Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till politiker och andra ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Undersökningen 2024

I slutet av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Viktig information om undersökningen

 • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
 • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
 • Det går att svara via post eller digitalt.
 • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
 • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
 • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
 • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.
 • Resultaten kommer att finnas dels i Excelfiler, dels i Powerpointpresentationer.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått enkäten med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

Informera gärna om undersökningen

Det är viktigt att personalen i verksamheterna är informerad om undersökningen. Det är också bra om personalen vidareförmedlar till de äldre personerna och deras anhöriga att enkäten kommer i slutet av mars.

För att motivera att svara på enkäten kan det vara bra om verksamheterna återkopplar resultaten från den senaste undersökningen. Det gäller framförallt om verksamheten arbetar för att förändra omsorgen utifrån tidigare resultat.

Affischer om undersökningen för nedladdning

För att på ett enkelt sätt kunna sprida information om undersökningen har Socialstyrelsen tagit fram ett antal affischer. För att kunna skriva ut affischerna behöver du dels ha Adobe Acrobat installerat på datorn, dels ha laddat ner och sparat mallarna på datorn.

Affischer riktade till de som har hemtjänst

Affischer riktade till de som bor på äldreboenden

Affisch riktad till personal i hemtjänst och äldreboende

Affisch riktad till anhörig eller vän till person som fått enkäten

Resultat 2023

Utvalda resultat på riksnivå från 2023 års undersökning finns presenterade i ett faktablad. Under Tillhörande dokument och bilagor finns samtliga resultat på riks-, läns-, kommun- och verksamhetsnivå sammanställda i fyra Excelfiler. Det finns också en bilaga som visar de nationella resultaten fördelade på ett flertal bakgrundsvariabler, en bilaga med metodbeskrivning samt en bilaga med de enkäter som skickades ut till de äldre personerna.

Om resultaten 2023

2023 års resultat visar bland annat:

 • Andelen äldre personer på särskilda boenden som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott är nästan lika stor som andelen äldre personer med hemtjänst som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott. Skillnaderna mellan dessa grupper har minskat över tid.
 • Andelen kvinnor som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen män som besväras av ensamhet. Det gäller både för de äldre personer som har hemtjänst och de som bor på särskilda boenden.
 • Andelen äldre personer som bor på särskilda boenden som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen äldre personer som har hemtjänst som då och då eller ofta besväras av ensamhet.
 • Andelen äldre personer på särskilda boenden som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds, liksom andelen som tycker att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra, är mindre än före coronapandemin
 • Andelen äldre personer med hemtjänst som anser att de oftast eller alltid kan påverka vid vilka tider personalen kommer är mindre än före coronapandemin. Detsamma gäller andelen som anser att personalen oftast eller alltid kommer på avtalad tid.
 • Andelen äldre personer på särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få tag på personalen, samt att få träffa sjuksköterska och läkare när de behöver det, är mindre än före coronapandemin.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

 1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg (pdf).
 2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
 3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats.

Tidigare års resultat

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: