Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.
Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2021-2022

Socialstyrelsen har ett nytt leverantörsavtal som innebär att Institutet för kvalitetsindikatorer kommer att fortsätta hjälpa oss att göra undersökningen.

Inventeringen av verksamheter och personer kommer att genomföras under oktober till december 2021 och enkätinsamlingen kommer att starta den andra veckan i januari 2022. Resultaten från undersökningen publiceras preliminärt i juni 2022.

Inventeringen görs i vanlig ordning av kontaktpersonerna i kommunerna. Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer att skickas till kontaktpersonerna.

Resultat 2020

Resultatet från 2020 års undersökning (från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande) finns sammanställda i excelfiler. Du hittar filerna när du klickar på Tillhörande dokument och bilagor. Där finns även filer med de nationella resultaten, en metodbeskrivning och enkäterna.

Om resultatet

Årets resultat visar bland annat:

  • Andelen äldre som har svarat själva, utan hjälp, är större i år jämfört med föregående år. Det gäller både dem som har hemtjänst och dem som bor på särskilt boende. Det är en större andel av dem som svarar själva, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott, jämfört med dem som fått hjälp med att svara. Även det gäller i båda boendeformerna. Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets undersökning. Årets resultat bör därför tolkas med försiktighet.
  • Av dem som bor på särskilt boende är det en större andel som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet då och då, jämfört med föregående år. Det är en större andel kvinnor än män som besväras av detta.
  • En större andel personer som är 80 år och äldre bedömer sitt hälsotillstånd som någorlunda eller ganska gott jämfört med de yngre åldersgrupperna. Det gäller för båda boendeformerna.
  • Det är fortsatt stora skillnader mellan olika kommuner och verksamheter. På frågan om hur lätt eller svårt det är att få träffa läkare vid behov, skiljer det 69 procentenheter mellan den kommun med störst andel som har svarat något av de positiva svarsalternativen och den kommun med minst andel som har svarat något av de positiva svarsalternativen.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Resultaten bygger på en enkät som skickades ut under våren till personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Resultat 2019

Äldreguiden är stängd tills vidare

Vår webbapplikation Äldreguiden, där du har kunnat göra webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden, är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden:

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: