Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur äldre personer uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att äldre personer ska få möjlighet att uttrycka hur de tycker att äldreomsorgen fungerar. Syftet är också att resultaten ska bidra till ett underlag för politiker, och andra ansvariga i kommuner och verksamheter, i arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Undersökningen 2024

I slutet av mars fick cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickades till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre.

Årets enkätinsamling avslutas den 26 maj

Sista svarsdag för 2024 års undersökning är den 26 maj. Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024. Resultaten kommer att finnas dels i Excelfiler, dels i Powerpointpresentationer.

Resultat 2023

Utvalda resultat på riksnivå från 2023 års undersökning finns presenterade i ett faktablad. Under Tillhörande dokument och bilagor finns samtliga resultat på riks-, läns-, kommun- och verksamhetsnivå sammanställda i fyra Excelfiler. Det finns också en bilaga som visar de nationella resultaten fördelade på ett flertal bakgrundsvariabler, en bilaga med metodbeskrivning samt en bilaga med de enkäter som skickades ut till de äldre personerna.

Om resultaten 2023

2023 års resultat visar bland annat:

  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott är nästan lika stor som andelen äldre personer med hemtjänst som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket gott. Skillnaderna mellan dessa grupper har minskat över tid.
  • Andelen kvinnor som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen män som besväras av ensamhet. Det gäller både för de äldre personer som har hemtjänst och de som bor på särskilda boenden.
  • Andelen äldre personer som bor på särskilda boenden som då och då eller ofta besväras av ensamhet är större än andelen äldre personer som har hemtjänst som då och då eller ofta besväras av ensamhet.
  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds, liksom andelen som tycker att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra, är mindre än före coronapandemin
  • Andelen äldre personer med hemtjänst som anser att de oftast eller alltid kan påverka vid vilka tider personalen kommer är mindre än före coronapandemin. Detsamma gäller andelen som anser att personalen oftast eller alltid kommer på avtalad tid.
  • Andelen äldre personer på särskilda boenden som anser att det är ganska eller mycket lätt att få tag på personalen, samt att få träffa sjuksköterska och läkare när de behöver det, är mindre än före coronapandemin.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en hemtjänstverksamhet eller på ett särskilt boende.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens äldreundersökningar – manual till Indikators webbverktyg (pdf).
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats.

Tidigare års resultat

Kontakta oss för äldre resultat

På den här webbsidan publiceras de tre senaste resultaten av undersökningen. Kontakta aldreundersokning@socialstyrelsen.se om du är intresserad av äldre resultat. Ange om du vill ha Excelfilerna med resultat för kommunerna och länen eller för verksamheterna. Ange också om det gäller hemtjänst eller särskilt boende.

Bra att veta när du tolkar resultaten

Jämförelser med andra verksamheter och kommuner, liksom från ett år till ett annat, ska göras med stor försiktighet. Det beror på att det på verksamhetsnivå och i många kommuner, förutom de största, är relativt få respondenter.

För att få en uppfattning om hur kommunernas resultat från undersökningen har utvecklats, rekommenderar vi att titta på hur trenden ser ut över en längre tid. Undersökningen har genomförts på ett jämförbart sätt sedan år 2013 och på kommunnivå är det därmed möjligt att titta på alla dessa års resultat (förutom år 2021 då undersökningen inte gjordes).

Även om resultaten kan variera i olika riktning från det ena året till det andra, framgår det vanligtvis om det sammantaget över tid finns en uppåt- eller nedåtgående trend.

När det gäller verksamheternas resultat är de ofta svårt att jämföra över en längre tid eftersom verksamheterna ofta omstruktureras.

Äldreguiden – gör webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden

På webbplatsen Äldreguiden får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige för offentliga, privata och ideella verksamheter. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Kontakt

Äldreundersökning
Senast uppdaterad:
Publicerad: