Styrning och arbetsfördelning

Målet för hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att nå målet krävs både en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan olika personalkategorier och en övergripande styrning och ledning.

Aktörer och roller

Aktörer och roller i den övergripande arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården:

  • Regioner och kommuner ansvarar för att erbjuda en god vård.
  • Vårdgivaren har ett organisatoriskt ansvar.
  • Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för en verksamhet.
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ett särskilt medicinskt ansvar i en kommun.
  • Socialstyrelsen, IVO och HSAN är myndigheter som har särskilda ansvarsområden i hälso- och sjukvården.

Mål och bestämmelser om den övergripande arbetsfördelningen inom hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen och i tandvårdslagen.

Lagar och föreskrifter

Meddelandeblad

Publicerad: