Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäck-ande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Från mitten av mars får därför alla som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät med posten där får de svara på frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Datum för enkäterna

  • Enkäterna skickas ut 9–13 mars.
  • Sista dagen att svara är den 25 maj.
  • Resultaten planeras att publiceras i slutet av oktober 2020.

Svara på webben och på andra språk

Du kan besvara enkäten på webben. Där finns även möjligheten att svara på engelska, finska eller arabiska. Inloggningsuppgifterna finns på postenkäten. I webbversionen går det även att lämna kommentarer.

Har du inte fått någon enkät?

Har du inte fått någon enkät på posten, trots att du är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor i särskilt boende? Kontakta i så fall Institutet för kvalitetsindikatorer/Indikator på telefon 031-730 31 80.

Varför skickar vi till äldre som är mycket sjuka?

Anhöriga undrar ofta varför enkäterna skickas till alla, även de som är mycket sjuka, och varför de skickas år efter år. Socialstyrelsen har skyldighet att erbjuda alla möjligheten att delta och vi får inte spara uppgifter från tidigare år om att någon är för sjuk eller inte vill delta.

Myndigheten arbetar för att bygga förtroende för undersökningen. Målet är att den enskilde äldre ska uppleva att det är värt besväret att delta och att den som behöver stöd för att kunna svara kan få det av en anhörig, vän, bekant, eller en god man.

Anonymitet

Eftersom Socialstyrelsen värnar om att den enskilde ska känna sig trygg med att svara uppriktigt och att svaren är anonyma, ska personal undvika att bistå, såvida inte den äldre själv särskilt bett om hjälp. Resultat redovisas med hänsyn till att inga enskilda personers svar ska riskera att röjas.

Utvecklingsarbete

Under föregående år genomfördes ett arbete där befintliga frågor och svarsskalor liksom förslag på nya frågor och svarsskalor granskades och testades. För att testa en något omarbetad version av enkäterna kommer 2 000 individer ur vardera grupp (hemtjänst och särskilt boende) att få en enkät som skiljer sig lite från de vanliga enkäterna.

Affischer om enkäten 2020

Här kan du som arbetar inom äldreomsorgen ladda ned affischer som du kan skriva ut och sätta upp för att sprida information om att enkäten kommer att skickas till de äldre i mars.

Resultat 2019

Resultaten från 2019 och 2018 års undersökningar, från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande, finns sammanställda i excelfiler. Du hittar filerna bland bilagorna. Där finns även en fil med de nationella resultaten, en metodbeskrivning och årets enkäter.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du på alla olika nivåer – rike, län och kommun eller verksamhet – och över de senaste tre åren kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

De allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter hos dem. Mer än hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är i stort sätt oförändrat sedan föregående års undersökning.

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser så som ökad trötthet och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov.

Resultat 2018

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: