Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Resultat 2023

Utvalda resultat på riksnivå från 2023 års undersökning finns presenterade i ett faktablad. Under Tillhörande dokument och bilagor finns samtliga resultat på riks-, läns-, kommun- och verksamhetsnivå sammanställda i fyra Excelfiler. Det finns också en bilaga som visar de nationella resultaten fördelade på ett flertal bakgrundsvariabler, en bilaga med metodbeskrivning samt en bilaga med de enkäter som skickades ut till de äldre personerna.

Om resultaten 2023

2023 års resultat visar bland annat:

  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott är nästan lika stor som andelen äldre personer med hemtjänst som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott. Skillnaderna mellan dessa grupper har minskat över tid.
  • Andelen kvinnor som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen män som besväras av ensamhet. Det gäller både för de äldre personer som har hemtjänst och de som bor på särskilda boenden.
  • Andelen äldre personer som bor på särskilda boenden som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen äldre personer som har hemtjänst som då och då eller ofta besväras av ensamhet.
  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds, liksom andelen som tycker att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra, är mindre än före coronapandemin
  • Andelen äldre personer med hemtjänst som anser att de oftast eller alltid kan påverka vid vilka tider personalen kommer är mindre än före coronapandemin. Detsamma gäller andelen som anser att personalen oftast eller alltid kommer på avtalad tid.
  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få tag på personalen, samt att få träffa sjuksköterska och läkare när de behöver det, är mindre än före coronapandemin.

Stöd för att återkoppla resultatet

Vi har tagit fram två affischmallar som ska underlätta för verksamhetsansvariga att återkoppla resultaten från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till äldre personer, anhöriga och andra intresserade. I affischerna finns utrymme för att förmedla vilka resultat verksamheten är nöjd med och vilka resultat det finns avsikt att arbeta vidare med. Vår förhoppning är att en återkoppling av resultaten ska motivera personer att svara på enkäten nästa gång undersökningen genomförs.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg (pdf).
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats.

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: