Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Undersökningen 2023

Från och med mitten av mars 2023 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer och över tid.

Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som underlag för att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Viktig information om undersökningen

 • Enkäterna skickas ut från och med mitten av mars 2023.
 • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2023.
 • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
 • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2023. De kommer att finnas dels i form av Excelfiler, dels i form av Powerpointpresentationer.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du den sista mars inte fått någon enkät med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

Informera gärna om undersökningen

Det är viktigt att personalen i verksamheterna är informerad om undersökningen. Det är också bra om personalen vidareförmedlar till de äldre personerna och deras närstående att enkäten kommer i mitten eller i slutet av mars. För att motivera att svara på enkäten kan det vara bra om verksamheterna återkopplar resultaten från den senaste undersökningen. Det gäller framförallt om verksamheten arbetar för att åstadkomma en förändring av omsorgen utifrån tidigare resultat.

Affischer om undersökningen för nedladdning

För att på ett enkelt sätt kunna sprida information om undersökningen har Socialstyrelsen tagit fram ett antal affischer. De kan sättas upp i verksamheterna eller skickas som brev till de äldre personerna.

För att kunna skriva ut affischerna behöver du dels ha Adobe Acrobat installerat på datorn, dels ha laddat ner samt sparat dem på datorn.

Så här ser 2023 års enkäter ut

Här kan du se hur 2023 års enkäter är utformade. Men observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickas ut via post.

Resultat 2022

Resultaten från 2022 års undersökning (från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande) finns sammanställda i Excelfiler. Det finns även filer som visar de nationella resultaten, en metodbeskrivning samt de enkäter som skickades ut till de äldre.

Om resultaten 2022

2022 års resultat visar bland annat:

 • Hos personer som bor på särskilt boende är det jämfört med 2020 en högre andel som bedömer det allmänna hälsotillståndet som mycket eller ganska gott, och som inte besväras av ängslan, oro eller ångest.
 • Övriga resultat i årets undersökning har generellt förändrats i en negativ riktning eller förblivit oförändrade.
 • De negativa förändringarna är störst jämfört med 2020, då undersökningen gjordes senast och då resultaten var ovanligt positiva jämfört med tidigare år. Men vissa förändringar är negativa även jämfört med åren före 2020.
 • Den här undersökningens resultat brukar vanligtvis variera med som mest upp till två procentenheter. I år finns dock resultat som varierar i en negativ riktning på upp till åtta procentenheter jämfört med 2020.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

 1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg (pdf).
 2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
 3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats.

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: