Fördela arbetsuppgifter

De arbetsuppgifter det inte finns särskilda regler för har vårdgivaren frihet att fördela så länge de krav på ansvar och kvalitet som finns i allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården är uppfyllda. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som bestämmer vem som ska utföra dem.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften. 

Allmänna regler

De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.

  • Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård.
  • Vårdgivaren ansvarar för att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens. 
  • Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Lagar och föreskrifter

Publicerad: