Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer och över tid.

Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som underlag för att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Resultat 2022

Resultaten från 2022 års undersökning (från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande) finns sammanställda i Excelfiler. Det finns även filer som visar de nationella resultaten, en metodbeskrivning samt de enkäter som skickades ut till de äldre.

Om resultaten 2022

2022 års resultat visar bland annat:

  • Hos personer som bor på särskilt boende är det jämfört med 2020 en högre andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som mycket eller ganska gott, och som inte besväras av ängslan, oro eller ångest.
  • Övriga resultat i årets undersökning har generellt förändrats i en negativ riktning eller förblivit oförändrade.
  • De negativa förändringarna är störst jämfört med 2020, då undersökningen gjordes senast och då resultaten var ovanligt positiva jämfört med tidigare år. Men vissa förändringar är negativa även jämfört med åren före 2020.
  • Den här undersökningens resultat brukar vanligtvis variera med som mest upp till två procentenheter. I år finns dock resultat som varierar i en negativ riktning på upp till åtta procentenheter jämfört med 2020.

Stöd för att återkoppla resultatet

Vi har tagit fram två affischmallar som ska underlätta för verksamhetsansvariga att återkoppla resultaten från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till äldre personer, anhöriga och andra intresserade. I affischerna finns utrymme för att förmedla vilka resultat verksamheten är nöjd med och vilka resultat det finns avsikt att arbeta vidare med.

Vår förhoppning är att en återkoppling av resultaten ska motivera personer att svara nästa gång undersökningen genomförs.

Ifyllbar affisch för återkoppling av resultat – hemtjänst (pdf)

Ifyllbar affisch för återkoppling av resultat – särskilt boende (pdf)

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg (pdf).
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats.

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: