter till oss

Blanketterna kan skickas med post till:

Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Du kan också skanna in din blankett och mejla den till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, eller besöka oss personligen.

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter skickas säkrast med vanlig post.

Vår handläggning

Socialstyrelsen kommer att hantera din begäran i ett särskilt ärende. Det tar ungefär en månad för Socialstyrelsen att handlägga en begäran om registerutdrag.

Vid frågor

Om du har frågor eller synpunkter på Socialstyrelsens behandling av dina uppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller så kan du skicka post till:

Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Du kan också ringa via telefonväxeln på 075-247 30 00.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Du har som registrerad också rätt att överklaga myndighetens beslut om dina rättigheter. Sådana beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Socialstyrelsen
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: