Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

Ska socialtjänst och hälso- och sjukvård kunna erbjuda vård och stöd till våldsutsatta behöver de kunna se tecken på våld.

Problem utan gränser

Våldsutsatta är överrepresenterade i psykiatrin och missbruks- och beroendevården, men utsattheten finns överallt i samhället. 

Att upptäcka om någon är våldsutsatt är en förutsättning för positiv förändring. Att se och känna igen tecken och signaler är viktigt – samt att våga fråga vid misstanke om våld.

Skärpta krav om att upptäcka våld

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av de föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som trädde i kraft den 1 november 2022. 

Nytt är bland annat:

  • Stärkta krav på att socialnämnden ska bedöma risken för att en utsatt ska drabbas av ytterligare våld
  • Stärkta krav på att socialnämnden och vårdgivare inom hälso- och sjukvården har rutiner för att fråga om våld
  • Hälso- och sjukvården ska ha rutiner för att kunna möta barns behov av information, råd och stöd om de har bevittnat våld i hemmet
  • Hälso- och sjukvården ska vid samtycke hjälpa brottsutsatta vuxna att komma i kontakt med socialtjänsten.

Föreskrifterna och de allmänna råden tar även upp socialnämndens ansvar för arbete med våldsutövare.

Föreskrifter och allmänna råd
Våld i nära relationer – Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

FREDA-bedömningsmetoder för att upptäcka våld

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. De består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas. Syftet med FREDA är att ge socialtjänsten och andra verksamheter stöd att identifiera och bedöma behov av skydd och stöd i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Bedömningsmetoden FREDA

Vägledning för att upptäcka våld

Den här vägledningen syftar till att  öka förutsättningarna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att upptäcka våldsutsatthet. Vägledning innehåller rekommendationer som gäller mödrahälsovården, vuxenpsykiatriska mottagningar samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledning Barn som far illa eller riskerar  att fara illa

Målet med denna vägledning är att bidra till nationellt likvärdiga rutiner inom hälso- och sjukvården samt tandvården och att alla barn som far illa eller riskerar att fara illa och som kommer i kontakt med dessa verksamheter ska upptäckas och anmälas till socialnämnden.

Vägledning

Om att upptäcka våld – Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande material från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för din verksamhet.

På Kunskapsguiden kan du läsa mer om att upptäcka våld, tecken och symtom på utsatthet för våld och hur man kan ställa frågor om våld. 

Så kan utsatthet för våld upptäckas – Kunskapsguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: