Nationella riktlinjer för förlossningsvård

Socialstyrelsen arbetar med nationella riktlinjer för förlossningsvård. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. De ingår i ett regeringsuppdrag om ett sammanhållet nationellt stöd för förlossningsvården, där vi också tar fram ett kunskapsstöd till vårdpersonal.

Vi planerar att publicera en första version av riktlinjerna i december 2023, med rekommendationer och indikatorer för uppföljning och utvärdering. Kunskapsstödet till vårdpersonalen publiceras i december 2022.

Status för arbetet

Vi arbetar nu med kunskapsunderlag för riktlinjerna. På sidan Om rekommendationer finns mer information om vårt riktlinjearbete generellt.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Riktlinjerna och kunskapsstödet ska bidra till kontinuitet, delaktighet och jämlik vård under graviditet, förlossning och eftervård. De ska också hjälpa till så att rätt kompetens finns tillgänglig utifrån kvinnors olika behov.

Det samlade stödet ska bidra till att kvinnor får en jämlik vård och får vara delaktiga i beslut om sin reproduktiva hälsa, även före och efter graviditeten. Arbetet ska utgå ifrån och bygga vidare på befintliga kunskapsstöd för att skapa ett sammanhållet nationellt stöd för hela området.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer hjälper hälso- och sjukvården och socialtjänsten att erbjuda insatser som är effektiva, enhetliga och ger största möjliga nytta för patienten eller brukaren, till en rimlig kostnad. På sidan Om nationella riktlinjer finns mer information.

Vi följer upp vården

Vi planerar att utvärdera förlossningsvården. Vi utvärderar löpande kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bland annat utifrån indikatorerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna pekar på vad som behöver förbättras.

Kontakt

Anna Mattson, rekommendationer
Telefon: 075-247 30 46

Kontakt

Madelene Barboza, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 33 43
Senast uppdaterad:
Publicerad: