Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst, och att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Från mitten av mars får därför alla som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät med posten där får de svara på frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Årets insamling har just avslutats

Resultaten planeras att publiceras i slutet av oktober 2020.

Varför får även personer med svår demenssjukdom möjlighet att svara?

Många undrar varför enkäterna skickas till alla, även de som är mycket sjuka i till exempel demenssjukdomar. Socialstyrelsen har i uppdrag att erbjuda personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende möjligheten att delta. Att avgöra var gränsen ska dras för vem som är för sjuk för att delta skulle, inte minst ur ett etiskt perspektiv, vara för svårt. Information som inkommer från närstående om äldre personer som uppfattas vara för sjuka för att delta och information om personer som inte vill delta går inte att spara från år till år, det skulle strida mot dataskyddsförordningen.

Svårt demenssjukas möjlighet att delta i undersökningen kritiseras återkommande som ett problem som kan utgöra en kvalitetsbrist i resultaten, eftersom de svårt demenssjukas svar enligt kritiken inte är att betrakta som tillförlitliga. Det finns dock hittills inget som tyder på att det är vanligt förekommande att personer som är svårt demenssjuka själva fyller i svaren och skickar in enkäten. Det finns däremot många exempel på att de som är svårt sjuka i bland annat demenssjukdomar ofta får hjälp av närstående att svara på enkäten.

När svar sorteras på vem som svarat så finns inga betydande skillnader mellan svar inkomna av de som svarat själva och de som fått hjälp av närstående. Detta gör att det inte finns anledning att tro att svar från svårt demenssjuka utgör en kvalitetsbrist i resultaten.

Anonymitet

Eftersom Socialstyrelsen värnar om att den enskilde ska känna sig trygg med att svara uppriktigt och att svaren är anonyma, ska personal undvika att bistå, såvida inte den äldre själv särskilt bett om hjälp. Resultat redovisas med hänsyn till att inga enskilda personers svar ska riskera att röjas.

Resultat 2019

Resultaten från 2019 och 2018 års undersökningar, från riksnivå till stadsdelar samt för verksamheter med minst sju svarande, finns sammanställda i excelfiler. Du hittar filerna bland bilagorna. Där finns även en fil med de nationella resultaten, en metodbeskrivning och enkäterna för 2019.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du på alla olika nivåer – rike, län och kommun eller verksamhet – och över de senaste tre åren kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

De allra flesta med äldreomsorg anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. De flesta anser också att personalen brukar ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter hos dem. Mer än hälften upplever att de har besvär av ensamhet, vilket är i stort sätt oförändrat sedan föregående års undersökning.

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommuner och mellan verksamheter inom en och samma kommun. Besvär av ensamhet och ofrivillig isolering kan leda till negativa konsekvenser så som ökad trötthet och annan sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov.

Resultat 2018

Äldreguiden är stängd tills vidare

Vår webbapplikation Äldreguiden, där du har kunnat göra webbaserade jämföresler av hemtjänst och äldreboenden, är stängd tills vidare. Vi arbetar på att så snart som möjligt hitta en lösning för att presentera uppgifterna på ett jämförbart sätt.

Fram tills dess hänvisar vi till undersökningarna som varit underlag till Äldreguiden:

 

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: