Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Resultat 2018

Resultaten från förra årets enkät, från riket ner till verksamheter med minst sju svarande, finns sammanställda i excelfiler. Filerna hittar du bland bilagorna. Det finns även en tabellbilaga som innehåller de nationella resultaten, metodbeskrivning och årets enkäter.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna, se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord (pdf)
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

De flesta äldre uppger att de är nöjda med sin äldreomsorg. Men i jämförelser med tidigare år har andelen positiva svar minskat för nästan samtligt frågor. Det gäller främst de som bor hemma med stöd av hemtjänst. Däremot syns inte samma försämring när det gäller den enskildes självskattade hälsa, rörlighet, ängslan eller ensamhet. Fortfarande finns stora skillnader mellan olika kommuner, och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

Om undersökningen 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad: