Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Undersökningen 2022

Från och med mitten av januari 2022 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd. Resultatet ger kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldre personernas perspektiv. Därmed kan utfallet av insatserna jämföras, utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot äldreomsorgen tycker är bra respektive dåligt. Det blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäterna skickas ut från och med mitten av januari 2022.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av juni 2022. De kommer dels att finnas i form av Excelfiler, dels i form av Powerpointpresentationer. 

Informera gärna om undersökningen

Det är viktigt att personalen i verksamheterna är informerad om undersökningen. Det är också bra om personalen vidareförmedlar till de äldre personerna och deras närstående att undersökningen pågår.

För att motivera att svara på enkäten kan det vara bra att verksamheterna återkopplar resultaten från den senaste undersökningen. Det gäller framförallt om verksamheten har genomfört en förändring av omsorgen utifrån tidigare resultat.

Affischer om undersökningen för nedladdning

För att på ett enkelt sätt kunna sprida information om undersökningen har Socialstyrelsen tagit fram ett antal affischer. De kan sättas upp i verksamheterna eller skickas som brev till de äldre personerna.

För att kunna skriva ut affischerna behöver du först ha sparat ner dem på din dator.

Så här ser 2022 års enkäter ut

Här kan du se hur 2022 års enkäter är utformade. Men observera att det inte går att använda dessa för att besvara enkäten. För att svara hänvisar vi till den enkät som skickas ut via post. 

Vad tycker du om din hemtjänst? – Enkät till de som har hemtjänst (pdf)

Vad tycker du om ditt äldreboende? – Enkät till de som bor i äldreboende (pdf)

Resultat 2020

Resultaten från 2020 års undersökning (från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande) finns sammanställda i Excelfiler. Du hittar filerna när du klickar på Tillhörande dokument och bilagor. Där finns även filer med de nationella resultaten, en metodbeskrivning och enkäterna.

Om resultaten 2020

2020 års resultat visar bland annat:

  • Andelen äldre som har svarat själva, utan hjälp, är större i år jämfört med föregående år. Det gäller både dem som har hemtjänst och dem som bor på särskilt boende. Det är en större andel av dem som svarar själva, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott, jämfört med dem som fått hjälp med att svara. Även det gäller i båda boendeformerna. Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är underrepresenterade i årets undersökning. Årets resultat bör därför tolkas med försiktighet.
  • Av dem som bor på särskilt boende är det en större andel som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet då och då, jämfört med föregående år. Det är en större andel kvinnor än män som besväras av detta.
  • En större andel personer som är 80 år och äldre bedömer sitt hälsotillstånd som någorlunda eller ganska gott jämfört med de yngre åldersgrupperna. Det gäller för båda boendeformerna.
  • Det är fortsatt stora skillnader mellan olika kommuner och verksamheter. På frågan om hur lätt eller svårt det är att få träffa läkare vid behov, skiljer det 69 procentenheter mellan den kommun med störst andel som har svarat något av de positiva svarsalternativen och den kommun med minst andel som har svarat något av de positiva svarsalternativen.

Äldreguiden är stängd tills vidare

Vår webbapplikation Äldreguiden, där du har kunnat göra webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden, är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden:

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: