Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Resultat 2019

Resultaten från årets samt förra årets enkät, från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande, finns sammanställda i excelfiler. Du hittar filerna bland bilagorna. Det finns även en fil med de nationella resultaten, en metodbeskrivning och årets enkäter.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du på alla olika nivåer – rike, län och kommun eller verksamhet – och över de senaste tre åren kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

De allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter hos dem. Mer än hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är i stort sätt oförändrat sedan föregående års undersökning.

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser så som ökad trötthet och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov.

Om undersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Resultat 2018

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: